Veranderingen in (jeugd)zorg, werk en inkomen: deel 3 Participatiewet

Gemeenten krijgen er in 2015 een aantal nieuwe taken vanuit de Participatiewet bij. De Participatiewet voegt per 1 januari 2015 de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) samen. Het wordt één regeling voor iedereen die aan werk geholpen moet worden.

Afbeelding veranderingen sociaal domein

Wat verandert er voor u?

Als er iets voor u verandert, laten we u dat weten. Afgelopen week is er al een folder verstuurd naar een groot deel van de doelgroep. Daarnaast worden er brieven gestuurd naar mensen voor wie er financieel iets verandert door de invoering van de Participatiewet. Bijvoorbeeld door het wegvallen van compensatieregelingen. Op dit moment zijn ook nog niet alle gevolgen duidelijk. Zodra we meer weten, informeren we u via Stadskrant de Ster en onze website: www.gemeentemaastricht.nl/decentralisaties.

Doel Participatiewet?

Met de Participatiewet wil het kabinet iedereen in staat stellen mee te doen en bij te dragen aan de samenleving. Daarbij wordt zo veel mogelijk uitgegaan van de eigen kracht van mensen. Meedoen aan de samenleving (participatie) vindt het liefst plaats via werk. Hier voegt de gemeente aan toe dat er wordt uitgegaan van het principe dat iedereen werkt naar vermogen en bij voorkeur in een reguliere baan. Zodat iedereen economisch onafhankelijk is. Als dat niet lukt of regulier werk niet mogelijk is, werken mensen op andere manieren naar kunnen: gesubsidieerd werk, werk met behoud van uitkering of tegenprestatie, beschut werk of dagbesteding.

De gemeente doet ook al een en ander op het participatiegebied: we leiden mensen naar de arbeidsmarkt toe, voeren de sociale werkvoorziening uit en verstrekken tijdelijke inkomens. Daar komt vanaf 2015 dus nog de begeleiding van een deel van de jongeren met een arbeidshandicap bij.

Samen met de regio?

In samenwerking met de Heuvellandgemeenten is Maastricht volop bezig met de voorbereidingen voor de invoering van de nieuwe Participatiewet per 2015.

Meer informatie?

Via www.gemeentemaastricht.nl/decentralisaties en Stadskrant de Ster houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen.