Veranderingen in Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet per 1 januari 2015

Alle gemeenten in Nederland krijgen er in 2015 taken bij op het gebied van jeugd, zorg en werk; de decentralisaties.

Wat dit precies betekent voor u als inwoner van Maastricht, is op dit moment nog niet helemaal bekend. Dit najaar komt hierover meer duidelijkheid. Samen met de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul werken we aan deze veranderingen in het sociaal domein.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Gemeenten voeren al Wmo-taken uit, maar in 2015 komen daar de individuele begeleiding, dagbesteding, beschermd wonen, kortdurend verblijf en de hervorming van hulp bij het huishouden bij. Deze vormen van zorg vallen nu nog onder de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz).

Jeugdzorg

Gemeenten worden verantwoordelijk voor een gedeelte van de jeugdhulp. De Jeugdwet vervangt de huidige 'Wet op de jeugdzorg', maar ook de andere onderdelen van de jeugdzorg die nu nog onder de Zorgverzekeringswet (geestelijke gezondheidszorg voor jongeren) en de Awbz (zorg voor licht verstandelijk beperkte jeugd) vallen. Hieronder vallen ook de jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Participatiewet

De Participatiewet voegt per 1 januari 2015 de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) samen tot één regeling voor alle mensen die we aan werk moeten helpen. Ook dit levert extra taken op voor de gemeente in 2015.

Waarom naar gemeenten?

Als gemeenten staan wij dichter bij onze inwoners. Daardoor kunnen we de zorg en ondersteuning dichterbij huis regelen in overleg met klanten, ouders, vrijwilligers en professionals. Dat is hard nodig want de zorg wordt te duur, er zijn te veel instanties bij betrokken en er wordt te weinig gekeken naar wat u zelf kunt.

Meer informatie

De komende weken lichten we telkens een van de drie decentralisaties toe in ‘Berichten uit Maastricht’. Meer informatie over de decentralisaties vindt u ook de speciaal ingerichte pagina op deze website.