Veranderingen op het gebied van werk - Participatiewet 2015

De Participatiewet voegt per 1 januari 2015 de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) samen tot een regeling voor alle mensen die aan werk geholpen moeten worden.

Afbeelding drie decentralisaties

Met deze wet wil het kabinet iedereen in staat stellen om te werken naar vermogen, liefst in een reguliere baan. Alle mensen met een bijstandsuitkering vallen vanaf 1 januari 2015 onder deze Participatiewet. Voor deze mensen kunnen er dingen veranderen op het gebied van inkomen en werk.

Wat verandert er voor u?

Als er iets voor u verandert – door bijvoorbeeld het wegvallen van compensatieregelingen - laten we u dat zo veel mogelijk per brief weten. Op dit moment zijn nog niet alle gevolgen duidelijk. Houd voor nieuws www.gemeentemaastricht.nl/decentralisaties en de pagina’s in De Ster in de gaten.

Wajong

De Wajong blijft bestaan voor mensen die duurzaam niet kunnen werken; dat geldt ook voor de huidige Wajong’ers die wel kunnen werken. ‘Nieuwe’ jonggehandicapten die (gedeeltelijk) kunnen werken vallen onder het bijstandsregime. We helpen hen om weer aan de slag te gaan. 

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Per 1 januari 2015 wordt de Wsw volledig afgesloten voor nieuwe instroom. Vanaf 1 januari vallen mensen die op de wachtlijst staan voor een Wsw-baan onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Wsw-werknemers met een baan houden deze.

Wet werk en bijstand (Wwb)

Mensen die nu nog in de bijstand zitten, vallen vanaf 1 januari onder de Participatiewet. Deze wet kunt u vergelijken met de Wwb: veel blijft hetzelfde, een aantal dingen is nieuw. Zo moeten mensen gaan werken naar vermogen. Dat betekent dat zo veel mogelijk mensen aan de slag gaan: in regulier werk, op een aangepaste plek of via dagbesteding.

Vragen?

Bespreek het met uw consulent van Sociale Zaken. Heeft u geen consulent? Bel 14 043 of stuur een e-mail naar post@maastricht.nl.