Voor Nederland unieke samenwerking (afval)waterbeheer

Gemeenten en waterschap tekenen startdocument BRP Heugem-Limmel

Vijf Zuid-Limburgse gemeenten (Maastricht, Meerssen, Eijsden-Margraten, Valkenburg aan de Geul, Nuth), Waterschap Roer en Overmaas en het Waterschapsbedrijf Limburg gaan samen een basisrioleringsplan (BRP) op zuiveringskringniveau opstellen. Het gezamenlijk afgestemde plan moet kosten en tijd gaan besparen en de kwaliteit verbeteren. Werd voorheen een basisrioleringsplan per gemeente opgesteld, nu kijken de organisaties naar het hele gebied dat aangesloten is op één bepaalde rioolwaterzuiveringsinstallatie. Uniek is dat behalve wateroverlast en overstorten vanuit het riool ook de verbetering van de waterkwaliteit en het oplossen van wateroverlast bij extreme buien vanuit het landelijke gebied mee worden genomen. Ook de gemeenten Gulpen-Wittem en Vaals starten in het najaar van 2015 met het maken van een soortgelijk plan.

De gemeenten participeren in het samenwerkingsverband afvalwater Maas en Mergelland (zie verderop onder achtergrond). Het plan maakt inzichtelijk hoe regenwater en afvalwater afstroomt, waar wateroverlast ontstaat en waar de oorzaak ligt van de overlast. Gecombineerd met kennis van de afstroming van water door het rioleringssysteem, kan zo gericht gewerkt worden aan oplossingen. Bovendien is de verwachting dat door deze samenwerking de kwaliteit van het gehele watersysteem toeneemt (de kwaliteit van de gegevens, juistheid van de berekeningsresultaten en daarmee beter onderbouwde investeringen) en dat er kosten bespaard worden. In het najaar van 2015 worden de overige zuiveringskringen binnen Maas en Mergelland (Bosscherveld en Wijlre) opgepakt.

Achtergrond

In 2011 is het Bestuursakkoord Water gesloten tussen onder andere gemeenten en waterschappen. Het akkoord beschrijft de te bereiken doelen voor de komende jaren op het gebied van de afvalwaterketen. Door taken en ambities beter op elkaar af te stemmen, kunnen we besparen op de kosten, kwaliteit verbeteren en de kwetsbaarheid verlagen. Om deze doelen te bereiken, is samenwerken tussen gemeenten en waterschap noodzakelijk. Hiervoor zijn in 2011 de samenwerkingsverbanden (regio’s) in Limburg geformeerd. Maas en Mergelland is één van de regionale samenwerkingsverbanden op het gebied van de (afval)waterketen en bestaat momenteel uit de gemeenten Vaals, Simpelveld, Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten, Valkenburg aan de Geul, Meerssen en Maastricht, Waterschap Roer en Overmaas (WRO), Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) en de Waterleidingmaatschappij Limburg (WML).