Vooraankondiging onderhandse aanbesteding Gerechtigheidpaneel

Aanbestedende dienst: Gemeente Maastricht

Naam opdracht: Restauratie Gerechtheidpaneel

Omschrijving: 

De gemeente Maastricht is voornemens een overeenkomst te sluiten met Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL) voor de uitvoering van de restauratie van het Gerechtigheidpaneel. De opdracht behelst in grote lijnen de restauratie van een beschilderd houten paneel uit 1477 van de hand van Jan van Brussel. Dit is een typisch Middeleeuws gerechtigheidtafereel dat bedoeld is om door middel van een afbeelding van het laatste oordeel de rechters eraan te herinneren dat ze hun integriteit moeten bewaren. Het paneel is gemaakt voor het Dinghuis (Kleine Staat 1, huidig VVV- kantoor) en is het oudste kunstwerk dat de gemeente in bezit heeft. Na afloop van de restauratie wordt het paneel in bruikleen gegeven aan het Bonnefantenmuseum zodat het grote publiek van dit kunstwerk kan genieten. Op dit moment is het paneel uitgeleend voor een expositie in België tot 1 juni 2018.

De gemeente Maastricht is voornemens voormelde overeenkomst onderhands te sluiten na ommekomst van 14 kalenderdagen tellend vanaf de dag na de datum van bekendmaking van deze aankondiging. Zij is hiertoe naar haar mening gerechtigd nu hiervoor geen aanbestedingsplicht bestaat. Er is sprake van een sociale en andere specifieke dienst (zie de CPV-codes) aangezien voormelde werkzaamheden en daarmee de opdracht als zodanig kwalificeren. De waarde van de opdracht is lager dan 750.000 euro en bedraagt 165.000 euro. Sociale en andere specifieke diensten onder de drempel zijn niet onderhevig aan de Aanbestedingswet en daarom staat het de gemeente vrij deze overeenkomst onderhands te gunnen na ommekomst van voormelde termijn.

Type publicatie: vooraankondiging

Gepubliceerd via: VIAmaastricht en de gemeentelijke website

Juridisch kader: Aanbestedingswet 2012

CPV-code: 92521200-1

Type opdracht: diensten

Plaats van uitvoering: Nederland

Procedure: de procedure van vrijwillige transparantie vooraf ex art.4.16 en 4.17 Aanbestedingswet

Contactpersoon: Theo Timmers