Amateurkunst, projectsubsidie

Aanpak

Het budget voor de projectsubsidie is inmiddels volledig benut. U kunt op dit moment daarom geen aanvragen voor projectsubsidie meer indienen.

Beschrijving

Wij stimuleren projecten die bijdragen aan de kwaliteit, vernieuwing en de deelname van amateurkunsten. Elke organisatie mag een subsidieaanvraag indienen mits er niet al een boekjaarsubsidie is toegekend. Projectsubsidies voor amateurkunsten worden verstrekt op basis van de Regeling Subsidies Amateurkunsten 2015

Voorwaarden

Het doel van de aanvraag is voor een activiteit in de amateurkunst op het gebied van muziek, zang, dans, theater, audiovisuele kunst, beeldende kunst of literatuur.

De aanvrager:

  • is een rechtspersoon met rechtsbevoegdheid.
  • is gevestigd in de gemeente Maastricht.
  • streeft ernaar een zo groot mogelijk publiek te bereiken.
  • heeft geen winstdoelen.
  • heeft geen boekjaarsubsidie ontvangen.

De activiteit:

  • is eenmalig en afgebakend in tijd.
  • vindt plaats in de gemeente Maastricht.
  • vindt volledig plaats binnen het kalenderjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Contact

Jan Bessems

Tel: 043 350 54 61

Termijn

De gemeente neemt binnen 13 weken een beslissing.

Bezwaar en beroep

Binnen 6 weken kunt u bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank