Bezwaarschrift indienen

Aanpak

U kunt digitaal bezwaar indienen tegen een besluit van de afdeling Veiligheid en Leefbaarheid. Bijvoorbeeld als het gaat om een omgevingsvergunning, terrasvergunning of legesaanslag. Vul uw gegevens en uw reden voor bezwaar in. Eventuele bijlagen kunt u uploaden. Wilt u bezwaar maken tegen een parkeerbon? Kijk dan bij Parkeerbon.

Wilt u een bezwaarschrift indienen tegen een besluit van een andere afdeling? Of dient u uw bezwaarschrift liever per post in? 

In uw bezwaarschrift moet staan:

  • uw naam en adres
  • de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
  • een omschrijving en de datum van het besluit waar u bezwaar tegen maakt (of een kopie van de beslissing of publicatie)
  • de redenen van uw bezwaar
  • uw handtekening

 

  • uw telefoonnummer
  • uw e-mailadres

Beschrijving

De gemeente kan een beslissing nemen waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld omdat de gemeente uw aanvraag voor een subsidie afwijst. Of omdat u het niet eens bent met de ontheffing die uw buurman heeft gekregen. U kunt dan bezwaar maken.

Na bekendmaking van het besluit heeft u 6 weken om uw bezwaarschrift in te dienen. Dit doet u bij de gemeente die het besluit heeft genomen. U krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging. Vaak krijgt u een uitnodiging voor een hoorzitting, waar u het bezwaarschrift mondeling kunt toelichten.

Als u bezwaar maakt, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat het gemeentelijke besluit tijdens uw bezwaarprocedure tijdelijk ongeldig is (wordt opgeschort)? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Als de voorzieningenrechter uw verzoek toekent, is het besluit opgeschort.

Als u het bezwaarschrift in een vreemde taal heeft geschreven en een vertaling voor een goede afhandeling noodzakelijk is, moet u zelf zorgen voor de vertaling. 

Wilt u bezwaar maken tegen een parkeerbon? Kijk dan bij Parkeerbon.

Formulieren

Voorwaarden

U kunt iemand anders vragen namens u een bezwaarschrift in te dienen. U moet dan wel deze persoon hiervoor machtigen. De gemachtigde kan dan ook namens u het bezwaarschrift toelichten tijdens de hoorzitting.

Contact

U dient het bezwaarschrift binnen 6 weken na bekendmaking in bij de gemeente.

Dit kan digitaal of schriftelijk.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar infobjz@maastricht.nl.

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Termijn

Uw bezwaarschrift wordt in behandeling genomen nadat de bezwaartermijn is verstreken. De gemeente heeft dan 6 weken de tijd. Deze periode is 12 weken, als een commissie naar uw bezwaarschrift moet kijken. De gemeente mag de beslistermijn met maximaal 6 weken verlengen.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep bij de rechtbank.

Wetgeving

Landelijke wetten

Vond u deze informatie nuttig?