Inzage bestemmingsplan

afspraak maken

Aanpak

Wilt u inzage in het bestemmingsplan? Dat kan via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt daarvoor ook terecht bij het GemeenteLoket. Wij helpen u graag. Maak wel eerst een afspraak.

Beschrijving

Een bestemmingsplan regelt het gebruik van de gronden binnen de daarvoor aangegeven grenzen. Binnen de gemeentegrenzen gelden verschillende bestemmingsplannen. Hierin wordt aangegeven wat op een bepaalde locatie mag, waar wel of niet gebouwd mag worden en welke eisen daarbij gelden. Het bestemmingsplan geeft ook aan waar plaats is voor winkels, horeca en woningen.

Regelmatig worden nieuwe bestemmingsplannen gemaakt. Die plannen zijn pas geldig als ze een vaste procedure hebben doorlopen. U kunt invloed uitoefenen op de totstandkoming van een bestemmingsplan. De tervisielegging van nieuwe of gewijzigde bestemmingsplannen wordt vooraf bekend gemaakt op de pagina 'Thuis in Maastricht' in het huis-aan-huisblad ViaLimburg, editie Maastricht/Meerssen en in de Staatscourant.

Termijn

De duur van een bestemmingsplanprocedure is niet altijd hetzelfde. Hierop zijn verschillende factoren van invloed. Een bestemmingsplanprocedure is afgerond als het plan onherroepelijk in werking is getreden.

Bezwaar en beroep

Vanaf het moment dat het bestemmingsplan als ontwerp ter inzage is gelegd, kunt u gedurende 6 weken uw reactie op het plan aan de gemeente doorgeven. De termijn van tervisielegging en de wijze waarop u uw reactie (zienswijze) kenbaar kunt maken, kunt u lezen op de pagina 'Thuis in Maastricht' in de huis-aan-huiskrant ViaLimburg en in de Staatscourant.

Het plan wordt nog een keer ter inzage gelegd nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen. Ook nu wordt de tervisielegging vooraf bekendgemaakt via de pagina 'Thuis in Maastricht' en de Staatscourant. Vanaf de eerste dag van de inzagetermijn, heeft u 6 weken om uw beroep in te dienen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In de bekendmaking leest u wie beroep kan maken en hoe dat werkt.

U kunt alleen in beroep gaan:

  • als u eerder heeft gereageerd op het ontwerp-bestemmingsplan
  • als u kunt aantonen dat u niet in staat bent geweest om te reageren op het ontwerp-bestemmingsplan
  • als de gemeenteraad bij de vaststelling wijzigingen heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerp en u bedenkingen heeft tegen deze wijzigingen

In elke bekendmaking vindt u informatie over de tervisielegging en de mogelijkheid in beroep te gaan.

Wetgeving

Landelijke wetten