Leerlingenvervoer

aanvragen

Let op

Het formulier vervoersadvies school is verplicht. Zonder dit formulier kan uw aanvraag niet behandeld worden. Vraagt u leerlingenvervoer aan met uw DigiD? Vergeet dan niet het ingevulde formulier apart toe te voegen.

Aanpak

Bij de aanvraag voor leerlingenvervoer heeft u nodig:

 • aanvraagformulier leerlingenvervoer
 • vervoersadvies van de school
 • kopie van uw bankpas
 • verklaring over de aard van de handicap
 • voor BO en SBO: IB60-formulier (alleen meesturen als het gezamenlijk inkomen in 2015 lager was dan € 25.650)
 • voor een SBO of school in cluster 4: een kopie van de toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband (SWV)

Beschrijving

De gemeente zorgt voor vervoer naar de dichtstbijzijnde school. Leerlingen uit de gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals kunnen gebruik maken van het leerlingenvervoer.

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelf naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een handicap of doordat de school ver weg ligt. De gemeente regelt leerlingenvervoer. Dit doet de gemeente bijvoorbeeld door:

 • een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind (eigen vervoer);
 • een vergoeding voor een fiets en/of openbaar vervoer; of
 • de gemeente zorgt voor (aangepast) vervoer met een busje.

Ook leerlingen met een structurele handicap komen in aanmerking voor leerlingenvervoer als ze niet zelf of met begeleiding met het openbaar vervoer naar school kunnen reizen. Met een structurele handicap wordt bedoeld een (blijvende) lichamelijke, geestelijke, psychische en/of zintuiglijke handicap.

Formulieren

Voorwaarden

Leerlingen die onderwijs volgen bij de volgende instellingen komen in aanmerking:

 • scholen voor basisonderwijs (BO)
 • scholen voor voortgezet onderwijs (VO)
 • speciale scholen voor basisonderwijs (SBO)
 • speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
 • andere scholen zoals ZMLK, ZMOK, mytyl- en tyltylonderwijs, scholen voor zintuiglijk gehandicapten en meervoudig gehandicapten (mg)

De gemeente wil dat leerlingen zoveel mogelijk zelfstandig van en naar school kunnen reizen. Het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer wordt daarom gestimuleerd. Valt de afstand van huis naar school binnen de kilometergrens, dan ontvangen de ouders een tegemoetkoming in de kosten. Deze tegemoetkoming is berekend op basis van het openbaar vervoer, de fiets of een combinatie daarvan. Soms beslist de gemeente aangepast georganiseerd vervoer in te zetten, zoals een taxi of schoolbus. U krijgt dan geen financiële vergoeding meer, maar uw kind kan dan gebruikmaken van het vervoer met een busje.

Voor het berekenen van de afstand tussen huis en school gebruikt de gemeente de routeplanner van Google Maps. Elke gemeente hanteert een eigen kilometergrens waarin geen vervoer wordt geregeld, tenzij uw kind een handicap heeft. Gaat uw kind naar een school voor Speciaal Basisonderwijs (SBO)? Dan is de kilometergrens 6 kilometer voor kinderen in Gulpen-Wittem, 3 kilometer voor kinderen in Maastricht en 1 kilometer in andere gemeentes. Gaat uw kind naar het Speciaal Onderwijs (SO)? De grens is dan 6 kilometer als u in Gulpen-Wittem woont en 1 kilometer in alle andere gemeenten.

Het formulier 'Vervoersadvies school' moet door de directeur van de school ingevuld worden. De school verklaart met de schoolstempel dat uw kind onderwijs volgt op deze school. Verder kan de school aangeven of uw kind naar hun oordeel wel of niet zelfstandig (of onder begeleiding) naar school kan reizen. We raden u aan dit formulier eerst door de school te laten invullen. Dan kunt u het meesturen met uw aanvraag bij de gemeente. Doet u uw aanvraag digitaal, scan het ingevulde vervoersadvies van de school dan in en stuur het mee.

Contact

Wilt u leerlingenvervoer aanvragen voor het schooljaar 2017-2018? Doe dit dan zo snel mogelijk. 

U doet de aanvraag bij de gemeente.

Dit kan digitaal met DigiD of per post.

Lever uw aanvraagformulier in bij: Sociale Zaken, Randwycksingel 22, 6229 EE Maastricht.

Of stuur uw aanvraagformulier op naar: Gemeente Maastricht, Leerlingenvervoer, Postbus 4902, 6202 TC Maastricht.

Heeft u vragen? Neem dan contact op via leerlingenvervoer@maastricht.nl of bel 14043.

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

Bezoekers adres
Randwycksingel 22
6229 EE Maastricht
Post adres
6202 TC Maastricht
Postbus 4902

Gemeente Maastricht - Team Leerlingenvervoer

Post adres
6202 TC Maastricht
Postbus 4902

Termijn

De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit. De gemeente kan de termijn met 4 weken verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Kosten

Als uw kind aangepast vervoer nodig heeft, kan de gemeente om een eigen bijdrage vragen. Dit hangt af van uw inkomen.

Bij de berekening van de eigen bijdrage wordt uitgegaan van de tarieven voor het openbaar vervoer en de voor het schooltype geldende kilometergrens.

Vond u deze informatie nuttig?