Omgevingsvergunning

aanvragen

Aanpak

Gaat u verbouwen of slopen? Dan hebt u misschien een omgevingsvergunning nodig. Via het omgevingsloket kunt u dit checken en online aanvragen (met of zonder DigiD). U leest daar ook welke gegevens u nodig hebt voor uw aanvraag en kunt bepaalde documenten meteen uploaden. 

Inzage
Na het indienen van uw aanvraag, krijgt u een ontvangstbevestiging. Uw aanvraag wordt gepubliceerd op de pagina Thuis in Maastricht in het huis-aan-huisblad ViaLimburg, editie Maastricht/Meerssen en in de Staatscourant. Vervolgens krijgt u binnen 10 werkdagen bericht met informatie over de procedure, beslistermijn en uw contactpersoon.

Als uw aanvraag compleet is, wordt deze inhoudelijk beoordeeld door de gemeente. Binnen 8 tot 26 weken krijgt u te horen of u een omgevingsvergunning krijgt. Als u tijdens deze procedure aanvullende gegevens aanlevert, wordt de beslistermijn verlengd. De uiteindelijke beslissing wordt ook gepubliceerd op de pagina Thuis in Maastricht van ViaLimburg. Belanghebbenden kunnen dan binnen 6 weken een bezwaar indienen.

Afspraak voor meer informatie
Hebt u nog behoefte aan meer informatie voordat u de omgevingsvergunning aanvraagt? Dan kunt u bij het GemeenteLoket terecht. Wij helpen u graag. Maak wel eerst een afspraak.

Beschrijving

Als u gaat verbouwen of slopen, heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. U kunt dit checken via het omgevingsloket. Er is een check voor particulieren en voor bedrijven.

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan kan de vergunning ook nadelen hebben voor de natuur. Geef dit aan bij de aanvraag.

Voorwaarden

De voorwaarden waar u aan moet voldoen, hangen af van de werkzaamheden waarvoor u toestemming vraagt. Meer informatie hierover vindt u bij het omgevingsloket. Na het afronden van werkzaamheden kunt u een controle krijgen

Termijn

De beslissing over een gewone omgevingsvergunning is 8 weken. Deze termijn kan eenmalig worden verlengd met 6 weken.

Heeft uw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving? Of voert de gemeente een natuurtoets uit? Dan geldt de uitgebreide procedure. De beslistermijn is dan 6 maanden. Deze kan eenmalig worden verlengd met 6 weken.

Bezwaar en beroep

Bij de reguliere procedure kunt u binnen 6 weken bezwaar indienen. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u hiertegen in hoger beroep gaan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Bij de uitgebreide procedure moet u binnen 6 weken uw zienswijze kenbaar maken over het ontwerpbesluit. Daarna kunt u eventueel in hoger beroep gaan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor u een omgevingsvergunning aanvraagt. Meer informatie over de tarieven vindt u in de Tarieventabel Legesverordeningen.

Meestal betaalt u niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Er kunnen kosten bijkomen voor bijvoorbeeld de voorbereiding en het toezicht op de aanleg of plankosten. De gemeente bepaalt deze kosten op basis van een rekenmodel. Voor deze kosten geldt een maximumbedrag