Textielinzameling

Aanpak

Voor inwoners
Er zijn verschillende mogelijkheden om textiel, kleding en schoenen aan te bieden. Belangrijk is dat u het af te danken textiel, kleding en schoeisel in zo goed mogelijke staat houdt. Vermeng het daarom niet met ander afval. Want dat kan de kwaliteit en hergebruiksmogelijkheden verslechteren.

 • Bruikbaar textiel
  Breng textiel, kleding en schoeisel dat in goede staat is naar Kringloop Zuid.
 • Afgedankt textiel
  Gedragen textiel, kleding en schoeisel kunt u ook aanbieden bij de huis-aan-huis-inzamelingen door charitatieve instellingen die inzamelen om met  de opbrengst een goed doel te steunen. Vier keer per jaar wordt er huis-aan-huis textiel opgehaald.
  Afgedankt kleding, textiel en schoeisel kunt u ook naar een van de milieuparken brengen.

Voor inzamelaars van textiel
Als uw stichting oude kleding en schoenen wil ophalen voor hergebruik, een goed doel of handel, vraag dan eerst toestemming. Stuur een e-mail naar post@maastricht.nl en vermeld:

 • waarom u oud textiel wilt ophalen
 • wat de plaatselijke omstandigheden zijn
 • wat uw naam en adres zijn
 • hoe de stichting heet
 • welk doel de stichting heeft (statuten)

U kunt vanaf 1 januari tot 1 juli van het lopende jaar uw aanvraag indienen voor kledinginzameling in het volgende jaar.

Beschrijving

Oude kleding en/of schoenen kunt u naar een milieupark of kringloopwinkel brengen. Onder voorwaarden kunt u ook textiel en oude schoenen inzamelen voor hergebruik, een goed doel of handel.

Download de Milieu App

In deze app vindt u een persoonlijke afvalkalender met alarmfunctie, een digitale milieupas, een kaart met alle milieuperrons in de omgeving, informatie over de milieuparken en kringloopcentra in de regio en een afvalscheidingswijzer die per afvalsoort laat zien waar u het afval kunt inleveren. Download de app via www.besteuitafval.nl/milieu-app.

Voorwaarden

Voor inzamelaars van textiel

 • De stichting moet een positieve beoordeling van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) te Amsterdam hebben ontvangen
 • De stichting moet van algemeen belang zijn
 • Wilt u volgend jaar inzamelen, dien uw aanvraag dan dit jaar tussen 1 januari en 1 juli bij ons in. Aanvragen die later binnenkomen, nemen we niet meer in behandeling

Voorwaarden voor het uitvoeren van een huis-aan-huis inzameling

In bijlage 10 van het Uitvoeringsbesluit op grond van onze Afvalstoffenverordening staan de voorwaarden, waaronder de huis-aan-huis inzameling van textiel, kleding en schoeisel bij huishoudens moet plaatsvinden. Niet voldoen aan deze voorschriften kan leiden tot intrekken van de aanwijzing. Hieronder zijn deze voorwaarden opgesomd:

 1. Er mag alleen textiel, kleding en schoeisel afkomstig van huishoudens worden ingezameld.
 2. Het inzamelen en afvoeren van textiel, kleding en schoeisel dient zodanig te geschieden dat er geen vervuiling of overlast voor derden kan ontstaan.
 3. Degene die is aangewezen dient bij het ontstaan van vervuiling zelf voor het opruimen zorg te dragen.
 4. Degene die is aangewezen dient zich bij het inzamelen en afvoeren van textiel, kleding en schoeisel te houden aan de voorschriften van Reglementen Verkeersregels Verkeerstekens 1990.
 5. Degene die is aangewezen vrijwaart de gemeente voor alle aansprakelijkheid en vorderingen, ook van derden, ontstaan door het inzamelen en afvoeren van gedragen textiel, kleding en schoeisel.
 6. Alle aanwijzingen door ambtenaren van de Politie alsmede de door de burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren in het belang van de openbare orde en/of veiligheid van het verkeer te geven, dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.
 7. Een afschrift van de aanwijzing dient op eerste verzoek aan de ambtenaren genoemd onder 6 ter inzage te worden overhandigd; tevens dient een afschrift van de aanwijzing op verzoek van degene bij wie wordt ingezameld, te worden getoond.
 8. De inzameling dient plaats te vinden tussen 08.00 uur en 22.00 uur en er mag niet worden ingezameld op zondag.
 9. De gemeente wordt uiterlijk 14 dagen voordat de inzameling plaatsvindt op de hoogte gesteld van de exacte inzameldag(en).
 10. Het bij de inzameling betrokken personeel dient uitgerust te zijn met werkkleding dat voldoet aan de arbonormen en dient werkzaam te zijn binnen arbeidsomstandigheden die eveneens voldoen aan de arbonormen. Personen beneden de leeftijd van 18 jaar mogen niet aan de inzameling deelnemen.
 11. Binnen zes weken na afloop van de inzameling dient aan ons college schriftelijk mededeling te worden gedaan van het aantal ingezamelde kilo’s alsmede de netto-opbrengst.
 12. Degene die is aangewezen mag geen textiel, kleding en schoeisel inzamelen op de door de sector Stadsbeheer vastgestelde dagen in 2019, wanneer inzameling van restafval binnen de gemeente Maastricht plaatsvindt.

Wetgeving

Landelijke wetten