12 maart 2020 - Bekendmaking

Bekendmakingen week 11

Het college van B&W of de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Aan deze publicaties kunt u geen rechten ontlenen. De officiële mededeling/bekendmaking vindt u op overheid.nl. Uitleg van de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB. De eerste cijfers achter vormen het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2020 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Bestaat een postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * (bijvoorbeeld 6211 **)? Dan kan er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling worden gekoppeld. De mededeling heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten. Het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01), verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’).

6211 **, Stadspark, het realiseren van een kiosk in het stadspark, 20-0466WB, 29-2 (WB01)

6211 AX, Boschstraat 30, het inrichten van de bouwplaats, 20-0464WB, 28-2 (WB01)

6211 AZ, Boschstraat 84 en 84B, het revitaliseren van de verdiepingen, opknappen van de winkel op de begane grond en het aanbrengen van een dakkapel aan de achterzijde, 20-0249WB, 28-2 (WB02)

6211 AZ, Boschstraat 98, het aanpassen van het restaurant, reclamevoering en het toevoegen van een retailfunctie, 20-0495WB, 3-3 (WB01)

6211 CK, Markt 41/Gubbelstraat 40, het plaatsen van gevelreclame, 20-0454WB, 27-2 (WB01)

6211 JV, Sint Pieterskade 7, het schilderen van het pand en het aanbrengen van enkele wijzigingen, 20-0303WB, 28-2 (WB02)

6211 KS, Verwerhoek 1, het renoveren van de woning, 20-0483WB, 2-3 (WB01)

6211 LR, Tongersestraat 80, het verbouwen van de winkel tot 6 woonunits, 20-0461WB, 28-2 (WB01)

6211 RP, Capucijnenstraat 75, het plegen van restauratiewerkzaamheden aan het pand, 19-2300WB, 4-3 (WB02)

6211 RV, Capucijnengang 6-8, het verbouwen van het oude Lumière-gebouw tot 4 woningen, 18-2146WB, 3-3 (WB06)

6211 SG, Batterijstraat 31A, het actualiseren c.q. reviseren van de laatst vergunde toestand van het hoofdgebouw, 20-0075WB, 4-3 (WB03)

6211 SW, Grote Gracht 26, het vervangen van de shingles op de mansarde en het plaatsen van een nieuwe zinken goot, 19-2257WB, 27-2 (WB02)

6211 TA, Helmstraat 8A en 8B, het uitbreiden van het woonhuis ter plaatse van de bestaande dakterrassen aan de achterzijde, 20-0380WB, 28-2 (WB02)

6211 WH, Sphinx terrein blok 9, het wijzigen van de reeds vergunde omgevingsvergunning voor Sphinx terrein blok 9, 20-0429WB, 2-3 (WB02)

6212 XN, Parkweg 20, het realiseren van appartementen in het bestaande pand, 20-0479WB, 2-3 (WB01)

6213 CD, Athoslaan 12A, het wijzigen van de inrichting - 2019-208201, 20-0006WB, 4-3 (23)

6213 KG, Zepperenbank 17, het plaatsen van een airco in de achtertuin, 20-0460WB, 28-2 (WB01)

6214 AP, Volksbondweg 7, het plaatsen van een terrasscherm op het dakterras van de 1e verdieping, 20-0037WB, 3-3 (WB02)

6214 XZ, Javastraat 31, het plaatsen van een tuinhuis en een hekwerk, 20-0468WB, 1-3 (WB01)

6216 XB, Silexstraat 41, het plaatsen van rolluiken aan de buitengevel van de deuren, 20-0497WB, 4-3 (WB01)

6217 HD, Brusselseweg 402, het kappen van 1 boom, 20-0411WB, 3-3 (WB02)

6217 JE, Bilserbaan 63, het splitsen van de woning in 5 zelfstandige wooneenheden, 20-0157WB, 4-3 (WB02)

6218 WB, Goedendagruwe 2, het vervangen van de bestaande schutting, 20-0467WB, 29-2 (WB01)

6219 AW, Pastoor Moormanstraat 18, het kappen van 6 bomen, 20-0452WB, 27-2 (WB01)

6221 BL, Wilhelminasingel 114, het verbouwen van een kantoorpand tot woongebouw met 5 appartementen, 19-2443WB, 3-3 (WB02)

6221 BL, Wilhelminasingel 76, het verbouwen van kantoor naar 6 appartementen, 20-0261WB, 4-3 (WB02)

6221 CC, Alexander Battalaan 63, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 20-0473WB, 2-3 (WB01)

6221 EA, Wycker Brugstraat 13, de winkelpui voorzien van een schuifraam, 19-2447WB, 3-3 (WB02)

6221 KX, Avenue Ceramique 250, het realiseren van een nieuwe signing aan de voor- en achterzijde van het museum, 20-0480WB, 2-3 (WB01)

6222 AA, Borgharenweg 160, het slopen van enkele opstallen, 20-0463WB, 28-2 (WB01)

6222 AL, Meerssenerweg 218 A tot en met D, het splitsen van 4 naar 8 woningen, 20-0151WB, 28-2 (WB08)

6222 NK, Sleperweg 15, het opleggen van maatwerkvoorschriften in het kader van zonebeheer Beatrixhaven - 2019-205622, 20-0212WB, 3-3 (28)

6224 BD, Professor Mullerstraat 6, het transformeren van een leegstaande winkelruimte naar een woning, 19-2338WB, 4-3 (WB02)

6224 DD, Dokter Nevenstraat 1A, het aanpassen van de gevelopeningen nabij de entree en bijeenkomstfunctie begane grond, 20-0197WB, 3-3 (WB02)

6225 EV, Stater 12 ‘kavel 19’ Ambyerveld, het bouwen van een woonhuis, 20-0469WB, 2-3 (WB01)

6226 GN, Raadhuisplein ongenummerd, het tijdelijk plaatsen van een zeecontainer die tot een wooncontainer is omgebouwd gedurende de periode van 1-5 t/m 15-6, 20-0453WB, 27-2 (WB01)

6226 WR, Gaspeldoorn 8, het kappen van 3 bomen, 20-0498WB, 4-3 (WB01)

6226 WV, Doornlaan 4, het plaatsen van nieuwe kozijnen en het bepleisteren van de buitengevel, 20-0476WB, 2-3 (WB01)

6226 WZ, Gaspeldoorn 19, het verbouwen van het woonhuis, 19-2049WB, 28-2 (WB02)

6227 AL, Nijverheidsweg 35, het wijzigen van de trap van de begane grond naar de 1e verdieping, 20-0481WB, 2-3 (WB01)

6227 CT, De Leim 13, het wijzigen van de indeling van de locatie - 2020-201621, 20-0373WB, 3-3 (23)

6227 RN, Haspengouw 12A01, het legaliseren van de woning, 20-0164WB, 3-3 (WB03)

6228 XT, Maastrichterweg ongenummerd, het in gebruik nemen van het braakliggende verharde terrein, 20-0494WB, 3-3 (WB01)

6229 RC, Habitatsingel 29, het uitbreiden van het bedrijfsgebouw van de Nora - 2020-100248, 19-2478WB, 4-3 (WB02)

6229 VN, Gronsvelderweg 83, het bouwen van een wintertuin tussen de woonwagen en een atelier, 19-2457WB, 28-2 (WB02)

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB06   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure met zienswijzen en/of met wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

28        Besluit om maatwerkvoorschriften (milieu) ter uitwerking van de AMvB-voorschriften op te leggen

 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB06: Dit besluit ligt vanaf de publicatiedatum zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Tegen dit besluit kan binnen zes weken, ingaande de dag nadat het ter inzage ligt, beroep worden ingesteld door: degenen die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend; belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit; belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd. Dit besluit treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn tenzij een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Categorie 28: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Een bezwaarschrift indienen

Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaarschrift-indienen. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.