19 maart 2020 - Bekendmaking

Bekendmakingen week 12

Het college van B&W of de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Aan deze publicaties kunt u geen rechten ontlenen. De officiële mededeling/bekendmaking vindt u op overheid.nl. Uitleg van de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB. De eerste cijfers achter vormen het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2020 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Bestaat een postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * (bijvoorbeeld 6211 **)? Dan kan er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling worden gekoppeld. De mededeling heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten. Het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01), verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’).

6211 AX, Boschstraat 72, het realiseren van 5 hotelkamers en een zelfstandige wooneenheid en het realiseren van een doorbraak, 20-0544WB, 10-3 (WB01)

6211 BB, Sint Teunisstraat 35A, het renoveren en verduurzamen van 23 appartementen, 20-0502WB, 5-3 (WB01)

6211 CJ, Markt 22 - 23 - 24, het waterdicht maken van de daken, 20-0534WB, 9-3 (WB01)

6211 CL, Markt 67, het restaureren van de zolder en het toevoegen van een appartement, 19-2218WB, 11-3 (WB02)

6211 CR, Nieuwstraat 23, het plegen van dakwerkzaamheden, 20-0525WB, 9-3 (WB01)

6211 LR, Tongersestraat 78, het realiseren van een garage in de achtertuin, 20-0504WB, 5-3 (WB01)

6211 RN, Lindenkruis, het wijzigen van de verleende vergunning indeling appartementencomplex en gebruik voor short-stay, 20-0195WB, 9-3 (WB02)

6212 BD, Aylvalaan 34, het renoveren van de voorgevel, 19-2370WB, 6-3 (WB02)

6212 NK, Nekummerweg 31, het tijdelijk realiseren van een pop-up wijnrestaurant en het uitbaten in de periode van 9 mei tot en met 1 juni 2020, 20-0080WB, 5-3 (WB08)

6212 XR, Hoge Kanaaldijk 9, het aanbouwen van een serre/uitbouw aan de woning en het plaatsen van een dakopbouw, 20-0539WB, 10-3 (WB01)

6213 AG, Waldeckpark 1, het plaatsen van tourniquets zwembad Jekerdal, 20-0524WB, 9-3 (WB01)

6213 AR, Sint Gerlachusweg 20, het uitbouwen van een woning aan de voorzijde en het bouwen van een carport ter plaatse van de bestaande garage, 19-2486WB, 10-3 (WB03)

6213 CD, Athoslaan 12A, het toevoegen van een ondergeschikte horecafunctie aan de bestaande maatschappelijke bestemming, 19-1064WB, 10-3 (WB02)

6213 NE, Susserweg 1, het aanpassen van de koelinstallatie op het dak - 2020-201165, 20-0265WB, 6-3 (23)

6215 BX, Penatenhof 101, het kappen van 4 bomen, 20-0514WB, 6-3 (WB01)

6216 **, naast Stedendwinger 31, het bouwen van 24 recreatieappartementen in 3 gebouwen en 1 vakantiewoning, 20-0532WB, 9-3 (WB01)

6216 TD, Voldersdreef 99, het maken van een doorbraak voor interne verbinding tussen woonhuis en garage, 20-0513WB, 6-3 (WB01)

6217 HB, Brusselseweg 222, het herbestemmen van de horecavoorziening naar 5 zelfstandige wooneenheden, 20-0159WB, 5-3 (WB03)

6218 EM, Daaldersruwe 66, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, gevelplanken vervangen door metselwerk, 20-0090WB, 9-3 (WB02)

6219 AW, Pastoor Moormanstraat 18, het kappen van 6 bomen, 20-0452WB, 5-3 (WB02)

6219 NT, Sortieweg 39, een aanvraag veranderingsvergunning - 202038, 20-0543WB, 10-3 (WB01)

6219 NT, Sortieweg 65, het intrekken van de verleende omgevingsvergunning 14-1508WB, 19-1261WB, 5-3 (WB15)

6219 PA, Fort Willemweg 1, het intrekken van de verleende omgevingsvergunning 16-0839WB, 20-0336WB, 10-3 (WB13)

6221 BJ, Wilhelminasingel 123, het realiseren van een aanbouw aan de achterzijde van de woning, 19-2293WB, 6-3 (WB02)

6221 BT, Stationsplein 25, het realiseren van een inpandige scooterstalling, 19-2151WB, 9-3 (WB02)

6221 BT, Stationsplein 29, het aanbrengen van verlichting, reclamedragers en verwijzingsborden, 20-0015WB, 10-3 (WB02)

6221 GA, Stenenwal 27 en 27B, het vervangen van het dak, 20-0545WB, 10-3 (WB01)

6221 KX, Avenue Ceramique 250, het vervangen van de signing, 20-0541WB, 10-3 (WB01)

6223 **, Meebruggenweg, een ontheffing van het verbod om vuur te stoken - 2020-201631, 20-0376WB, 6-3 (39)

6223 **, Meebruggenweg, het kappen van 3 bomen, 20-0394WB, 5-3 (WB02)

6223 AT, Sint Martinusstraat 2A, het omzetten van eengezinswoning naar een woning met kamergewijze verhuur, 20-0154WB, 5-3 (WB03)

6224 **, Frankenplein, het plaatsen van een amfitheater de Groene Traploper, 20-0542WB, 10-3 (WB01)

6224 AK, Meerssenerweg 343, het kappen van 3 bomen, 20-0523WB, 9-3 (WB01)

6224 JB, Scharnerweg 87, het legaliseren van de woningsplitsing en bouwen van een uitbreiding op de begane grond, 20-0173WB, 11-3 (WB03)

6224 KT, Oranjeplein 91 - 92, het wijzigen van de bestemming kantoor naar wonen, 20-0521WB, 9-3 (WB01)

6224 KV, Oranjeplein 200, het plaatsen van 4 parasolankers en het aanbrengen van reclame op het paviljoen, 20-0512WB, 6-3 (WB01)

6225 EC, Ambyerstraat Noord 141, het splitsen van de woning van 1 naar 3 woningen, 20-0136WB, 10-3 (WB02)

6226 AE, Koning Clovisstraat 57A, het wijzigen van de bestemming van de voormalige parkeerplaats, 20-0547WB, 11-3 (WB01)

6226 WR, Gaspeldoorn 8, het plaatsen van een toegangspoort, 20-0533WB, 9-3 (WB01)

6229 HX, P Debyelaan 25, het wijzigen van de brandcompartimentering van de afdeling MIT in het Maastricht UMC+, 20-0530WB, 9-3 (WB01)

6229 RA, Schaapbroekweg 5, het oprichten van een bedrijf - 2020-201622, 20-0374WB, 10-3 (23)

6229 RB, Rekoutweg 12-14, het nieuw bouwen van 2 overslaghallen, 19-2497WB, 10-3 (WB03)

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB13   Geheel of gedeeltelijk intrekken/wijzigen omgevingsvergunning reguliere procedure

WB15   Geheel of gedeeltelijk intrekken/wijzigen omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeschikking

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

39        Besluit tot het verlenen van een tijdelijke stookontheffing

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit een of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB13: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Categorie WB15: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Categorie 39: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Een bezwaarschrift indienen

Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaarschrift-indienen. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.