16 januari 2020 - Bekendmaking

Bekendmakingen week 3

Het college van B&W of de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Aan deze publicaties kunt u geen rechten ontlenen. De officiële mededeling/bekendmaking vindt u op overheid.nl. Uitleg van de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB. De eerste cijfers achter vormen het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2020 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Bestaat een postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * (bijvoorbeeld 6211 **)? Dan kan er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling worden gekoppeld. De mededeling heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten. Het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01), verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’).

6211 BC, Sint Teunisstraat 32, het plaatsen van zonnepanelen in het dakvlak, 20-0016WB, 6-1 (WB01)

6211 EN, Kesselskade 55, het plaatsen van een wand op de begane grond om de bovenwoning te ontsluiten en het schilderen van de voorgevel begane grond, 19-2090WB, 8-1 (WB03)

6211 GJ, Havenstraat 16, het verbouwen van het pand van winkel met opslag naar winkel met 2 woningen, 19-1977WB, 3-1 (WB02)

6211 JH, Grote Looiersstraat 11, het wijzigen van de brandcompartimentering, 20-0003WB, 2-1 (WB01)

6211 JH, Grote Looiersstraat 11, het wijzigen van de brandcompartimentering, 20-0003WB, 3-1 (WB02)

6211 NE, Hertogsingel 83, het verbouwen van het kantoorpand naar 38 zelfstandige studentenwoningen, 19-2393WB, 8-1 (WB02)

6211 SN, Bogaardenstraat 37, het wijzigen van de poort, 20-0002WB, 2-1 (WB01)

6213 CE, Navarralaan 8, het verhogen van de kapconstructie van de woning voor een extra kamer, 20-0022WB, 7-1 (WB01)

6215 XX, Neptunushof 97, het realiseren van een garage, 19-2481WB, 8-1 (WB02)

6216 CE, Brusselsepoort 5, het plaatsen van reclame SNS bank, 20-0026WB, 7-1 (WB01)

6217 KK, Pastoor Habetsstraat 19, het doorbreken van een muur tussen de keuken en de serre, 19-2167WB, 7-1 (WB02)

6219 AC, Bosscherweg 36, het plegen van groot onderhoud aan de gevels en het dak, 19-2064WB, 7-1 (WB03)

6219 PE, Cabergerweg 45, het herbestemmen van de gemeentelijke gasfabriek Maastricht, 20-0032WB, 8-1 (WB01)

6221 **, Plein 1992, het kappen van 4 bomen, 20-0029WB, 8-1 (WB01)

6221 BT, Stationsplein 29, het aanbrengen van verlichting, reclamedragers en verwijzingsborden, 20-0015WB, 6-1 (WB01)

6221 CA, Alexander Battalaan 29, het legaliseren van de kamerverhuur (4) in de woning aan de straatzijde, 19-1860WB, 8-1 (WB02)

6221 ED, Wycker Brugstraat 56, het terugbrengen van de hoofdentree in de originele toestand, 20-0014WB, 6-1 (WB01)

6221 SE, Wim Duisenbergplantsoen 41, het intrekken van de verleende omgevingsvergunning 19-2171WB, 19-2460WB, 8-1 (WB13)

6222 BA, Kasteel Liebeekstraat 11, het kappen van 3 bomen, 19-2479WB, 3-1 (WB02)

6222 NR, Kotterweg 3, het gedeeltelijk verbouwen van een loods tot showroom en kantoorruimte - 2019-208137, 19-2471WB, 7-1 (23)

6226 AE, Koning Clovisstraat 1, het legaliseren van het dakterras, 19-2249WB, 6-1 (WB03)

6226 AG, Koning Clovisstraat 77, het vervangen van de parkeerplaatsen door garageboxen, 19-2321WB, 8-1 (WB08)

6226 CE, Prins Mauritslaan 2, het kappen van 1 berkenboom, 20-0009WB, 5-1 (WB01)

6229 SB, Rudolf Dieselstraat 17, het realiseren van een oprit/poort ingang, 20-0034WB, 8-1 (WB01)

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB13   Geheel of gedeeltelijk intrekken/wijzigen omgevingsvergunning reguliere procedure

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB13: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen

Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaarschrift-indienen. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.