1 augustus 2019 - Bekendmaking

Bekendmakingen week 31

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2019 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.
Bekendmakingen week 26

6211**, Vrijthof ongenummerd nabij de fontein, het plaatsen van een hardstenen plaquette, 19-1273WB, 19-7 (WB02)

6211CX, Grote Staat 38, het vestigen van een nieuwe winkel en het aanbrengen van reclame-uitingen, 19-1543WB, 19-7 (WB01)

6211EA, Leliestraat 5 - 9 - 11, het wijzigen van de reeds verleende vergunning voor de herbestemming van Leliestraat 5-9-11, 19-1549WB, 20-7 (WB01)

6211GT, Sint Amorsplein 4, het herinrichten van het bedrijf ten gevolge van brandschade - 2019-203915, 19-1012WB, 24-7 (23)

6211JM, Sint Pieterstraat 23, een aanvraag drankvergunning para-commercieel Sint Pieterstraat 23, 19-0314, 24-07 (37c)

6211KL, Bonnefantenstraat 1 en 1A, het vervangen van de kozijnen en ramen, 19-1564WB, 22-7 (WB01)

6211RT, Capucijnenstraat 118, het legaliseren van bouwkundige wijzigingen en het aanvragen van een omgevingsvergunning brandveilig gebruik, 19-0428WB, 19-7 (WB07)

6212AB, Prins Bisschopsingel 53, het verbouwen van het publieksgebied van het politiekantoor, 19-1074WB, 19-7 (WB03)

6212GT, Kalfstraat 21, het kappen van 1 Italiaanse populier, 19-1562WB, 22-7 (WB01)

6213GA, Tongerseweg 91, het uitbreiden van de bestaande dakkapel, 19-1570WB, 23-7 (WB01)

6214AJ, Brandenburgerweg 31, het splitsen van 1 woning met 12 kamers naar 3 woningen waarvan 1 woning met 10 kamers, 19-0546WB, 18-7 (WB02)

6214AK, Brandenburgerweg 2A-2B, een verzoek tot goedkeuring gelijkwaardigheid inzake de brandpreventie, 19-1181WB, 18-7 (WB02)

6215BT, Penatenhof 7, het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde van het woonhuis, 19-1132WB, 18-7 (WB03)

6215GH, Vergiliushof 11A, het verbouwen van de woning in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning, 19-1567WB, 23-7 (WB01)

6215JV, 's-Herenelderenlaan 13C, het plaatsen van een airco buiten-unit op het balkon, 19-1575WB, 24-7 (WB01)

6215TE, Basileahof 46, het bouwen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, 19-1571WB, 23-7 (WB01)

6215VM, Jupiterhof 57, het verlagen van het trottoir aan de zijkant van de voortuin, 19-1547WB, 19-7 (WB01)

6216BM, Veldspaatstraat 29, het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, reeds gewijzigde kozijnen en gevelbekleding, 19-1422WB, 24-7 (WB02)

6216BR, Via Regia 101-105, het uitbreiden van de tandartspraktijk, 19-1137WB, 24-7 (WB02)

6216CE, Brusselsepoort 4, het stellen van maatwerkvoorschriften - 2019-205056, 19-1553WB, 18-7 (28)

6216NZ, Glazeniersdreef 58, het verplaatsen van de voordeur, het uitbreiden van de hal en het aanbrengen van een carport, 19-1582WB, 24-7 (WB01)

6217VX, Tamboerijnstraat 40, het aanbrengen van gevelbelettering op het gebouw, 19-1141WB, 19-7 (WB08)

6218AW, Morgenruwe 48, het kappen van 2 bomen, 19-1578WB, 24-7 (WB01)

6219PA, Fort Willemweg 61, 19-0207BM, 18-07 (BM01)

6221AC, Sint Maartenslaan 107, het realiseren van een balkon aan de achtergevel, 19-0984WB, 19-7 (WB02)

6221BR, Stationsstraat 40, het plaatsen van een airco-installatie op het dak, 19-1545WB, 19-7 (WB01)

6221CN, Hoogbrugstraat 15-17, het realiseren van een doorbraak op de begane grond tussen de panden Hoogbrugstraat 15-17, 19-1148WB, 19-7 (WB03)

6221CX, Wycker Grachtstraat 34, het vervangen van de houten buitenkozijnen en renoveren van de dakkapel, 19-0884WB, 19-7 (WB03)

6221EG, Rechtstraat 53, het wijzigen van de begane grond zodat de bovenwoning onafhankelijk van de winkel ontsloten kan, 19-1540WB, 18-7 (WB01)

6221GA, Stenenwal 27 en 27A, het legaliseren van de woningsplitsing van 2 woningen in 7 appartementen, 19-1187WB, 23-7 (WB02)

6222**, Stroomgebied van de Kanjel en Gelei, het herinrichten van de Kanjel en Gelei Maastricht, 18-1645WB, 18-7 (WB02)

6222NL, Klipperweg 10A, het intrekken van de verleende milieuvergunning 98-29948 - 2019-205352, 19-1552WB, 22-7 (WB01)

6224**, internationaal busstation Meerssenerweg te Maastricht, NZ093500647, 19-0157BM, 23-07 (BM04)

6224CE, Professor Pieter Willemsstraat 46, het kappen van 2 coniferen in de voortuin, 19-1577WB, 24-7 (WB01)

6224DC, Sibemaweg 40, het kappen van een boom, 19-1538WB, 18-7 (WB01)

6224GV, Frankenstraat 200, het vergroten van het gevelterras, 19-1573WB, 23-7 (WB01)

6224KD, Oranjeplein 34A en 34B, het herinrichten van de panden, 19-1551WB, 21-7 (WB01)

6225AJ, Ambyerstraat Zuid 74, het intrekken van de omgevingsvergunning, 19-1526WB, 19-7 (WB13)

6225AR, Severenstraat 4A, het wijzigen van de bestemming kantoorfunctie naar de bestemming zorgfunctie, 19-1574WB, 24-7 (WB01)

6225AW, Westrand 154, het kappen van een boom, 19-1572WB, 23-7 (WB01)

6226HE, Laan in den Drink 39, het verlagen van de oprit, 19-1579WB, 24-7 (WB01)

6226HG, Laan in den Drink 4, het plaatsen van een zeecontainer naast de bestaande bebouwing, 19-1565WB, 22-7 (WB01)

6226HN, Burgemeester Lespinassestraat 15, het kappen van 1 kersenboom, 19-1441WB, 22-7 (WB02)

6226NK, Bemelergrubbe 15, het toevoegen van een beschermd subbrandcompartiment binnen een bestaand gebouw, 19-1194WB, 19-7 (WB03)

6227AT, Demertstraat 118A01, het verbouwen van de woning, 19-1282WB, 19-7 (WB03)

6227BX, Einsteinstraat 199, het plaatsen van een schutting, 19-1550WB, 20-7 (WB01)

6229AH, Heugemer Kerkstraat 3, het legaliseren van de nieuwbouw van het zwembad, 19-1563WB, 22-7 (WB01)

6229EV, Oxfordlaan 70, het plaatsen van een nieuwe reclame-uiting, 19-1426WB, 19-7 (WB02)

6229EZ, Leidenlaan 18, het bouwen van een fietsenstalling, 19-1402WB, 19-7 (WB02)

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB07   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB13   Geheel of gedeeltelijk intrekken/wijzigen omgevingsvergunning reguliere procedure

BM01   Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – (im)mobiele verontreiniging

BM04   Definitief / instemmen ernst en spoed (evt. inclusief saneringsplan) inzake de Wet bodembescherming

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

28        Besluit om maatwerkvoorschriften (milieu) ter uitwerking van de AMvB-voorschriften op te leggen

37c       Besluit tot het verlenen van een vergunning op grond van de Drank- en horecawet ten behoeve van een paracommerciële inrichting zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB07: Dit besluit ligt vanaf 2 augustus 2019 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Tegen dit besluit kan binnen zes weken, ingaande de dag nadat het ter inzage ligt, beroep worden ingesteld door: degenen die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit  hebben ingediend; belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit; belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd. Dit besluit treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn tenzij een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB13: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Categorie BM01: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie BM04: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Categorie 28: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Categorie 37c: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.