8 augustus 2019 - Bekendmaking

Bekendmakingen week 32

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2019 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.
Bekendmakingen week 26

6211**, Abtstraat, het kappen van 1 boom, 19-1487WB, 25-7 (WB02)

6211**, Hoek Kleine Gracht - Maastrichter Pastoorstraat, het tijdelijk plaatsen van een hekwerk en daardoor afsluiten van de weg voor de duur van 6 maanden, 19-0887WB, 31-7 (WB03)

6211**, Op de Thermen ongenummerd, het kappen van 2 bomen, 19-1605WB, 29-7 (WB01)

6211**, Pikeursbaan, Sphinx-Zuid Blok 1, het realiseren van 8 grondgebonden woningen blok 1 Belvédèreterrein, 19-0690WB, 31-7 (WB02)

6211CX, Grote Staat 48A, het plaatsen van een dubbelzijdige reclame op de gevel van het winkelpand, 19-1345WB, 26-7 (WB02)

6211EP, Mariastraat 1, het plaatsen van zonneschermen aan de buitengevel, 19-1165WB, 25-7 (WB03)

6211JL, Kleine Looiersstraat ter hoogte van nummer 1, het kappen van 1 boom, 19-1606WB, 29-7 (WB01)

6211KP, Lenculenstraat 17, het splitsen van een pand in 5 zelfstandige woningen, 19-0056WB, 29-7 (WB02)

6211LB, Sint Jacobstraat 4B01 - 406, het wijzigen van de kleur van de poort, 19-1403WB, 25-7 (WB02)

6211LP, Tongersestraat 50, het verbouwen van de voorgevel en uitbreiden bestaande bebouwing, 19-0254WB, 30-7 (WB02)

6211NV, Jekerstraat 58, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde en het saneren van asbest van het gehele dak, 19-1117WB, 25-7 (WB02)

6211PJ, Herbenusstraat 131, het plaatsen van een gevelreclame, 19-1454WB, 25-7 (WB02)

6211PR, Statensingel 187, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 19-0758WB, 30-7 (WB03)

6211SR, Grote Gracht 13, het uitvoeren van schilderwerkzaamheden aan de voorzijde van het pand, 19-1603WB, 29-7 (WB01)

6211SR, Grote Gracht 25 en 25B, het plaatsen van een fietsenstalling en het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 19-1455WB, 29-7 (WB02)

6212**, Vijver Neercanne, het restaureren van de vijverrand, 19-1312WB, 31-7 (WB03)

6212CV, Burg Ceulenstraat 110, een uitbreiding aan de achterzijde, dakkapel, dakvensters, isoleren aan de buitenzijde, 19-1604WB, 29-7 (WB01)

6212NH, Luikerweg 47, het plaatsen van een fietskluis in de voortuin, 19-1186WB, 25-7 (WB02)

6212XK, Mergelweg 332, het kappen van 5 esdoorns, 19-1596WB, 26-7 (WB01)

6212XN, Parkweg 25, het wijzigen van de naamsaanduiding, 19-1597WB, 27-7 (WB01)

6213GW, Pomerollaan 99, het verbouwen van de woning, 19-1131WB, 29-7 (WB02)

6213HE, Pletzersstraat 3A, het realiseren van een grotere keuken, 19-1085WB, 25-7 (WB02)

6213JT, Veulenerbank 26, het uitgraven van een kelder onder de bestaande woning, 19-0561WB, 26-7 (WB02)

6215BT, Penatenhof 7, het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde van het woonhuis, 19-1132WB, 25-7 (WB02)

6215KB, Vrerenstraat 2, het kappen van een boom, 19-1599WB, 27-7 (WB01)

6216BH, Terra Cottaplein 1D, het tijdelijk vestigen van kamergewijze verhuur voor project Match, 19-1444WB, 1-8 (WB02)

6216BP, Porseleinstraat 1A, het legaliseren van de reclamevoering, 19-1615WB, 31-7 (WB01)

6216TT, Goudenweg 200, aanvraag omgevingsvergunning brandveilig gebruik, 19-0619WB, 30-7 (WB07)

6217JM, Antoon van Elenstraat 40, het verbouwen van kantoor naar woonruimte, 19-0822WB, 29-7 (WB02)

6217LW, Koning Willem I straat 14, het bouwen van een carport, 19-1247WB, 30-7 (WB03)

6218HT, Postbaan 10, het verbouwen van het monumentaal pand tot 1 woning + kantoor aan huis, 19-1319WB, 25-7 (WB03)

6219BC, Tirostraat 4, het verlagen van de stoeprand door de gemeente, 19-1601WB, 29-7 (WB01)

6219NV, Posthoornstraat 75, het uitbreiden van de bestaande loods met kantoorruimte, 19-0139WB, 29-7 (WB02)

6219PA, Fort Willemweg 61, een milieuneutrale wijziging voor optimalisatie/modernisering ammoniakkoeling - 2019-205453, 19-1585WB, 25-7 (WB01)

6219PA, Fort Willemweg 61, het uitbreiden van de wasser/drogerinstallatie - 2019-204136, 19-0990WB, 26-7 (WB02)

6221CA, Alexander Battalaan 27, het legaliseren van het kantoor zonder baliefunctie, 19-0462WB, 29-7 (WB02)

6221ED, Wycker Heidenstraat 3 – Wycker Brugstraat 52, het legaliseren van de kamerverhuur, 19-0635WB, 25-7 (WB02)

6221EG, Rechtstraat 25, het aanbrengen van markiezen en reclame, 19-1593WB, 26-7 (WB01)

6224**, Project De Groene Loper, het bouwen van 46 grondgebonden woningen (fase 2a) binnen het project De Groene Loper, 19-1592WB, 26-7 (WB01)

6224BX, Prof. Scholsstraat, Prof. Thomassenstraat, Thorbeckeplantsoen, Noormannensingel, het na-isoleren van de begane grond vloeren van 40 gemeentelijk monumenten, 19-1595WB, 26-7 (WB01)

6224CE, Meerssenerweg, Scharnerweg, Prof. Roerschstraat, Prof. Pieter Willemstraat, het na-isoleren van de begane grond vloeren van 66 rijksmonumenten, 19-1594WB, 26-7 (WB01)

6224DC, Sibemaweg 40, het kappen van 1 boom, 19-1538WB, 26-7 (WB02)

6227EC, Ellecuylgaard 120, het kappen van 1 boom, 19-1607WB, 29-7 (WB01)

6227XR, Paemhofstraat 25, het realiseren van een aanbouw, 19-1598WB, 27-7 (WB01)

6229GA, Limburglaan 10, het aanbrengen van een banner op de gevel van de noodtrappenhuizen bouwdeel N en W, 19-1469WB, 1-8 (WB02)

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB07   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB07: Dit besluit ligt vanaf 8 augustus 2019 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Tegen dit besluit kan binnen zes weken, ingaande de dag nadat het ter inzage ligt, beroep worden ingesteld door: degenen die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit  hebben ingediend; belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit; belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd. Dit besluit treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn tenzij een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.