29 augustus 2019 - Bekendmaking

Bekendmakingen week 35

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2019 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.
Bekendmakingen week 26

6211 AS, Boschstraat 5, het veranderen van het bedrijf - 2019-205411, 19-1555WB, 21-8 (23)

6211 CP, Spilstraat 6A01, het aanbrengen van nieuwe gevelreclame met raambestickering en een enkel- en dubbelzijdig reclame, 19-1424WB, 15-8 (WB02)

6211 CX, Grote Staat 38, het vestigen van een nieuwe winkel en het aanbrengen van reclame uitingen en het verwijderen van een scheidingswand op de begane grond en het vervangen van de entreedeur, 19-1543WB, 15-8 (WB02)

6211 HL, Sint Bernardusstraat 24A, het wijzigen naar de bestemming gebruik terras, 19-1714WB, 20-8 (WB01)

6211 JV, Sint Pieterskade 7, het verbouwen van het woonhuis tot 4 appartementen, 19-0915WB, 19-8 (WB03)

6211 KD, Sint Hubertuslaan 12, het verbouwen van het Planton Wachthuisje Tapijn Maastricht, 19-1712WB, 20-8 (WB01)

6211 KR, Lenculenstraat 14, het vervangen van de monumentale kozijnen, 19-1203WB, 19-8 (WB08)

6211 LD, Vrijthof 20A-20B-20C01-20C02, het uitbreiden van Hotel Hustinx, 19-1704WB, 17-8 (WB01)

6211 LD, Vrijthof 21, het realiseren van zelfstandige wooneenheden in het leegstaande kantoorgebouw, 19-1112WB, 16-8 (WB03)

6211 WB, Busschuttenpoort 13A09, het vestigen van een guesthouse, 19-1387WB, 20-8 (WB03)

6212 AB, Prins Bisschopsingel 53, het realiseren van een nieuwe toegangsdeur in de zijgevel, afdak, bordes en hekwerken, 19-1401WB, 15-8 (WB03)

6212 EA, Plateauweg 17, het kappen van 1 Juglans Regia, 19-1700WB, 16-8 (WB01)

6212 GT, Kalfstraat 21, het kappen van 1 Italiaanse populier, 19-1562WB, 20-8 (WB02)

6212 NE, Zonnebergweg 10, het renoveren van de vloer in de woonkamer, 19-1706WB, 19-8 (WB01)

6216 EG, Brouwersweg 100, het plaatsen van een fietsenstalling bij de F-gebouwen van Campus Annadal, 19-1056WB, 16-8 (WB02)

6217 JN, Antoon van Elenstraat 68, het vervangen van het dak en de goten, 19-1719WB, 21-8 (WB01)

6218 HS, Postbaan 1 TR02, het plaatsen van een transformatorgebouw van het zonnepark op de Belvédère, 19-1702WB, 16-8 (WB01)

6221 AG, Franciscus Romanusweg 35, het verbouwen van een deel van de begane grond naar stallingsruimte voor motorvoertuigen, 19-1723WB, 21-8 (WB01)

6221 BP, Stationsstraat 2, het renoveren van de gevels, 19-1721WB, 21-8 (WB01)

6221 VT, Jonkheer Ruysstraat 2 B, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 19-0773WB, 16-8 (WB02)

6222 PB, Limmelderweg 3, het wijzigen van de bestaande vergunning voor de reeds geplaatste ledstrip onder het logo, 19-1393WB, 15-8 (WB08)

6222 TP, Kasteel Schaloenstraat 54B, het plaatsen van een airco tegen de achtergevel, 19-1633WB, 20-8 (WB02)

6223 HE, Kapelaanstraat 71, het vergroten van de keuken, 19-1344WB, 16-8 (WB02)

6224 AE, Meerssenerweg 219, het legaliseren van kamerverhuur en woningsplitsing, 19-0654WB, 21-8 (WB08)

6224 JD, Scharnerweg 141B, het omzetten van een bovenwoning naar kamerverhuur van 4 kamers, 19-1525WB, 19-8 (WB02)

6224 KD, Oranjeplein 34A en 34B, het herinrichten van het pand naar 11 studentenwoningen, 19-1551WB, 15-8 (WB02)

6225 AC, Gravenstraat 35, het kappen van 1 boom in de achtertuin, 19-1677WB, 20-8 (WB02)

6225 AD, Ambyerstraat Zuid 79, het renoveren en isoleren van de daken van de bijgebouwen, 19-1703WB, 16-8 (WB01)

6226 DR, Gerbergaplantsoen 22, het uitbouwen van de 2e verdieping, 19-1724WB, 21-8 (WB01)

6226 HB, Bemelerweg 66, het kappen van 1 dode boom, 19-1676WB, 19-8 (WB02)

6227 XR, Paemhofstraat 12, het kappen van 1 dode boom, 19-1680WB, 16-8 (WB02)

6229 AV, de Beente 82A, het vervangen van de handelsreclame, 19-1718WB, 20-8 (WB01)

6229 GS, Gaetano Martinolaan 63-65, het uitvoeren van werkzaamheden met GGO's - 2019-204796, 19-1299WB, 29-8 (WB05)

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05   Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB09   Ontwerpweigering omgevingsvergunning uitgebreide procedure

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 30 augustus 2019 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.