5 september 2019 - Bekendmaking

Bekendmakingen week 36

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2019 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.
Bekendmakingen week 26

6226**, Wethouder van Caldenborghlaan, het kappen van 14 bomen, 19-1647WB, 23-8-2019 (WB02)

6224**, Aartshertogenstraat 91 t/m Doctor Schaepmanstraat 100 te Maastricht, NZ093501183, 19-0225BM, 21-08-2019 (BM01a)

6211AA, Biesenweg 16 te Maastricht (Sappi), NZ093500930, 19-0216BM, 23-08-2019 (BM02)

6217**, Frontensingel Q Park te Maastricht, NZ093500095, 19-0154BM, 27-05-2019 (BM07)

6212GB, Jekerweg 97 te Maastricht, NZ093502011, 19-0230BM, 26-08-2019 (BM01a)

6222NW, Punterweg 16 te Maastricht, NZ093500565, 19-0229BM, 23-08-2019 (BM01)

6211DT, Mosae Forum 144, het plaatsen van handelsreclame, 19-1729WB, 22-8-2019 (WB01)

6211EJ, Muntstraat 10-12-14, het renoveren van het dak, 19-1734WB, 23-8-2019 (WB01)

6211EJ, Muntstraat 10-12-14, het verwijderen van het asbest dakbeschot en het herstellen van de dakconstructie en het herleggen van de bestaande dakpannen, 19-1740WB, 23-8-2019 (WB01)

6211GM, Wolfstraat 13, het wijzigen van de winkelpui, 19-1338WB, 22-8-2019 (WB02)

6211GT, Sint Amorsplein 4, herstel- verbouwingswerkzaamheden naar aanleiding van de brandschade aan het pand, 19-0613WB, 26-8-2019 (WB02)

6211LA, Sint Jacobstraat 1, Vrijthof 17, Bredestraat 45-47, het vervangen van de kozijnen, 19-1738WB, 23-8-2019 (WB01)

6211LD, Vrijthof 14 en 15, het plaatsen van drie parasols, 19-1755WB, 28-8-2019 (WB01)

6211LD, Vrijthof 20A-20B-20C01-20C02, het uitbreiden van Hotel Hustinx - 2019-205840, 19-1713WB, 23-8-2019 (23)

6212XK, Mergelweg 210, het bouwen van een nieuwbouwchalet op de woonwagenlocatie, 19-1272WB, 23-8-2019 (WB02)

6212XW, Blekerij 60, het wijzigen van de indeling van de appartementen, 19-1745WB, 26-8-2019 (WB01)

6212XW, Blekerij 60, het wijzigen van de kozijnen, 19-1746WB, 26-8-2019 (WB01)

6213GE, Vossenvoetpad 15, het slopen van de bestaande garage en het plaatsen van een hekwerk met klimop, 19-1128WB, 23-8-2019 (WB02)

6214AN, Volksplein 44, het maken van een dakopbouw aan de achterzijde van het pand, 19-1731WB, 22-8-2019 (WB01)

6216CG, Brusselsepoort 45, het remodelleren van de winkel - 2019-205815, 19-1707WB, 23-8-2019 (23)

6216CH, Mercatorplein 1A, het renoveren dan wel verduurzamen van het entreeportaal aan de zuid-west gevel, 19-1065WB, 23-8-2019 (WB03)

6217JH, Bilserbaan 50, het legaliseren van 3 woningen, 19-1071WB, 23-8-2019 (WB03)

6217JL, Antoon van Elenstraat 51, het vervangen van houten kozijnen in kunststof kozijnen met isolerend glas, 19-1285WB, 28-8-2019 (WB03)

6219AC, Bosscherweg 34A, het plaatsen van zonnepanelen, 19-1482WB, 23-8-2019 (WB02)

6219NB, Stuwweg 36, het vervangen van de woonark door een nieuwe woonark, 19-0761WB, 27-8-2019 (WB03)

6219ND, Bosscherweg 35, het realiseren van een sanitair unit met verharding tpv Camperplaats Maastricht, 19-1388WB, 22-8-2019 (WB02)

6219NE, Bosscherweg 105A01 - 105A02, het plaatsen van dakkapellen aan de achterzijde, 19-1727WB, 22-8-2019 (WB01)

6221BV, Bourgognestraat 17B,C,D , het splitsen van 2 woningen naar 3 woningen waarvan 1 met kamergewijze verhuur (3 kamers), 19-1244WB, 26-8-2019 (WB02)

6222EH, Sionsweg 39A, het uitbreiden van 150kV station Limmel met 2 nieuwe schakelaars - 2019-205882, 19-1726WB, 28-8-2019 (23)

6222PH, Kruisdonk 49, het realiseren van een tuinberging en een wijngaard, het wijzigen van het achterterrein en het plaatsen van een informatiebord, 19-1269WB, 28-8-2019 (WB02)

6223EV, Op de Bos 30, het verlagen van de stoep voor een oprit, 19-1759WB, 28-8-2019 (WB01)

6224JJ, Scharnerweg 112, het vervangen van handelsreclame, 19-1672WB, 22-8-2019 (WB02)

6225XS, Geusseltweg 11, het plaatsen van een nieuwe commandoruimte op de bestaande tribune, 19-1120WB, 23-8-2019 (WB02)

6226NK, Bemelergrubbe 15, het toevoegen van een beschermd subbrandcompartiment binnen een bestaand gebouw, 19-1194WB, 22-8-2019 (WB02)

6227AE, Akersteenweg 240, het bouwen van een sanitairblok en 5 recreatieve nachtverblijven voor de stadscamping, 19-1086WB, 22-8-2019 (WB03)

6227AL, Nijverheidsweg 35, het uitbreiden van het Van der Valk hotel Maastricht, 19-1384WB, 27-8-2019 (WB03)

6229HT, Romerodomein 11C, het plaatsen van een buitenunit airco op inpandig balkon, 19-1739WB, 23-8-2019 (WB01)

6229VN, Gronsvelderweg 140, het brandveilig gebruik van een woonzorgcomplex, 19-0923WB, 28-8-2019 (WB07)

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB07   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

BM01a  Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – tijdelijk uitplaatsen verontreiniging

BM02   Definitief/instemming evaluatieverslag inzake Besluit Uniforme sanering – (im)mobiele verontreiniging

BM07   Melding ingediend evaluatie en/of nazorgplan sanering inzake de Wet bodembescherming

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB07: Dit besluit ligt vanaf 6 september 2019 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Tegen dit besluit kan binnen zes weken, ingaande de dag nadat het ter inzage ligt, beroep worden ingesteld door: degenen die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend; belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit; belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd. Dit besluit treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn tenzij een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie BM01(a), BM07: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie BM02: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.