19 september 2019 - Bekendmaking

Bekendmakingen week 38

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2019 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.
Bekendmakingen week 26

6211 **, Vijfkoppen, het kappen van bomen, 19-1821WB, 6-9 (WB01)

6211 CA, Kleine Gracht 17, het splitsen van de woning in appartementen, 19-1855WB, 11-9 (WB01)

6211 CP, Spilstraat 8, het aanbrengen van reclame-uitingen op de binnenzijde van de etalageramen, 19-1807WB, 5-9 (WB01)

6211 DW, Mosae Forum 10, het plaatsen van 4 luchtgekoelde condensors op het dak Zuid 4, 19-1832WB, 9-9 (WB01)

6211 ED, Kleine Staat 1, het restaureren van het pand, 19-1850WB, 11-9 (WB01)

6211 GV, Platielstraat 10, het renoveren van het dak van een monumentaal pand, 19-1849WB, 11-9 (WB01)

6211 HR, Koestraat 5, het veranderen van activiteiten, 19-1667WB, 5-9 (23)

6211 JP, Sint Pieterstraat 70, het herstellen en verankeren van de voorgevel met de zijgevel in verband met de sloop van belendende panden, 19-1783WB, 9-9 (WB02)

6211 RC, Herbenusstraat 99A, het legaliseren van 3 kamers, 19-1396WB, 11-9 (WB03)

6211 TA, Helmstraat 2, het vervangen van de handelsreclame en geldautomaten, 19-1816WB, 6-9 (WB01)

6212 **, Pater Lemmensstraat ongenummerd, het realiseren van een PIN-kiosk, 19-1840WB, 10-9 (WB01)

6212 AB, Prins Bisschopsingel 53, het realiseren van een nieuwe toegangsdeur in de zijgevel met bordes, 19-1401WB, 11-9 (WB02)

6212 AR, Sint Lambertuslaan 19, het realiseren van een zwembad in de achtertuin, 19-1847WB, 11-9 (WB01)

6212 BN, Glacisweg 65, het verbouwen van de garage, 19-1830WB, 9-9 (WB01)

6212 NE, Zonnebergweg 10, het renoveren van de vloer in de woonkamer, 19-1706WB, 10-9 (WB02)

6212 NH, Luikerweg 49, het verwijderen van een draagmuur uit de woonkamer, 19-1839WB, 10-9 (WB01)

6213 CH, D'Artagnanlaan 97, het verbouwen en verduurzamen van het bestaand woonhuis en het plaatsen van een carport naast de woning, 19-1841WB, 10-9 (WB01)

6215 EN, Caesarhof 24B, het tijdelijk wijzigen van de bestemming eengezinswoning naar kamergewijze verhuur, 19-1814WB, 6-9 (WB01)

6216 CE, Brusselsepoort 2, het plaatsen van nieuwe gevelreclame, 19-1838WB, 10-9 (WB01)

6216 CG, Brusselsepoort 45, het vernieuwen van de inrichting, nieuwe condensor en entresol, 19-1475WB, 5-9 (WB02)

6217 KR, Victor de Stuersstraat 2D, het legaliseren van 2 woningen, 19-1822WB, 6-9 (WB01)

6217 LC, Condéstraat 6, het legaliseren van de woning, 19-1810WB, 5-9 (WB01)

6218 AW, Morgenruwe 48, het kappen van 2 bomen, 19-1578WB, 11-9 (WB08)

6221 BL, Wilhelminasingel 76, het verbouwen van het kantoorpand tot 6 appartementen, 19-1834WB, 9-9 (WB01)

6221 BN, Stationsstraat 23, het realiseren van een terras op het achterterrein (oftewel stadstuin) - 2019-205409, 19-1554WB, 5-9 (23)

6221 BR, Stationsstraat 40, het plaatsen van een airco-installatie op het dak, 19-1545WB, 6-9 (WB03)

6221 CN, Hoogbrugstraat 15-17, het realiseren van een doorbraak op de begane grond tussen de panden Hoogbrugstraat 15-17, 19-1148WB, 6-9 (WB02)

6221 JP, Plein 1992 12, het legaliseren van het bestaand terras, 19-1812WB, 6-9 (WB01)

6221 XH, Sint Antoniuslaan 5A, het legaliseren van de woningsplitsing, 19-1476WB, 10-9 (WB03)

6222 AL, Meerssenerweg 218, het splitsen van 1 woning in 4 wooneenheden, 19-0087WB, 5-9 (WB02)

6222 NL, Ankerkade 51, het uitbreiden van een bestaande coilhal - 2019-203000, 19-0694WB, 5-9 (WB07)

6223 CN, van Isendornstraat 21, het vervangen van de kozijnen in de voorgevel op de 1e verdieping, 19-1778WB, 5-9 (WB02)

6224 BX, Prof. Scholsstraat, Prof. Thomassenstraat, Thorbeckeplantsoen, Noormannensingel, het na-isoleren van de begane grond vloeren van 40 gemeentelijk monumenten, 19-1595WB, 5-9 (WB03)

6224 CE, Meerssenerweg, Scharnerweg, Professor Roerschstraat, Prof. Pieter Willemstraat, het na-isoleren van de begane grond vloeren van 66 rijksmonumenten, 19-1594WB, 5-9 (WB03)

6224 VN, Burgemeester Nierstraszstraat 59, het plaatsen danwel legaliseren van een overkapping in de tuin, 19-1829WB, 9-9 (WB01)

6225 HC, Sparrenhoven 3, het kappen van 1 spar, 19-1808WB, 5-9 (WB01)

6226 BC, Bergerstraat 139, het kappen van 1 spar, 19-1804WB, 5-9 (WB01)

6227 BX, Einsteinstraat 199, het plaatsen van een hekwerk, 19-1823WB, 7-9 (WB01)

6228 GH, Holdaal 14, het aanpassen van de gevelopeningen, 19-1824WB, 8-9 (WB01)

6229 AH, Heugemer Kerkstraat 3, het legaliseren van de nieuwbouw van het zwembad en het vestigen van een beroep aan huis, 19-1563WB, 5-9 (WB02)

6229 HT, Romerodomein 11C, het plaatsen van een buitenunit airco op inpandig balkon, 19-1739WB, 6-9 (WB02)

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB07   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB07: Dit besluit ligt vanaf 20 september 2019 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Tegen dit besluit kan binnen zes weken, ingaande de dag nadat het ter inzage ligt, beroep worden ingesteld door: degenen die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit  hebben ingediend; belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit; belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd. Dit besluit treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn tenzij een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.