26 september 2019 - Bekendmaking

Bekendmakingen week 39

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2019 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.
Bekendmakingen week 26

6211 **, Frontensingel Q Park, NZ093500095, 19-0154BM, 16-09 (BM08)

6211 **, Hoek Kleine Gracht - Maastrichter Pastoorstraat, het plaatsen van 4 hekwerken en daardoor tijdelijk afsluiten van de weg voor de duur van 6 maanden, 19-0887WB, 16-9 (WB02)

6211 AX, Boschstraat 46 - 48, het starten van het bedrijf SPAR Holding BV - 2019-202906, 19-0673WB, 12-9 (23)

6211 HA, Bredestraat 17A, 17B en 17A 01 tot en met 17A 03, het omzetten van kantoor op de verdiepingen in 4 woningen, 19-1867WB, 14-9 (WB01)

6211 HP, Stenenbrug 6, het plaatsen van 2 stuks schuiframen in de voorgevel en voorzetramen in de linkerzijgevel in verband met geluidsisolatie, 19-1160WB, 12-9 (WB03)

6211 JX, Prins Bisschopsingel 6, het aanpassen van de erfafscheiding, plaatsen achterzetbeglazing en schilderwerkwerkzaamheden, 19-1529WB, 13-9 (WB02)

6211 LL, Tongersestraat 5, het realiseren van een nieuwe keldervloer, 19-1870WB, 15-9 (WB01)

6211 MC, Looiershof 9A 02, het plaatsen van een airco buitenunit, 19-1866WB, 13-9 (WB01)

6211 PG, Brusselsestraat 46, het legaliseren van de overkapping en de interne verbouwing, 19-0973WB, 12-9 (WB03)

6211 SP, Bogaardenstraat 40B, het brandveilig gebruikmaken van het pand, 19-1872WB, 16-9 (WB01)

6211 WB, Busschuttenpoort 13A09, het vestigen van een guesthouse, 19-1387WB, 18-9 (WB08)

6212 **, Recollectenweg, het plaatsen van een hekwerk met poort, 19-1773WB, 13-9 (WB02)

6212 GG, Jekerschans 35, het aanleggen van een inrit/uitrit, 19-1877WB, 17-9 (WB01)

6213 **, Bieslanderweg, het kappen van 1 berk, 19-1787WB, 16-9 (WB02)

6213 CD, Athoslaan 50, het wijzigen van de bestemming en het plaatsen van een box in a box constructie, 19-1861WB, 12-9 (WB01)

6213 GV, Pommardlaan 41, het realiseren van een tuinhuis naast de woning, 19-1869WB, 14-9 (WB01)

6215 AG, Kesselterweg 15, het verhuren van 2 kamers binnen een woning onder de guesthouse regeling, 19-1155WB, 12-9 (WB02)

6215 GH, Vergiliushof 11A, het uitbreiden en verbouwen van de woning in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning, 19-1567WB, 18-9 (WB02)

6215 RZ, Fortunahof 52, het kappen van 1 boom in de voortuin, 19-1878WB, 17-9 (WB01)

6216 BP, Porseleinstraat 1A, het legaliseren van de reclamevoering, 19-1615WB, 16-9 (WB08)

6216 NZ, Glazeniersdreef 58, het verplaatsen van de voordeur, het uitbreiden van de hal en het bouwen van een carport, 19-1889WB, 18-9 (WB01)

6216 RL, Wolkammersdreef 27, het verbouwen en uitbreiden van de garage tot schoonheidssalon en berging, 19-1479WB, 12-9 (WB03)

6216 SK, Ooftmengersdreef 10, het kappen van 1 berk, 19-1868WB, 14-9 (WB01)

6218 **, Reinaartsingel, het kappen van 1 boom, 19-1760WB, 13-9 (WB02)

6218 HT, Postbaan 10, het verbouwen van het monumentaal pand tot 1 woning en kantoor aan huis, 19-1319WB, 12-9 (WB02)

6219 **, Brusselseweg, het plaatsen van digitale Billboards, 19-1427WB, 18-9 (WB02)

6219 **, Cabergerweg, het plaatsen van digitale billboards, 19-1428WB, 18-9 (WB02)

6219 NP, Brusselseweg 780, het intrekken van de omgevingsvergunning voor het onderdeel LPG - 2019-204410, 19-1260WB, 12-9 (WB07)

6221 BK, Wilhelminasingel 2, het legaliseren van kamerverhuur, 18-1744WB, 9-9 (WB17)

6221 BL, Wilhelminasingel 108-110, het verbouwen van het pand, 18-1939WB, 16-9 (WB02)

6221 CA, Alexander Battalaan 27, het legaliseren van de woning aan de straatzijde, 19-1859WB, 12-9 (WB01)

6221 CA, Alexander Battalaan 29, het legaliseren van de woning aan de straatzijde, 19-1860WB, 12-9 (WB01)

6221 CX, Wycker Grachtstraat 26, het met zinken beplating bekleden van een monumentale liftkoker, 19-1863WB, 13-9 (WB01)

6222 **, Meerssenerweg - Balijeweg ongenummerd, het bouwen van een geluidsscherm, 19-1279WB, 13-9 (WB02)

6222 **, Willem Alexanderweg, het plaatsen van digitale billboards, 19-1429WB, 18-9 (WB02)

6222 AA, Borgharenweg 140, het renoveren van de gevel van het bedrijfspand, 19-0991WB, 18-9 (WB02)

6222 AV, Kasteel Holtmeulenstraat 10, het bouwen van 3 kleine stadswoningen, 19-1881WB, 17-9 (WB01)

6222 BM, Bethlehemweg 2, het verruimen van de horeca-activiteiten, 19-0816WB, 18-9 (WB02)

6224 AK, Meerssenerweg 337, het verduurzamen van de woning en het verplaatsen van de badkamer, 19-0988WB, 16-9 (WB02)

6224 BE, Professor Mullerstraat 56, het intrekken van de verleende omgevingsvergunning 16-3047WB voor het vervangen van de golfplaten dakbedekking door bitumen dakbedekking, 18-1456WB, 13-9 (WB13)

6225 ED, Ambyerstraat Noord 147A-147B-147C, het legaliseren van de woningsplitsing, 19-1876WB, 16-9 (WB01)

6226 EE, Adelbert van Scharnlaan C1, C5 en B9, het kappen van 6 bomen, 19-1797WB, 17-9 (WB02)

6226 GS, Burgemeester Cortenstraat 129, het intrekken van de verleende omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van de woning, 19-1150WB, 13-9 (WB13)

6226 VV, Pastoor Jacobsweg, het kappen van 3 bomen, 19-1646WB, 17-9 (WB02)

6227 AT, Demertstraat 118A01, het verbouwen van de woning, 19-1282WB, 13-9 (WB02)

6227 BX, Einsteinstraat 199, het plaatsen van een hekwerk, 19-1823WB, 18-9 (WB02)

6229 **, Hoge Weerd, het plaatsen van digitale billboards, 19-1430WB, 18-9 (WB02)

6229 GW, Endepolsdomein 3, intrekken van het wijzigen van de bestemming naar geestelijke gezondheidszorg met kantoorfuncties - 19-0794WB, 19-1842WB, 17-9 (WB13)

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB07   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB13   Geheel of gedeeltelijk intrekken/wijzigen omgevingsvergunning reguliere procedure

WB17   Verleende omgevingsvergunning na bezwaarprocedure

BM08   Definitief / instemmen evaluatie en/of nazorgplan sanering inzake de Wet bodembescherming

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB07: Dit besluit ligt vanaf 27 september zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Tegen dit besluit kan binnen zes weken, ingaande de dag nadat het ter inzage ligt, beroep worden ingesteld door: degenen die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit  hebben ingediend; belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit; belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd. Dit besluit treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn tenzij een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB13: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Categorie WB17: Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit ter is bekendgemaakt. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd.

Categorie BM08: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.