24 oktober 2019 - Bekendmaking

Bekendmakingen week 43

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2019 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.
Bekendmakingen week 26

6211**, Achter de Barakken, het rooien van 1 esdoorn, 19-2034WB, 11-10 (WB01)

6211**, Bogaardenstraat - Misericordeplein, het gefaseerd vervangen van de houten kozijnen door kunststof kozijnen aan de achtergevel, 19-2038WB, 14-10 (WB01)

6211 CT, Grote Staat 37, het vervangen van het gevelkozijn op de begane grond en het aanbrengen van gevelreclame en het vernieuwen van het interieur en wijzigen functie kelder, 19-1630WB, 11-10 (WB03)

6211 DT, Mosae Forum 144, het plaatsen van handelsreclame, 19-1729WB, 11-10 (WB03)

6211 PH, Brusselsestraat 120, het plaatsen van rookmelders om de woning brandveilig te gebruiken, 19-2035WB, 11-10 (WB01)

6212**, Aylvalaan, NZ093501178, 19-0290BM, 14-10 (BM01a)

6212 EA, Plateauweg 17, het kappen van 1 Juglans Regia, 19-1700WB, 11-10 (WB08)

6212 XH, Mergelweg 18A, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van het pand, 19-2037WB, 12-10 (WB01)

6213 AA, Champs Elyseesweg 11, het uitbreiden van de woning aan de achterzijde, 19-2044WB, 15-10 (WB01)

6215 SK, Romeinsebaan 299, het kappen van 1 boom, 19-1974WB, 11-10 (WB02)

6216 CE, Brusselsepoort 6, het plaatsen van gevelreclame en een airco op het dak, 19-2027WB, 10-10 (WB01)

6216 CP, Parafeustraat 1, het plaatsen van een houten erfafscheiding, 19-1688WB, 10-10 (WB08)

6217 CV, Clavecymbelstraat 54, het vervangen van de handelsreclame, 19-2030WB, 10-10 (WB01)

6217 JL, Antoon van Elenstraat 51, het vervangen van houten kozijnen door kunststof kozijnen met isolerend glas, 19-1285WB, 16-10 (WB02)

6221 BM, Stationsstraat 11, het splitsen van een woning in 11 zelfstandige wooneenheden, 19-1266WB, 11-10 (WB03)

6221 EA, Wycker Brugstraat 15, het aanbrengen van gevelreclame, 19-2047WB, 15-10 (WB01)

6221 KV, Avenue Ceramique 50, het intern verbouwen van het gebouw en het wijzigen van de gevels van de bibliotheek ten behoeve van de muziekschool, 19-1417WB, 10-10 (WB03)

6221 SJ, Alfons Ariënsstraat 2, het kappen van 3 coniferen, 19-1962WB, 11-10 (WB02)

6222**, Beukenlaan, het aanpassen van de monumentale bomenlaan, 19-2029WB, 10-10 (WB01)

6224 DD, Dokter Nevenstraat 1A, het transformeren van een kantoorgebouw naar een studentenhuisvesting, 19-1343WB, 15-10 (WB02)

6225 ES, Kelten 24 (Ambyerveld kavel 38), het bouwen van een villa, 19-2052WB, 16-10 (WB01)

6225 GN, Acaciahoven 30, het kappen van 1 dennenboom, 19-1934WB, 11-10 (WB02)

6225 XW, Stadionplein 10, het transformeren van een leegstaand wokrestaurant en kantoorverdieping tot fitnesscentrum, 19-1180WB, 10-10 (WB02)

6226 BC, Bergerstraat 139, het kappen van 1 spar, 19-1804WB, 16-10 (WB02)

6226 WZ, Gaspeldoorn 19, het verbouwen van het woonhuis, 19-2049WB, 16-10 (WB01)

6227 EW, Ravengaard 24, het kappen van 1 es, 19-1952WB, 16-10 (WB02)

6229 RC, Habitatsingel 29, het uitbreiden van de fabriek, 19-2048WB, 15-10 (WB01)

6229 GS, Gaetano Martinolaan 63-65, het uitvoeren van werkzaamheden met GGO’s- 2019-204796, 19-1299WB, 15-10 (WB07)

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB07   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

BM01a  Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – tijdelijk uitplaatsen verontreiniging

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB07: Dit besluit ligt vanaf 25 oktober 2019 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Tegen dit besluit kan binnen zes weken, ingaande de dag nadat het ter inzage ligt, beroep worden ingesteld door: degenen die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit  hebben ingediend; belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit; belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd. Dit besluit treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn tenzij een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie BM01(a): Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar pagina bezwaar maken. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.