1 november 2019 - Bekendmaking

Bekendmakingen week 44

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2019 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211**, Achter de Barakken, het rooien van 1 esdoorn, 19-2034WB, 23-10 (WB02)

6211**, Bogaardenstraat - Misericordeplein, het gefaseerd vervangen van de houten kozijnen door kunststof kozijnen aan de achtergevel, 19-2038WB, 22-10 (WB02)

6211**, Sphinxterrein (Boschstraat), NZ093500094, 19-0031BM, 01-11 (BM15)

6211 CK, Markt 38, het aanpassen van de, zonder vergunning aangebrachte, wijziging van het zonnescherm aan de voorgevel van het pand, 19-1770WB, 18-10 (WB03)

6211 EJ, Muntstraat 10-12-14, het renoveren van het dak, 19-1734WB, 21-10 (WB02)

6211 EN, Kesselskade 55, het plaatsen van een wand op de begane grond om de bovenwoning te ontsluiten en het schilderen van de voorgevel begane grond, 19-2090WB, 23-10 (WB01)

6211 GR, Achter het Vleeshuis 7, het realiseren van een doorbraak in de achtergevel ten behoeve van het doorvoeren van een ventilatiekanaal en het wijzigen van de technische installaties, 19-0476WB, 23-10 (WB02)

6211 GV, Platielstraat 10, het renoveren van het dak van een monumentaal pand, 19-1849WB, 22-10 (WB02)

6211 HH, Onze Lieve Vrouwewal 9, het renoveren van het dak, 19-1790WB, 22-10 (WB02)

6211 HR, Koestraat 3 en 5, het realiseren van 4 doorgangen, het vernieuwen van de puien van nummer 5 en een kleine interne verbouwing van nummer 5, 19-1121WB, 22-10 (WB03)

6211 LD, Vrijthof 14 en 15, het plaatsen van drie parasols, 19-1755WB, 17-10 (WB03)

6211 LP, Tongersestraat 58, het legaliseren van de badkamer op zolder en het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak, 19-1366WB, 22-10 (WB03)

6212 GG, Jekerschans 35, het aanleggen van een inrit / uitrit, 19-1877WB, 22-10 (WB02)

6213 HX, Heukelommerweg 72, het verlengen van de bestaande garage, 19-2088WB, 23-10 (WB01)

6214 PP, Aert van Trichtweg 21B, het herindelen van het pand door het maken van 4 kamers, 19-2073WB, 21-10 (WB01)

6215 BT, Penatenhof 1, het kappen van 1 esdoorn, 19-2067WB, 18-10 (WB01)

6215 TT, Planetenhof 25, het kappen van 2 eikenbomen, 19-2005WB, 23-10 (WB02)

6215 VM, Jupiterhof 57, het verlagen van het trottoir aan de zijkant van de voortuin, 19-1547WB, 23-10 (WB02)

6216 EB, Keurmeestersdreef 200, het gedeeltelijk handhaven van het voormalige verkoopgebouw en uitbreiden ten behoeve van 3 wasboxen, 19-2070WB, 18-10 (WB01)

6216 TN, Brusselsepoort, het renoveren en nieuwbouw Winkelcentrum Brusselsepoort Fase 1A-D behoudens Fase 1B, 19-0289WB, 18-10 (WB02)

6217 VG, Tiecelijnstraat 2A, het rooien van 2 bomen, 19-2055WB, 17-10 (WB01)

6218 HA, Pandectendonk 7, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van het de woning, 19-2077WB, 21-10 (WB01)

6218 WB, Goedendagruwe 2, het vervangen van de schutting, 19-2065WB, 17-10 (WB01)

6219 AC, Bosscherweg 36, het plegen van groot onderhoud aan de gevels en het dak, 19-2064WB, 17-10 (WB01)

6219 NB, Stuwweg 20, het afmeren van een woonboot, 19-2078WB, 22-10 (WB01)

6219 NT, Sortieweg 39, het plaatsen van een vaste stikstoftank, 19-2084WB, 22-10 (WB01)

6219 PE, Cabergerweg 45, het wijzigen van de bestemming van de voormalige gasfabriek in atelier/galerie, 19-1789WB, 22-10 (WB03)

6219 PG, Het Rondeel 4-10-12, het vervangen van de achtergevel, 19-1177WB, 22-10 (WB02)

6221 CX, Wycker Grachtstraat 26, het met zinken beplating bekleden van een monumentale liftkoker, 19-1863WB, 21-10 (WB02)

6221 EB, Wycker Brugstraat 35, het vervangen van de dakpannen, 19-2083WB, 22-10 (WB01)

6221 EG, Rechtstraat 25, het aanbrengen van markiezen en reclame, 19-1593WB, 22-10 (WB03)

6221 EL, Rechtstraat 98, het renoveren van het woonhuis, 19-1788WB, 23-10 (WB03)

6221 XH, Sint Antoniuslaan 5A, het legaliseren van de woningsplitsing, 19-1476WB, 18-10 (WB02)

6222**, Kasteel Oostlaan ongenummerd, het plaatsen van een tourcacaravan en voortent, 19-2085WB, 23-10 (WB01)

6222**, Kasteel Oostlaan ongenummerd, het plaatsen van een tourcacaravan en voortent, 19-2089WB, 23-10 (WB01)

6222 CS, Populierweg 32, het legaliseren van de kamergewijze verhuur in het bijgebouw, 19-2080WB, 22-10 (WB01)

6222 NR, Kotterweg 3, het bouwen van garageboxen voor het stallen van bedrijfsvoertuigen, 19-2091WB, 23-10 (WB01)

6222 NR, Kotterweg 3, het gedeeltelijk verbouwen van een loods tot showroom en kantoorruimte, 19-2092WB, 23-10 (WB01)

6224 LB, Heerderweg 97, het kappen van 1 kersenboom, 19-2094WB, 23-10 (WB01)

6225 AB, Heukelstraat 25, het kappen van 1 zomereik, 19-2014WB, 18-10 (WB08)

6226 GP, Burgemeester Cortenstraat 13-15, het verbouwen van de winkelruimte tot 2 zelfstandige woningen, 19-2079WB, 22-10 (WB01)

6226 JX, Adelbert van Scharnlaan 50A, het bestaande kozijn aan de voorzijde verplaatsen in lijn met de kozijnen op de bovenliggende verdieping, 19-1533WB, 18-10 (WB02)

6227**, Plein Sint Petrus Banden en omstreken, NZ093500127, 19-0111BM, 22-10 (BM14)

6227 TR, Sint Servatiusweg 91, het kappen van 3 bomen, 19-2061WB, 17-10 (WB01)

6229 BE, Oude Maasstraat 128, het kappen van 1 esdoorn, 19-1283WB, 23-10 (WB17)

6229 EN, Paul-Henri Spaaklaan 1, het verbouwen van de Noordtoren, 19-2076WB, 21-10 (WB01)

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB17   Verleende omgevingsvergunning na bezwaarprocedure

BM14   Instemming / definitief saneringsplan inzake de Wet bodembescherming (uitgebreide procedure)

BM15   Ontwerp evaluatie en/of nazorgplan sanering inzake de Wet bodembescherming uitgebreide procedure met zienswijzen

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB17: Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit ter is bekendgemaakt. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd.

Categorie BM15: Deze plannen liggen vanaf 1 november 2019 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Belanghebbende kunnen binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie BM14: Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indien bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaarschrift-indienen.  Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.