7 november 2019 - Bekendmaking

Bekendmakingen week 45

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2019 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211**, Sphinxterrein blok 9, het bouwen van 92 appartementen, 19-1497WB, 24-10 (WB02)

6211 CX, Grote Staat 48, het vervangen van de bestaande gevelreclame door een nieuwe lichtbak en het wijzigen van de gevelkleuren, 19-2097WB, 24-10 (WB01)

6211 ED, Kleine Staat 1, het restaureren van het pand, 19-1850WB, 24-10 (WB02)

6211 LL, Tongersestraat 27, het plaatsen van 1 zonnescherm aan de voorgevel en het verven van de voorgevel, 19-1622WB, 24-10 (WB03)

6211 PG, Brusselsestraat 74, het verbouwen van het squashcentrum en de woning, 19-2133WB, 29-10 (WB01)

6211 RV, Capucijnengang 6-8, het verbouwen van het oude Lumière-gebouw tot 4 woningen, 18-2146WB, 7-11 (WB05)

6211 RZ, Achter de Barakken 35, het aanbrengen van 10 zonnepanelen, 19-2120WB, 28-10 (WB01)

6211 ST, Grote Gracht 43B, het onderhouden van het monumentaal pand, 19-1354WB, 28-10 (WB02)

6211 TA, Helmstraat 2A, het aanbrengen van een dubbelzijdige uitsteekbak met reclamevoering, 19-2125WB, 28-10 (WB01)

6212 BN, Glacisweg 65, het verbouwen van de garage, 19-1830WB, 28-10 (WB02)

6212 EM, Mosasaurusweg 62, het kappen van 1 blauwspar, 19-2109WB, 25-10 (WB01)

6212 GC, Jekerweg 48, het plaatsen van een fietsenhok in de voortuin, 19-1781WB, 28-10 (WB08)

6212 NH, Luikerweg 49, het verwijderen van een draagmuur uit de woonkamer, 19-1839WB, 29-10 (WB02)

6212 XW, Blekerij 60, het wijzigen van de kozijnen, 19-1746WB, 28-10 (WB02)

6213 AL, Bieslanderweg 60, het renoveren van het woon-zorgcomplex Sint Gerlachus, 19-1231WB, 25-10 (WB02)

6213 CE, Navarralaan 5, het plaatsen van 1 dakkapel, 19-2095WB, 24-10 (WB01)

6213 CN, Porthoslaan 27, het veranderen van de voorgevel en het toepassen van diverse interne constructieve aanpassingen, 19-1671WB, 25-10 (WB02)

6213 JB, Redemptielaan 56, het plaatsen van een carport, 19-0446WB, 25-10 (WB02)

6214 VL, Marjoleinstraat 10, het kappen van 1 boom, 19-2129WB, 29-10 (WB01)

6215 BW, Penatenhof 28, het kappen van 1 boom, 19-2127WB, 29-10 (WB01)

6216 PK, Kroesmeestersdreef 1B - 19E, het versterken van de uitkragende galerijvloeren, 19-1893WB, 30-10 (WB02)

6216 RR, Wolkammersdreef 58, het aanleggen van een oprit, 19-2022WB, 30-10 (WB08)

6216 SH, Bontwerkersdreef 2B-20H, het versterken van de uitkragende galerijvloeren en balkonvloeren, 19-1768WB, 25-10 (WB02)

6217 KP, Victor de Stuersstraat 15 - 17, Sint Odastraat 4, het wijzigen van de verleende omgevingsvergunning, 19-1235WB, 24-10 (WB17)

6217 LC, Condéstraat 6, het legaliseren van kamerverhuur en woningsplitsing, 19-1810WB, 30-10 (WB03)

6219**, Sandersweg-oost, Fort Willemweg en Lage Frontweg te Maastricht, 19-0293BM, 25-10 (BM01a)

6219 NX, Phoenixweg 18, het verbouwen van de binnenzijde van de woning, 19-2112WB, 25-10 (WB01)

6221 BR, Stationsstraat 40, het plaatsen van airco-installaties op het dak, 19-2135WB, 30-10 (WB01)

6221 CA, Alexander Battalaan 29, het legaliseren van het kantoor, 19-1791WB, 28-10 (WB02)

6223 EC, Aleidisstraat 23, het kappen van 1 esdoorn, 19-2114WB, 27-10 (WB01)

6224 JJ, Scharnerweg 108, het plaatsen van een reclamebord in de tuin en ramen voorzien van folie en stickers met logo's en namen, 19-2026WB, 25-10 (WB02)

6224 LB, Heerderweg 97, het kappen van 1 kersenboom, 19-2094WB, 30-10 (WB02)

6224 LC, Heerderweg 117, het splitsen van de woning in 3 woningen, 19-2115WB, 27-10 (WB01)

6225 EH, Ambyerstraat Noord 108, het wijzigen van de bestemming slaapkamer naar slaapkamer voor logies op de begane grond, 19-2100WB, 24-10 (WB01)

6227 AL, Nijverheidsweg 35, het wijzigen van de gevel van het Congresbouwdeel Hotel Maastricht, 19-2113WB, 26-10 (WB01)

6227 AN, Demertstraat 89, het kappen van 1 dode boom (Fraxinus Excelsior), 19-2116WB, 28-10 (WB01)

6228 XX, Rijksweg 21, het kappen van 1 eik, 19-1950WB, 24-10 (WB08)

6229 AV, de Beente 66A en 87, het samenvoegen van bestaande winkels in Winkelcentrum De Beente tot een casco winkel, 19-2111WB, 25-10 (WB01)

6229 SB, Rudolf Dieselstraat 17, het maken van een in- en uitrit en het plaatsen van een looppoort en een schuifpoort, 19-2118WB, 28-10 (WB01)

6211 DW, Mosae Forum 10, het vervangen van 2 van de 4 condensors op het dak van gebouw zuid - 2019-207112, 19-2104WB, 30-10 (23)

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05   Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB17   Verleende omgevingsvergunning na bezwaarprocedure

BM01a  Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – tijdelijk uitplaatsen verontreiniging

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 8 november 2019 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie WB17: Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit ter is bekendgemaakt. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd.

Categorie BM01(a): Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen 

Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaarschrift-indienen. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.