28 november 2019 - Bekendmaking

Bekendmakingen week 48

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2019 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211**, Markt en Vrijthof, het aanbrengen van putkasten, streetplugs en bekabeling, 19-1377WB, 18-11 (WB02)

6211 AX, Boschstraat 46 - 48, het plaatsen van een afvoerkanaal door het dak voor de gaskoeler, 19-2252WB, 15-11 (WB01)

6211 AX, Industriegebied Boschstraat 30, het in werking hebben van een mobiele puinbreker - 2019-207379, 19-2188WB, 15-11 (23)

6211 CD, van Hasseltkade 23, het renoveren van het dak, 19-2258WB, 17-11 (WB01)

6211 CT, Grote Staat 37, het legaliseren van de in de zijgevel geplaatste roosters, 19-2246WB, 14-11 (WB01)

6211 CW, Grote Staat 20, het wijzigen van de plaats van de lift en het aanpassen van de technische installatie op het dak, 19-1949WB, 19-11 (WB03)

6211 LD, Vrijthof 14 en 15, het plaatsen van 3 parasols, 19-1755WB, 18-11 (WB02)

6211 LP, Tongersestraat 58, het legaliseren van de badkamer op zolder en het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak, 19-1366WB, 19-11 (WB02)

6211 ME, Tapijnkazerne 11, het toevoegen van (foto)afbeeldingen op screens, 19-2273WB, 19-11 (WB01)

6211 PE, Brusselsestraat 18, het wijzigen van de bestemming winkel naar kapsalon, 19-2256WB, 15-11 (WB01)

6211 PM, Statensingel 65, het vervangen van de bestaande betonpannen door keramische dakpannen, 19-1986WB, 18-11 (WB02)

6211 SN, Bogaardenstraat 41A, het legaliseren van de gewijzigde bestemming van het pand van de begane grond en souterrain en tuin, 19-1674WB, 14-11 (WB03)

6211 SW, Grote Gracht 26, het vervangen van shingles en het plaatsen van een nieuwe zinken goot, 19-2257WB, 17-11 (WB01)

6212**, Stadspark Kennedybrug, het vervangen van de P-borden op de zuil en het plaatsen van abri’s voor betaalautomaten, 19-1995WB, 18-11 (WB02)

6212 CA, Sint Willibrordusstraat 15, het verhogen van de zolder, 19-1907WB, 14-11 (WB03)

6212 XV, Sint Pietersluisweg 59, het verleggen van de lange steiger aan de westkant, 19-2269WB, 18-11 (WB01)

6214 VL, Marjoleinstraat 10, het kappen van 1 boom, 19-2129WB, 15-11 (WB02)

6215 BW, Penatenhof 28, het kappen van 1 boom, 19-2127WB, 14-11 (WB02)

6215 JR, Waltwilderstraat 15, het vervangen van de garagepoort naar een deur met raam, 19-2156WB, 19-11 (WB02)

6216 CE, Brusselsepoort 2, het plaatsen van boxletters en busstop, 19-1905WB, 18-11 (WB02)

6216 CE, Brusselsepoort 6, het plaatsen van gevelreclame en een airco op het dak, 19-2027WB, 19-11 (WB02)

6217**, Nobellaan, Gentelaan, Cantecleerstraat, ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder voor de nieuwbouw van woningen/appartementen, 28.11 (36a)

6217 KS, Victor de Stuersstraat 48, het wijzigen van het bestemmingsplan voor een terrasvergunning, 19-2248WB, 14-11 (WB01)

6217 KV, Franquinetstraat 4, het wijzigen van de brandcompartimentering, 19-2180WB, 18-11 (WB02)

6217 LX, Ravelijnstraat 57, het bouwen van een nieuwbouwwoning kavel 01, 19-1443WB, 18-11 (WB02)

6218**, Schoutruwe - Poortersruwe, een tijdelijke stookontheffing voor het stoken van kerstbomen - 2019-206757, 19-1990WB, 14-11 (39)

6219 NB, Stuwweg 34, het deels vervangen en vernieuwen van afmeervoorzieningen en het omwisselen van woonboten, Stuwweg 34 en Bosscherweg 69, 19-1931WB, 18-11 (WB03)

6219 ND, Bosscherweg 13, het plaatsen van keerwanden als erfafscheiding en het aanbrengen van terreinverharding (betonvloer) (legalisatie), 19-1092WB, 14-11 (WB02)

6219 NE, Bosscherweg 105A01 - 105A02, het plaatsen van dakkapellen aan de achterzijde, 19-1727WB, 14-11 (WB03)

6221 AH, Franciscus Romanusweg 38, het vervangen van de kozijnen aan de voorzijde van de woning, 19-2271WB, 19-11 (WB01)

6221 AN, Matthias Wijnandsstraat 2, het kappen van 1 beukenboom, 19-2240WB, 20-11 (WB02)

6221 KV, Avenue Ceramique 105, het aanbrengen van 2 reclamelichtbakken aan de gevel en belettering op het raam, 19-2266WB, 18-11 (WB01)

6222**, Limmelderweg te Maastricht, NZ093500442, 19-0258BM, 16-09 (BM07)

6222**, Limmelderweg te Maastricht, NZ093500442, 19-0258BM, 20-11 (BM08)

6222**, Meerssenhoven, Boekenderweg en Fregatweg te Maastricht, NZ093502056, 19-0298BM, 20-11 (BM02)

6222 NZ, Fregatweg 52A, het gebruik van een spuitcabine en de verwarmingsketel van de cabine - 2019-206723, 19-1980WB, 20-11 (23)

6222 NZ, Fregatweg 53, een aanvraag revisievergunning, 19-2254WB, 15-11 (WB01)

6224**, Oranjeplein - Vrijheidspark, het bouwen van een horecapaviljoen, 19-2255WB, 15-11 (WB01)

6224 BW, Noormannensingel 50, het kappen van 1 boom, 19-2274WB, 19-11 (WB01)

6224 CP, President Rooseveltlaan 237A, het vervangen van 2 ramen op de begane grond door 3 nieuwe ramen, 19-1911WB, 19-11 (WB08)

6224 GM, Frankenstraat 153, het exploiteren van een terras, 19-2287WB, 20-11 (WB01)

6226 AE, Koning Clovisstraat 1, het legaliseren van het dakterras, 19-2249WB, 14-11 (WB01)

6226 NE, Bemelerweg 1, het kappen van 7 populieren, 19-2277WB, 19-11 (WB01)

6226 VJ, Oostermaasweg 10, het kappen van 4 coniferen, 19-2203WB, 19-11 (WB02)

6226 WR, Gaspeldoorn 2B, het realiseren van een aanbouw (slaapkamer en fietsenstalling), 19-2264WB, 18-11 (WB01)

6227 AW, Mathijs Heugenstraat 18, het plaatsen van airco's, 19-2284WB, 20-11 (WB01)

6229 RA, Schaapbroekweg 5, het gebruiken van de voormalige agrarische bedrijfslocatie voor bedrijfsdoeleinden in het bewerken van staal en het vervangen van de kapconstructie, 19-2259WB, 18-11 (WB01)

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

BM02   Definitief/instemming evaluatieverslag inzake Besluit Uniforme sanering – (im)mobiele verontreiniging

BM07   Melding ingediend evaluatie en/of nazorgplan sanering inzake de Wet bodembescherming

BM08   Definitief / instemmen evaluatie en/of nazorgplan sanering inzake de Wet bodembescherming

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

36a      Ontwerpbesluit tot vaststelling van een hogere grenswaarde op grond van de Wet Geluidhinder

39        Besluit tot het verlenen van een tijdelijke stookontheffing

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie BM07: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie BM02, BM08: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Categorie 36a: Dit ontwerpbesluit tot vaststelling van een hogere geluidgrenswaarde ligt vanaf 29 november tot en met 9 januari 2020 ter inzage bij het GemeenteLoket. Degenen wier belang rechtstreeks bij dit ontwerpbesluit is betrokken, kunnen binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer E. Smeets, telefoonnummer (043) 350 45 95.

Categorie 39: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Een bezwaarschrift indienen

Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaarschrift-indienen. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.