5 december 2019 - Bekendmaking

Bekendmakingen week 49

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2019 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 CR, Nieuwstraat 13, het aanbrengen van een sticker tegen de binnenzijde van het raam, 19-2234WB, 22-11 (WB02)

6211 DT, Mosae Forum 144, het plaatsen van handelsreclame, 19-1729WB, 25-11 (WB08)

6211 ES, Maastrichter Brugstraat 5, het vervangen van de handelsreclame, 19-2024WB, 22-11 (WB02)

6211 JA, Witmakersstraat 5, het kappen van 1 kastanje- en een beukenboom, 19-2327WB, 27-11 (WB01)

6211 KD, Sint Hubertuslaan 12, het verbouwen van het Planton Wachthuisje Tapijn Maastricht, 19-1712WB, 21-11 (WB02)

6211 LE, Vrijthof 31, het aanbrengen van nieuwe gevelreclame, 19-2325WB, 26-11 (WB01)

6211 MC, Looiershof 9A02, het plaatsen van een airco buitenunit - 2019-207121, 19-1866WB, 21-11 (WB03)

6211 NE, Hertogsingel 93, het splitsen van de woning, 19-2304WB, 22-11 (WB01)

6211 RP, Capucijnenstraat 75, het plegen van restauratiewerkzaamheden aan het pand, 19-2300WB, 21-11 (WB01)

6211 SP, Bogaardenstraat 48, het slopen van de bestaande uitbouw, 19-2313WB, 24-11 (WB01)

6211 XX, Petrus Regoutplein 3, het realiseren van beplakking op de ramen van de voorgevel van de volksbank SNS, 19-1896WB, 25-11 (WB08)

6212 BG, Sint Monulphusweg 21, het intern verbouwen van de woning, 19-1786WB, 22-11 (WB03)

6212 CS, Burgemeester Ceulenstraat 2B, het uitbreiden en verbouwen van het pand en op begane grondniveau een verbinding maken met de woning aan de Glacisweg 39, 19-2307WB, 22-11 (WB01)

6213 CH, d'Artagnanlaan 97, het verbouwen en verduurzamen van het bestaand woonhuis en het plaatsen van een carport naast de woning, 19-1841WB, 26-11 (WB02)

6213 HG, Pletzersstraat 21, het legaliseren van een woning met bakkerij naar kamergewijze verhuur en woningsplitsing, 19-2294WB, 21-11 (WB01)

6215 XJ, Plutohof 14, het kappen van 4 bomen, 19-2174WB, 21-11 (WB02)

6216 PZ, Touwslagersdreef 20, het kappen van 1 boom in de achtertuin, 18-2587WB, 27-11 (WB17)

6216 XB, Silexstraat 41, het optrekken van een muur ter hoogte van de volledige bergingen en fitnesszaal, 19-2297WB, 21-11 (WB01)

6217**, Cellostraat, het aanleggen van een uitrit door middel van een verlaagd trottoir, 19-2221WB, 22-11 (WB02)

6217**, Ravelijn kavel 02, het bouwen van een nieuwbouwwoning kavel 02, 19-1445WB, 26-11 (WB02)

6218 SH, diverse locaties binnen de stad Maastricht, het kappen en inboeten van 71 bomen, 19-2295WB, 21-11 (WB01)

6219 NB, Stuwweg 36, het vervangen van de woonark door een nieuwe woonark, 19-0761WB, 27-11 (WB02)

6219 NE, Bosscherweg 105A01 - 105A02, het plaatsen van dakkapellen aan de achterzijde, 19-1727WB, 26-11 (WB08)

6221 AE, Franciscus Romanusweg 2, de huisvesting van woningen kleiner dan 50m2 in het leegstaand kantoorgebouw, 19-2330WB, 27-11 (WB01)

6221 BJ, Wilhelminasingel 123, het realiseren van een aanbouw aan de achterzijde van de woning, 19-2293WB, 21-11 (WB01)

6221 BM, Stationsstraat 17A, het brandveilig gebruik van het pand, 19-2161WB, 2-12 (WB05)

6221 BR, Stationsstraat 40, het gebruik van te plaatsen airco units op bestaand dak - 2019-205968, 19-1747WB, 21-11 (23)

6221 CX, Wycker Grachtstraat 28-32A en Rechtstraat 79, het oprichten van het bedrijf Wyck Bazaar - 2019-207499, 19-2222WB, 26-11 (23)

6222 AG, Meerssenerweg 37, het kappen van 3 bomen in de achtertuin, 19-2305WB, 22-11 (WB01)

6222 CS, Populierweg 96, het wijzigen van de bestemming wonen naar wonen met 1 kamer als praktijkruimte voor gezondheidstherapie, 19-2296WB, 21-11 (WB01)

6222 NL, Klipperweg 10A, het intrekken van de verleende milieuvergunning 98-29948 - 2019-205352, 19-1552WB, 21-11 (WB07)

6222 PG, Weert 14, het herstellen van de voorgevel, 19-1914WB, 21-11 (WB03)

6223 HA, Pasestraat 63, ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder voor de nieuwbouw van een woning, 05.12 (36a)

6223 HA, Pasestraat 63, het herbouwen en uitbreiden van het woonhuis, 19-1965WB, 26-11 (WB03)

6224 BW, Noormannensingel 50, het kappen van 1 boom, 19-2274WB, 27-11 (WB02)

6224 JB, Scharnerweg 55, het kappen van 1 boom, 19-2326WB, 26-11 (WB01)

6225 ED, Ambyerstraat Noord 147A-147B-147C, het legaliseren van de woningsplitsing en kamerverhuur, 19-1876WB, 27-11 (WB03)

6225 XP, Discusworp 65, het bouwen van tijdelijke klaslokalen voor het United World College Maastricht, 19-1955WB, 25-11 (WB02)

6226 AG, Koning Clovisstraat 77, het vervangen van de rechter parkeerplaats door een garagebox, 19-2321WB, 25-11 (WB01)

6226 AV, Ambyerstraat Zuid 11, het kappen van 2 bomen, 19-2318WB, 25-11 (WB01)

6226 NE, Bemelerweg 1, het kappen van 7 populieren, 19-2277WB, 27-11 (WB02)

6227 AD, Akersteenweg 152, het kappen van 3 dennenbomen, 19-2226WB, 27-11 (WB02)

6227 AL, Nijverheidsweg 35, het uitbreiden van het Van der Valk hotel Maastricht, 19-1384WB, 26-11 (WB02)

6227 XK, Auwerhofstraat 33, het toevoegen van een raamkozijn in de voorgevel, 19-2323WB, 26-11 (WB01)

6229**, Windmolen, het kappen/vervangen van 9 bomen, 19-2328WB, 27-11 (WB01)

6229 GS, Gaetano Martinolaan 50, het plaatsen van een naamzuil, 19-2238WB, 21-11 (WB02)

6229 PM, Watermolen 28, het aanbrengen van een stalen frame in een gedeelte van het pand waarop installaties worden geplaatst, 19-2311WB, 22-11 (WB01)

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05   Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB07   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB17   Verleende omgevingsvergunning na bezwaarprocedure

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

36a      Ontwerpbesluit tot vaststelling van een hogere grenswaarde op grond van de Wet Geluidhinder

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 6 december 2019 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie WB07: Dit besluit ligt vanaf 6 december 2019 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Tegen dit besluit kan binnen zes weken, ingaande de dag nadat het ter inzage ligt, beroep worden ingesteld door: degenen die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend; belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit; belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd. Dit besluit treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn tenzij een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB17: Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit ter is bekendgemaakt. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Categorie 36a: Dit ontwerpbesluit tot vaststelling van een hogere geluidgrenswaarde ligt vanaf 6 december 2019 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Degenen wier belang rechtstreeks bij dit ontwerpbesluit is betrokken, kunnen binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Een bezwaarschrift indienen

Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaarschrift-indienen. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.