6 februari 2020 - Bekendmaking

Bekendmakingen week 6

Het college van B&W of de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Aan deze publicaties kunt u geen rechten ontlenen. De officiële mededeling/bekendmaking vindt u op overheid.nl. Uitleg van de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB. De eerste cijfers achter vormen het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2020 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Bestaat een postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * (bijvoorbeeld 6211 **)? Dan kan er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling worden gekoppeld. De mededeling heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten. Het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01), verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’).

6211 AS, Boschstraat 5, het plaatsen van een ledscherm in het gebouw achter een raampartij, 20-0246WB, 27-1 (WB01)

6211 AZ, Boschstraat 84, het revitaliseren van de verdiepingen, opknappen van de winkel op de begane grond en het aanbrengen van een dakkapel aan de achterzijde, 20-0249WB, 28-1 (WB01)

6211 CT, Grote Staat 37, het legaliseren van de in de zijgevel geplaatste roosters, 19-2246WB, 29-1 (WB03)

6211 GL, Maastrichter Smedenstraat 2, het omzetten van de huidige vergunning detailhandel met ondersteunende horeca naar droge horeca (zonder alcohol), 19-2186WB, 29-1 (WB03)

6211 KM, Academieplein 1, het kappen van 1 boom met 2 stammen, 20-0196WB, 24-1 (WB02)

6211 ME, Tapijnkazerne 11, het toevoegen van (foto)afbeeldingen op screens, 19-2273WB, 29-1 (WB03)

6211 NK, Calvariestraat 50, het vervangen van de handelsreclame, 19-2409WB, 23-1 (WB02)

6211 SL, Uitbelderstraat 8A en 10, het nieuw bouwen van een hotel met woning/appartement - intrekking vergunning van 15-1078WB, 19-1619WB, 24-1 (WB13)

6211 SN, Bogaardenstraat 37, het wijzigen van de poort, 20-0002WB, 29-1 (WB02)

6212 AA, Prins Bisschopsingel 1, het kappen van 1 dode boom en het aanplanten van 1 nieuwe boom, 19-2448WB, 28-1 (WB02)

6212 AE, Lage Kanaaldijk 1A tm 1C03, het verbouwen van de kantoren - spreek- en onderzoekskamers tot 24 zelfstandige woningen, 19-1951WB, 23-1 (WB02)

6212 BG, Sint Monulphusweg 21, het verbouwen van het woonhuis, 20-0252WB, 28-1 (WB01)

6212 GG, Jekerschans 11, het realiseren van een aanbouw aan de achterzijde van de woning, 20-0083WB, 29-1 (WB02)

6212 XC, Mergelweg 127, het kappen van 2 berken, 20-0225WB, 23-1 (WB01)

6212 XC, Mergelweg 127, het kappen van 2 berken, 20-0225WB, 27-1 (WB02)

6212 XH, Mergelweg 40, het aanbrengen van een gevelreclame, 20-0092WB, 28-1 (WB02)

6216 CE, Brusselsepoort 5, het plaatsen van reclame SNS bank, 20-0026WB, 28-1 (WB02)

6217 KS, Victor de Stuersstraat 48, een aanvraag terrasvergunning - 2020-201009, 20-0224WB, 29-1 (23)

6217 KS, Victor de Stuersstraat 48, het wijzigen van het bestemmingsplan voor een terrasvergunning, 19-2248WB, 29-1 (WB02)

6218 ED, Roosnobelruwe 23, het kappen van 2 bomen, 20-0219WB, 28-1 (WB02)

6219 NG, Bosscherweg 16, het kappen van 1 esdoorn, 20-0093WB, 24-1 (WB02)

6221 BL, Wilhelminasingel 72 en 74, het herinrichten van het pand tot wonen, 20-0228WB, 24-1 (WB01)

6221 BL, Wilhelminasingel 76, het verbouwen van kantoor naar woningen, 20-0261WB, 29-1 (WB01)

6222 AA, Borgharenweg 140, het aanbrengen van lichtreclame, 20-0259WB, 29-1 (WB01)

6222 AG, Meerssenerweg 37, het kappen van 3 bomen in de achtertuin, 19-2305WB, 27-1 (WB03)

6222 BM, Bethlehemweg 2, het kappen van 34 bomen, 20-0240WB, 27-1 (WB01)

6222 PH, Kruisdonk 49, het legaliseren van 2 reclames aan de voorzijde van het pand, 19-2470WB, 23-1 (WB02)

6223 HB, Pasestraat 2, het vestigen van een winkeltje, 20-0238WB, 26-1 (WB01)

6224 HV, Eburonenweg 35, het kappen van bomen, 20-0179WB, 24-1 (WB02)

6224 LJ, Heerderweg 146-148, NZ093500267, 20-0025BM, 27-1 (BM03)

6224 XD, Burgemeester Bauduinstraat 74 en 78, het kappen van 2 bomen, 20-0091WB, 24-1 (WB02)

6225 EC, Ambyerstraat Noord 137A, het splitsen van een woning, 20-0258WB, 29-1 (WB01)

6225 ET, Regenboogschotel 7, het bouwen van een schuur, 20-0236WB, 25-1 (WB01)

6225 ET, Regenboogschotel 7, het plaatsen van een erfafscheiding voor de voorgevelrooilijn, 20-0237WB, 25-1 (WB01)

6226 AE, Koning Clovisstraat 1, het legaliseren van het dakterras, 19-2249WB, 27-1 (WB08)

6226 BD, Bergerstraat 58, het kappen van 1 dode kersenboom, 20-0235WB, 24-1 (WB01)

6226 BJ, Padualaan 39, het kappen van 8 bomen, 20-0247WB, 27-1 (WB01)

6226 CE, Prins Mauritslaan 2, het kappen van 1 berkenboom, 20-0009WB, 28-1 (WB02)

6226 WJ, Sleedoorn 26, het kappen van 2 bomen, 20-0150WB, 28-1 (WB02)

6227 GH, Drenckgaard 113, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, 19-2214WB, 28-1 (WB02)

6228 XT, Maastrichterweg 2B, het plaatsen van prefab units, 19-2495WB, 28-1 (WB02)

6228 XX, Rijksweg 45 A, het wijzigen van de bedrijfswoning naar een reguliere woning, 20-0251WB, 28-1 (WB01)

6229 AT, Heugemerstraat 112A, het herbestemmen van een café met bovenwoningen naar 1 grondgebonden woning met bovenwoning, 19-2428WB, 28-1 (WB02)

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB13   Geheel of gedeeltelijk intrekken/wijzigen omgevingsvergunning reguliere procedure

BM03   Melding ernst en spoed ingediend (evt. inclusief saneringsplan) inzake de Wet bodembescherming

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB13: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Categorie BM03: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen

Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaarschrift-indienen. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.