14 februari 2020 - Bekendmaking

Bekendmakingen week 7

Het college van B&W of de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Aan deze publicaties kunt u geen rechten ontlenen. De officiële mededeling/bekendmaking vindt u op overheid.nl. Uitleg van de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB. De eerste cijfers achter vormen het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2020 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Bestaat een postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * (bijvoorbeeld 6211 **)? Dan kan er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling worden gekoppeld. De mededeling heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten. Het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01), verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’).

6211 **, Maagdendries / Andriespoort, het kappen van 8 bomen, 20-0085WB, 30-1 (WB02)

6211 AL, Bassin 184 - 186, het realiseren van 159 zelfstandige studentenwoningen in 2 bestaande gebouwen, 20-0275WB, 31-1 (WB01)

6211 ES, Maastrichter Brugstraat 15, het plegen van onderhoud aan de voorgevel, 20-0263WB, 30-1 (WB01)

6211 EX, Het Bat 2, het plaatsen van 1 parasol op het terras, 19-0162WB, 30-1 (WB02)

6211 EX, Het Bat 2, het plaatsen van 1 parasol op het terras, 19-0162WB, 30-1 (WB08)

6211 GV, Platielstraat 1A, het aanbrengen van een reclamelichtbak aan de gevel, 19-2331WB, 30-1 (WB02)

6211 GW, Heggenstraat 14, het wijzigen van de winkelruimte onder het pand in een kleine wassalon voor studenten, 20-0262WB, 30-1 (WB01)

6211 HB, Bredestraat 35, het opzetten van winkelondersteunende horeca (Fixed Gear Coffee), 19-2450WB, 31-1 (WB02)

6211 JL, Kleine Looiersstraat 1, het wijzigen van de bestemming kantoor naar de bestemming wonen, 20-0077WB, 31-1 (WB02)

6211 JV, Sint Pieterskade 7, het schilderen van het pand en het aanbrengen van enkele wijzigingen, 20-0303WB, 5-2 (WB01)

6211 LH, Bouillonstraat 1, het vernieuwen van de zonwering aan de patiozijde, 19-2475WB, 31-1 (WB03)

6211 NE, Hertogsingel 93, het splitsen van de woning, 19-2304WB, 31-1 (WB03)

6211 RK, Hoogfrankrijk 27, een aanvraag drankvergunning paracommercieel, 19-1228, 5-2 (37a)

6211 RX, Lindenkruis 17, het plaatsen van zonnepanelen, 19-2334WB, 31-1 (WB02)

6212 EP, Observantenweg 53, het kappen van 2 bomen, 20-0300WB, 4-2 (WB01)

6212 EP, Observantenweg 75, het uitbreiden van het woonhuis, 20-0301WB, 4-2 (WB01)

6212 EW, Luikerweg 44, het verbouwen van woning naar kantoor met woning, 20-0271WB, 30-1 (WB01)

6212 HH, Meesenbroekweg 44, het kappen van 1 boom, 20-0285WB, 3-2 (WB01)

6212 XR, Hoge Kanaaldijk 2, het renoveren en isoleren van het pand, 20-0276WB, 31-1 (WB01)

6213 CD, Athoslaan 50, het wijzigen van de bestemming en het plaatsen van een box-in-a-box-constructie, 19-1861WB, 5-2 (WB02)

6214 PP, Aert van Trichtweg 21B, het herindelen van de huidige 5 kamers naar 4 kamers, 20-0297WB, 4-2 (WB01)

6216 CE, Brusselsepoort 8, een vergunningsaanvraag voor een gevelreclame, 20-0282WB, 3-2 (WB01)

6218 EP, Papyrussingel 112B, het legaliseren van de overkapping op het terras van de woning, 20-0273WB, 31-1 (WB01)

6219 **, Het Rondeel ongenummerd, het realiseren van een bedrijfsgebouw met werkplaats, kantoren en toonzaal voor de Keukenstudio & bad, 19-2175WB, 30-1 (WB02)

6221 BL, Wilhelminasingel 114, het verbouwen van een kantoorpand tot 5 woningen, 19-2443WB, 3-2 (WB03)

6221 BM, Stationsstraat 17A, het brandveilig gebruik van het pand, 19-2161WB, 31-1 (WB07)

6221 BM, Stationsstraat 17A, het plaatsen van 2 terrasheaters, 19-2400WB, 3-2 (WB02)

6221 BT, Stationsplein 29, het wijzigen van de bestemming bestaande personeelsruimte met een kantoorfunctie tot een grand café bijeenkomstfunctie met horeca-categorie 3, 19-1103WB, 4-2 (WB02)

6221 EB, Wycker Brugstraat 35, het vervangen van de dakpannen, 19-2083WB, 31-1 (WB02)

6221 JG, Stellalunet 3 - 19, het aanbrengen van gevelbelettering aan 2 kanten van het gebouw Allogio Giardina, 20-0295WB, 4-2 (WB01)

6222 NA, Gelegen aan en tussen Willem Alexanderweg - Borgharenweg - Balijeweg, het realiseren van een zonnepark, 20-0298WB, 4-2 (WB01)

6222 NC, Willem Alexanderweg 80, NZ093501007, 20-0026BM, 30-1 (BM07)

6222 NR, Kotterweg 3, het gedeeltelijk verbouwen van een loods tot showroom en kantoorruimte, 19-2092WB, 4-2 (WB02)

6222 NR, Kotterweg 3, het oprichten van een overkapping voor autowasboxen, 19-2480WB, 4-2 (WB02)

6223 AT, Sint Martinusstraat 2A, het plaatsen van ramen in de bestaande poort en het maken van een vaste trap naar de zolder, 20-0293WB, 4-2 (WB01)

6224 **, de groene loper, het kappen van diverse bomen, 20-0267WB, 30-1 (WB01)

6224 **, de groene loper, het kappen van diverse bomen, 20-0267WB, 5-2 (WB02)

6224 BD, Professor Mullerstraat 6, het transformeren van een leegstaande winkelruimte naar een woning, 19-2338WB, 30-1 (WB03)

6224 JH, Scharnerweg 66, een interne verbouwing voor leefstijlcentrum + aanpassing gevel (plaatsen puien), 20-0310WB, 5-2 (WB01)

6225 AN, Longinastraat 125, het verbouwen van het woonhuis en het realiseren van een aanbouw, 20-0280WB, 2-2 (WB01)

6227 **, ’t Vloot (voorheen Plein Sint Petrus Banden), het plaatsen van een bijenpaal, 19-2431WB, 4-2 (WB02)

6227 AZ, Postduifstraat 8, het plaatsen van een rookkanaal van een houtkachel aan de zijkant van het huis, 19-2456WB, 4-2 (WB08)

6227 CT, De Leim 13, het legaliseren van de zonneschermen, heaters en terrasschermen, 20-0281WB, 2-2 (WB01)

6227 RM, Haspengouw 41, het slopen van de bestaande overkapping en bouwvallige schuur en het bouwen van een nieuwe houten overkapping, 20-0302WB, 4-2 (WB01)

6228 EA, Borghaag 25, een omgevingsvergunning brandveilig gebruik, 20-0286WB, 3-2 (WB01)

6228 KA, Sleuteldaal 10, het kappen van 1 boom, 20-0278WB, 1-2 (WB01)

6228 KA, Sleuteldaal 10, het kappen van 1 boom, 20-0278WB, 5-2 (WB02)

6229 AE, Sint Michaëlsweg 13A, het isoleren, stuken en verven van de buitengevels, 20-0277WB, 1-2 (WB01)

6229 RC, Habitatsingel 29, het opleggen van maatwerkvoorschriften - 2019-208042, 19-2433WB, 30-1 (23)

6229 RC, Habitatsingel 29, het uitbreiden van het bedrijfsgebouw van de Nora - 2020-100248, 19-2478WB, 5-2 (WB03)

6229 SB, Rudolf Dieselstraat 17, het realiseren van een oprit / poort ingang, 20-0034WB, 3-2 (WB02)

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB07   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

BM07   Melding ingediend evaluatie en/of nazorgplan sanering inzake de Wet bodembescherming

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

37a       op grond van de Drank- en Horecawet voor een paracommerciële inrichting Ontwerpbesluit tot het verlenen van een vergunning

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit een of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB07: Dit besluit ligt vanaf de publicatiedatum zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Tegen dit besluit kan binnen zes weken, ingaande de dag nadat het ter inzage ligt, beroep worden ingesteld door: degenen die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend; belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit; belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd. Dit besluit treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn tenzij een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie BM07: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Categorie 37a: Dit ontwerpbesluit tot het verlenen van een drank- en horecaverguning ligt vanaf de publicatiedatum zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Degenen wier belang rechtstreeks bij dit ontwerpbesluit is betrokken, kunnen binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Een bezwaarschrift indienen

Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaarschrift-indienen. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.