20 februari 2020 - Bekendmaking

Bekendmakingen week 8

Het college van B&W of de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Aan deze publicaties kunt u geen rechten ontlenen. De officiële mededeling/bekendmaking vindt u op overheid.nl. Uitleg van de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB. De eerste cijfers achter vormen het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2020 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Bestaat een postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * (bijvoorbeeld 6211 **)? Dan kan er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling worden gekoppeld. De mededeling heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten. Het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01), verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’).

6211 AL, Bassin 184, het realiseren van 159 zelfstandige studentenwoningen in 2 bestaande gebouwen, 20-0275WB, gedeeltelijk verleend, 12-2 (WB02)

6211 AX, Boschstraat 30, het verbouwen van een woning met monumentale gevel, 20-0330WB, 7-2 (WB01)

6211 CP, Spilstraat 2A, het moderniseren van de bovenwoning, 20-0353WB, 11-2 (WB01)

6211 GS, Achter het Vleeshuis 26, het realiseren van een tijdelijk logo aan de gevel, 19-2462WB, 11-2 (WB02)

6211 GS, Achter het Vleeshuis 26, het realiseren van een tijdelijk logo aan de gevel, 19-2462WB, 7-2 (WB03)

6211 GW, Heggenstraat 14, het wijzigen van de winkelruimte onder het pand in een kleine wassalon voor studenten, 20-0262WB, 10-2 (WB02)

6211 HE, Onze Lieve Vrouweplein 24, het legaliseren van het reeds geplaatste piramidevormig kozijn, 20-0345WB, 10-2 (WB01)

6211 KB, Sint Lambertuslaan 6, het kappen van 1 aangetaste (Tonderzwam) beuk, 20-0359WB, 12-2 (WB01)

6211 KE, Henri Hermanspark 3 - 4, het samenvoegen van 2 woningen naar één woning, 20-0344WB, 10-2 (WB01)

6211 PC, Brusselsestraat 93A, het legaliseren van de woningsplitsing, 20-0315WB, 6-2 (WB01)

6211 PE, Brusselsestraat 18, het wijzigen van de bestemming winkel naar kapsalon, 19-2256WB, 6-2 (WB02)

6211 PW, Herdenkingsplein 12, het aanpassen van de bestaande installatie, 20-0318WB, 6-2 (WB01)

6211 RB, Herbenusstraat 89, een aanvraag terrasvergunning Herbenusstraat 89, 20-0334WB, 10-2 (WB01)

6211 SP, Bogaardenstraat 48, het volledig renoveren van het pand en het vervangen van de bestaande uitbouw door een nieuwe, 19-2415WB, 11-2 (WB02)

6211 ST, Grote Gracht 31A, het intern verbouwen van het pand en toevoegen van een appartement, 20-0327WB, 7-2 (WB01)

6212 AB, Prins Bisschopsingel 53, het plaatsen van tijdelijke units op het terrein, 20-0331WB, 7-2 (WB01)

6212 CZ, Recollectenweg 14, het realiseren van een aanbouw en dakrenovatie, 20-0343WB, 10-2 (WB01)

6212 EP, Observantenweg 53, het kappen van 2 bomen, 20-0300WB, 6-2 (WB02)

6213 GB, Tongerseweg 131, het uitbreiden van de 1e verdieping, 20-0328WB, 7-2 (WB01)

6216 CE, Brusselsepoort 9, het plaatsen van reclame, 20-0350WB, 11-2 (WB01)

6216 GC, Dousbergweg 90, het kappen van 62 bomen voor het bouwen van vakantieappartementen en een wellness, 19-2463WB, 6-2 (WB03)

6216 PJ, Peymeestersdreef 34, het uitbreiden van de garage aan de voorkant, 20-0043WB, 7-2 (WB02)

6219 AC, Bosscherweg 36, het plegen van groot onderhoud aan de gevels en het dak, 19-2064WB, 11-2 (WB02)

6221 **, Plein 1992, het kappen van 4 bomen, 20-0029WB, 6-2 (WB02)

6221 BD, Parallelweg 42, het verbouwen van de kantoren naar 12 zelfstandige woningen, 20-0337WB, 10-2 (WB01)

6221 BN, Stationsstraat 25, het vernieuwen van de dakbedekking en het reconstrueren van de schoorsteen na stormschade op 09-02, 20-0352WB, 11-2 (WB01)

6221 BS, Spoorweglaan 4, het aanbrengen van reclame aan de voorgevel, 19-2461WB, 12-2 (WB03)

6221 CS, Hoogbrugstraat 66 - 68, het legaliseren van de doorbraak en het wijzigen van de trapsparing, 20-0322WB, 6-2 (WB01)

6222 AE, Meerssenerweg 1, het herbestemmen van Villa Kanjel tot gezinshotel en het omzetten van de tijdelijke bouw van het Greenhouse tot reguliere vergunning, passend binnen het vernieuwde bestemmingsplan, 19-1334WB, 18-2 (WB05)

6222 VC, Kasteel Caestertstraat 11, het plaatsen van een airco-unit/warmtepomp, 19-2505WB, 10-2 (WB08)

6224 KV, Oranjeplein 104, het splitsen van het pand in 3 zelfstandige woningen, 20-0332WB, 9-2 (WB01)

6226 BD, Bergerstraat 58, het kappen van 1 dode kersenboom, 20-0235WB, 12-2 (WB02)

6226 GM, Raadhuisstraat 5, het verbouwen van het huidige kantoor tot een appartement, 19-2458WB, 7-2 (WB03)

6226 NK, Bemelergrubbe 17, omgevingsvergunning brandveiligheid, 20-0329WB, 7-2 (WB01)

6226 WR, Gaspeldoorn 8, het vervangen van ramen en deuren en het doen van interne wijzigingen en het realiseren van een uitbouw en overkappingen aan de woning, 19-2237WB, 12-2 (WB03)

6227 AB, Akersteenweg 84, het wijzigen van de bestemming detailhandel (winkel) naar de bestemming wonen, 19-2225WB, 7-2 (WB02)

6227 AW, Mathijs Heugenstraat 18, het plaatsen van airco's, 19-2284WB, 10-2 (WB02)

6227 RZ, Langwaterstraat 28, het kappen van een dennenboom, 19-2507WB, 7-2 (WB08)

6227 SE, 't Vloot ongenummerd, het herbouwen van 2 trapbordessen met dezelfde materialen, 20-0324WB, 7-2 (WB01)

6228 XT, Maastrichterweg 2B, het plaatsen van tijdelijke units - 2020-201160, 20-0264WB, 6-2 (23)

6229 BC, Oude Maasstraat 33B, het splitsen van 1 woning met kamerverhuur naar 3 zelfstandige woningen, 20-0166WB, 7-2 (WB02)

6229 GT, Duboisdomein 30, het opknappen van de casco van de hal voor de plaatsing van de ET Pathfinder en het herinrichten van het buitenterrein, 20-0333WB, 10-2 (WB01)

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05   Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf de publicatiedatum zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen

Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaarschrift-indienen. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.