27 februari 2020 - Bekendmaking

Bekendmakingen week 9

Het college van B&W of de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Aan deze publicaties kunt u geen rechten ontlenen. De officiële mededeling/bekendmaking vindt u op overheid.nl. Uitleg van de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB. De eerste cijfers achter vormen het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2020 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Bestaat een postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * (bijvoorbeeld 6211 **)? Dan kan er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling worden gekoppeld. De mededeling heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten. Het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01), verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’).

6211 **, Sphinxterrein blok 9, het bouwen van 92 appartementen, 20-0382WB, 14-2 (WB01)

6211 CK, Markt 30, het verbouwen en opnieuw inrichten van de begane grond en de 1e verdieping, 20-0365WB, 13-2 (WB01)

6211 CR, Nieuwstraat 13, het gedeeltelijk verbouwen van de begane grond en het realiseren van 2 appartementen op de verdiepingen, 20-0363WB, 13-2 (WB01)

6211 DS, Mosae Forum 60, het samenvoegen van 2 winkelunits tot 1 casco unit, 20-0378WB, 14-2 (WB01)

6211 ES, Maastrichter Brugstraat 23B en 25, het monteren van vogelwering op de vensterbanken en dakrand van beide panden, 20-0385WB, 16-2 (WB01)

6211 GL, Maastrichter Smedenstraat 2, het omzetten van de huidige vergunning detailhandel met ondersteunende horeca naar droge horeca (zonder alcohol), 19-2186WB, 13-2 (WB02)

6211 HC, Bredestraat 18, het verplaatsen van de toiletten en het wijzigen van de kozijnen, 20-0397WB, 18-2 (WB01)

6211 JW, Maasboulevard 101, een aanvraag brandveilig gebruik, 20-0392WB, 17-2 (WB01)

6211 ME, Tapijnkazerne 11, het toevoegen van (foto)afbeeldingen op screens, 19-2273WB, 14-2 (WB02)

6211 ME, Tapijnkazerne 20, het exploiteren van een terras, 19-2239WB, 14-2 (WB02)

6211 NN, Sint Nicolaasstraat 6A 02, het legaliseren van het terras op dak laagbouw aansluitend op de tuindeur 1e verdieping, 20-0386WB, 16-2 (WB01)

6211 NN, Sint Nicolaasstraat 6C, het legaliseren van het dakterras, 20-0387WB, 16-2 (WB01)

6211 RN, Capucijnenstraat 21, het aanvragen van een terrasvergunning, 20-0042WB, 18-2 (WB03)

6211 SL, Uitbelderstraat 14, het vervangen van doorgerotte kozijnen door duurzame kozijnen en het terugbrengen van de gevel in de oorspronkelijke staat, 20-0384WB, 15-2 (WB01)

6211 TA, Helmstraat 8b - 8c, het uitbreiden van het woonhuis ter plaatse van de bestaande dakterrassen aan de achterzijde, 20-0380WB, 14-2 (WB01)

6212 AK, Lage Kanaaldijk 90C, het uitbreiden van de woning aan de achterzijde, 19-2346WB, 13-2 (WB02)

6213 AA, Champs Elyseesweg 11, het uitbreiden van de woning aan de achterzijde, 19-2044WB, 18-2 (WB03)

6214 XZ, Javastraat 37, het plaatsen van een aluminium carport, 19-1964WB, 13-2 (WB02)

6215 JA, Hazendanslaan 15, het verwijderen van een dragende muur tussen de keuken en de gang, 20-0372WB, 13-2 (WB01)

6215 KB, Vrerenstraat 4, het vervangen van de tuinafscheiding, 19-2498WB, 19-2 (WB03)

6217 GH, Petrus Gaginistraat 40, het legaliseren van de woningsplitsing, 20-0165WB, 18-2 (WB02)

6217 HD, Brusselseweg 402, het kappen van 1 boom, 20-0411WB, 19-2 (WB01)

6217 JG, Bilserbaan 16-18, het intrekken van de verleende omgevingsvergunning 17-2493WB, 19-2278WB, 11-2 (WB15)

6219 PA, Fort Willemweg 61, een milieuneutrale wijziging voor optimalisatie/modernisering ammoniakkoeling - 2019-205453, 19-1585WB, 14-2 (WB02)

6219 PJ, Pontonniersweg 17, het plaatsen van een nieuwe gevelreclame en het plaatsen van een alarminstallatie, 20-0368WB, 13-2 (WB01)

6222 NX, Schoenerweg 36, het optimaliseren van de opstelling van koolfilters ter mitigatie van geuremissie - 2019-207489, 19-2212WB, 17-2 (WB12)

6223 **, Meebruggenweg, het kappen van 3 bomen, 20-0394WB, 17-2 (WB01)

6223 AB, Sluisdijk 61, het plaatsen van airco's aan de stuw Borgharen, 20-0402WB, 18-2 (WB01)

6223 GL, Pater Alexanderstraat 13-39, het wijzigen van de reeds verleende vergunning, 20-0211WB, 14-2 (WB02)

6224 DD, Dokter Nevenstraat 1A, het opdelen van de leefgroepen met 8 kamers per verdieping naar 3 leefgroepen van respectievelijk 4, 2 en 2 kamers, 20-0379WB, 14-2 (WB01)

6224 KV, Oranjeplein 105, het wijzigen van de woning in kamerverhuur voor 5 wooneenheden, 20-0098WB, 19-2 (WB08)

6225 **, Oppidum 6 ‘kavel 45’ Ambyerveld, het bouwen van een woning, 20-0414WB, 19-2 (WB01)

6226 AW, Ambyerstraat Zuid 51, het verbouwen van het woonhuis, 19-2224WB, 14-2 (WB02)

6226 BJ, Padualaan 39, het kappen van 8 bomen, 20-0247WB, 13-2 (WB02)

6226 BT, Wethouder van Caldenborghlaan 24, het uitbreiden van de badkamer, 20-0366WB, 13-2 (WB01)

6226 BT, Wethouder van Caldenborghlaan 38, het plaatsen van een prefab buitenberging, 20-0375WB, 14-2 (WB01)

6226 GN, Raadhuisplein 3, het verbouwen van het huidige kantoor tot 2 appartementen, 20-0389WB, 17-2 (WB01)

6226 GP, Burgemeester Cortenstraat 13-15, het verbouwen van de winkelruimte tot 2 zelfstandige woningen, 19-2079WB, 12-2 (WB02)

6227 TE, Pastoor Heijnenstraat 4, het verwijderen van asbesthoudende platen, 20-0409WB, 19-2 (WB01)

6229 GP, Dopplerdomein 77, het realiseren van kamerverhuur voor 4 kamers, 20-0177WB, 19-2 (WB08)

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB12   Omgevingsvergunning reguliere procedure van rechtswege

WB15   Geheel of gedeeltelijk intrekken/wijzigen omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeschikking

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB12: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Indien tijdig een bezwaarschrift wordt ingediend, treedt deze van rechtswege verleende vergunning niet eerder in werking dan nadat op het bezwaarschrift is beslist.

Categorie WB15: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Een bezwaarschrift indienen

Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaarschrift-indienen. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.