18 augustus 2021 - Nieuws

Aanvraagtermijn gift Rampenfonds verlengd tot 1 september

Het Nationaal Rampenfonds verlengt de aanvraagtermijn voor huishoudens die zwaar getroffen zijn door de wateroverlast. De aanvraag kan alsnog van 20 augustus tot 1 september worden ingediend. Het gaat om eenmalig maximaal 1.000 euro. Dit geld komt uit de ruim 10 miljoen euro die is binnengekomen via giro 777. Aanmelden voor de gift uit het Nationaal Rampenfonds kan via de site van Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW).

De voorwaarden

  • Het gaat om een huishouden (dus geen onderneming of bedrijf), in een straat waarvan bij de gemeente bekend is dat die straat of een deel van een straat was ondergelopen.
  • Er moet sprake zijn van aanzienlijke schade als gevolg van overstroming/wateroverlast op minimaal plinthoogte. Het gaat dan om schade in woonvertrekken op de begane grond. Schade aan kelder, berging en/of tuin vallen niet onder deze regeling.

Voldoet uw huishouden aan deze 2 criteria?  Vul dan het aanvraagformulier op de site van het BsGW in.

Belangrijk

  • Er kan maar 1 aanvraag per adres ingediend worden. Meer aanvragen voor een adres kunnen leiden tot uitsluiting.
  • Bij twijfels over de aanvraag kan de woning door de gemeente worden gecontroleerd.
  • Met het indienen van de aanvraag stemt de aanvrager ermee in dat ingevulde gegevens (adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en IBAN-nummer) gebruikt mogen worden voor dit proces.
  • Het BsGW verzamelt alle aanvragen uit alle gemeenten. Uw aanvraag wordt dan naar de gemeente gestuurd waar u woont. De gemeente controleert of uw huishouden aan de criteria voldoet en meldt dit aan BsGW. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd en het Rampenfonds de totaalaanvraag per gemeente heeft beoordeeld, dan keert BsGW de gift aan u uit.

Vrije gift

Deze gift is belastingvrij en wordt niet meegerekend als inkomen. De gemeente telt deze gift niet mee bij het totaal van ontvangen giften voor mensen in een bijstand- of vergelijkbare situatie. Ook heeft deze gift geen invloed heeft op eventuele aanspraken uit de Wet tegemoetkoming schade bij rampen.

Aanvragen projecten verenigingen en stichtingen

Daarnaast kunnen verenigingen, stichtingen en andere maatschappelijke organisaties aanvragen doen bij het Rampenfonds voor financiering van herstelprojecten.  Dit kan tot 1 oktober. Meer informatie en het aanvraagformulier zijn te vinden op de website van het Nationaal Rampenfonds.

Meer informatie

Meer informatie over waterschade en financiën vindt u op de Hoogwaterpagina.