11 juli 2019 - Nieuws

Omgevingsvisie Maastricht 2040

Burgemeester en wethouders werken aan een Omgevingsvisie, waarin ze een langetermijnvisie geven voor de leefomgeving van Maastricht richting 2040. Na bijna 1,5 jaar van gesprekken met bewoners, ondernemers, organisaties en belanghebbenden ligt er nu een eerste conceptversie: de ‘Ontwerp Omgevingsvisie Maastricht 2040’.
luchtfoto (Aron Nijs)

Deze Ontwerp Omgevingsvisie bestaat uit 2 delen. In deel 1 staat de visie als geheel beschreven. In deel 2 staan de doelen per onderdeel beschreven en hoe deze samenhangen met de visie als geheel. De komende maanden wordt toegewerkt naar een definitieve Omgevingsvisie. Binnenkort staan een informatieronde, een ‘stadsronde’ en de terinzagelegging gepland.

Informatieronde

Op dinsdag 27 augustus (17.00 tot 18.30 uur) wordt de Ontwerp Omgevingsvisie gepresenteerd in een informatieronde. Raadsleden en geïnteresseerden krijgen dan een toelichting over de visie en de keuzes die zijn gemaakt in deze eerste conceptversie. Ook kunnen ze vragen stellen.

Stadsronde

Op dinsdag 3 september (19.30 tot 22.00 uur) is er een stadsronde over de Ontwerp Omgevingsvisie. Raadsleden en geïnteresseerden kunnen hier hun reactie op het concept geven en hierover in debat gaan. De belangrijkste conclusies worden meegenomen in de verwerking van de zienswijzen.

Terinzagelegging

Op 13 september (streefdatum!) start de terinzagelegging. Bewoners en partijen kunnen gedurende 6 weken schriftelijk reageren op de Ontwerp Omgevingsvisie. Dit gebeurt door het indienen van een zienswijze. De zienswijzen worden vervolgens verwerkt in een definitieve Omgevingsvisie. Hierover neemt de gemeenteraad dan in december of in januari 2020 een besluit.

Meer informatie

Op www.gemeentemaastricht.nl/Omgevingsvisie is de Omgevingsvisie te downloaden. Ook is hier meer informatie te vinden over de visie, de (streef)planning en de verslagen van de bijeenkomsten.