15 mei 2024 - Persbericht

College adviseert positief over WHOA-verzoek MVV

Gemeenteraad neemt op 29 mei besluit 

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht is positief over het verzoek van betaald voetbalorganisatie MVV tot het toepassen van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Vanwege de politieke en maatschappelijke gevoeligheid heeft het college vanochtend besloten de afweging voor te leggen aan de gemeenteraad. Met de instemming voor toepassing van de WHOA gaat de gemeente samen met andere schuldeisers akkoord met een gedeeltelijke kwijtschelding van de openstaande schulden. Voor de gemeente gaat het om een vordering met betrekking tot huursommen van € 476.000 per 31 maart 2024 waarvan bij positief besluit tussen 80% en 90% zal worden kwijtgescholden. De gemeenteraad van Maastricht neemt op 29 mei tijdens een openbare vergadering een besluit of ze wel of niet akkoord gaat met dit verzoek. 

Financiële problemen MVV

MVV kampt al langer met financiële problemen. In 2023 heeft de gemeente betalingsregelingen getroffen met MVV. En in januari 2024 heeft de gemeente uitstel van betaling geboden aan MVV tot 1 juli a.s. Deze datum zou de beoogde aandelenoverdracht van MVV aan Amerikaanse investeerders een feit zijn, waardoor MVV uit de financiële problemen zou zijn. Echter door terugtrekking van een van de beoogde investeerders ontstaat er een acuut financieel probleem voor MVV en dreigt de club failliet te gaan. Vandaar de vraag van MVV aan de schuldeisers om in te stemmen met een WHOA-akkoord. 

Positief advies college

Het college staat positief tegenover het WHOA-verzoek van MVV. Het overbruggingskrediet (250.000 euro) en de benodigde middelen voor het aanbieden van het akkoord (850.000 euro) zijn bij elkaar gebracht en met de garantstellingen van het Maastrichts Collectief is er zicht op een gezond financieel perspectief. Dat is ook nodig om te kunnen voldoen aan de licentievoorwaarden van de KNVB. Het college is blij dat Maastrichtse ondernemers zijn opgestaan en willen investeren in de club. Niet vanwege financieel gewin, maar om de sociale economische en maatschappelijke waarde die MVV voor de stad heeft verder te versterken. Dit brede draagvlak en een langjarige verbintenis van het Maastricht Collectief zullen ook nodig zijn om de weg naar een duurzame en stabiele toekomst in te slaan. 

Besluitvorming raad 

In het raadsstuk dat voorligt bij de gemeenteraad geeft het college een brede afweging van voor-en tegenargumenten van de gevraagde WHOA-regeling. De raadsvergadering op 29 mei start om 17.00 uur en is ook via de livestream te volgen. 

Voor de raadsvergadering vinden een informatieronde en een domeinvergadering plaats. De agendacommissie beslist nog over de datum: 27 mei ofwel 29 mei. Tijdens de informatieronde geeft de directeur van MVV een toelichting en kunnen de gemeenteraadsleden informatieve vragen stellen. In de domeinvergadering kunnen technische en politieke vragen worden gesteld aan het college. Aansluitend neemt dan de voltallige gemeenteraad een besluit.