4 maart 2020 - Persbericht

College Maastricht presenteert bezuinigingsmogelijkheden

Het college van Burgemeester en Wethouders van Maastricht heeft een scenario van 17 miljoen aan bezuinigingsmogelijkheden gepresenteerd aan de gemeenteraad. Binnen die mogelijkheden worden de lasten eerlijk verdeeld. Maastricht moet bezuinigen vanwege een tekort van 12 miljoen euro, voornamelijk ontstaan binnen het sociaal domein, maar de mogelijke oplossingen worden niet alleen daar gezocht.
raadzaal

Ambitie coalitieakkoord

Het zoekgebied waar de bezuinigingen in gevonden moesten worden bevatte alle niet-wettelijke taken en bedroeg 68 miljoen euro. Uiteindelijk is een scenario voor 17 miljoen euro uitgewerkt, waarbij de ambitie voor Maastricht, van onze coalitie, leidend is geweest: een sociale en saamhorige stad waarin alle inwoners zich thuis voelen. Een stad die vanuit een rijke historie zich steeds nadrukkelijker ontwikkelt en profileert als een internationale universiteitsstad in een krachtige kennisregio. Een veilige, duurzame en vitale stad met een aantrekkelijk leef-, werk- en verblijfsklimaat voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Uiteindelijk besluit de gemeenteraad over hoe de bezuinigingen worden ingevuld.

Voorstellen

De brede verkenning van het college heeft concrete bezuinigingsmogelijkheden opgeleverd. Zo min mogelijk is de ‘kaasschaaf’ gehanteerd, maar er is gezocht naar maatregelen waarvan de effecten op voorhand duidelijk zijn. Daarnaast zijn opties opgenomen waarbij dienstverlening anders georganiseerd wordt, zonder dat de effectiviteit in het gedrang komt. Ook het voorzieningenniveau wordt zoveel mogelijk intact gehouden, met dien verstande dat waar dat de Maastrichtse inzet (fors) hoger is dan gemiddeld, gekeken is naar verlaging van dat specifieke niveau via een aanpak die elders in het land succesvol is.

Met andere woorden: Maastricht levert in, maar niet in die mate dat mensen daardoor tussen wal en schip geraken. Binnen het sociaal domein zijn daarvoor de aanbevelingen uit het KPMG-rapport meegenomen. Waar dit, om moverende redenen, niet is gebeurd, is dat onderbouwd in het stuk dat aan de gemeenteraad is gestuurd. Uiteraard is ook gekeken naar de langere termijn. Inzet die naar verwachting (maatschappelijk) rendement oplevert wordt zo min mogelijk geraakt en de (maatschappelijke) opbrengsten zullen (nog) beter gemonitord worden. Denk hierbij aan succesvolle preventiemaatregelen in het sociale – en het veiligheidsdomein, succesvolle economische projecten die gemeentelijke inkomsten genereren en investeringen in de aantrekkelijkheid van de stad. Wel is nadrukkelijk gekeken waar ruimte is om onderdelen die minder renderen stop te zetten, of te verminderen. Ook bij de subsidiëring van externe partijen is kritisch gekeken naar het rendement, en wordt gestreefd naar meer maatschappelijk rendement per ingezette publieke euro.

Kortom: alle mogelijkheden om te bezuinigingen zijn bekeken en gewogen en hebben geleid tot voorliggend scenario. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om de keuzes te maken waar wel en niet op bezuinigd wordt.

Zie ook: Onderlegger_bezuinigingsproces_Gemeente_Maastricht.pdf