22 juli 2022 - Persbericht

Grond- en vastgoedbeleid gemeente Maastricht herzien

Het grond- en vastgoedbeleid van de gemeente Maastricht is aangepast en vastgelegd in een nieuwe nota. Het grond- en vastgoedbeleid is een ondersteunend middel om ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke doelen in de stad te realiseren.

Wethouder Alex Meij: "Het beleid dat tot nu toe gehanteerd werd dateert uit 2012 en was aan herziening toe. Met het nieuwe beleid kunnen de ambities van de stad zoals vastgesteld in de gemeentelijke Omgevingsvisie en het coalitieakkoord 2022-2026 optimaal gerealiseerd worden. Het nieuwe beleid is flexibeler en biedt ruimte voor een actiever grondbeleid als dat nodig is, waardoor we meer kunnen inspelen op wenselijke situaties in de stad."

De nieuwe Kadernota is door B&W vastgesteld en ligt ter besluitvorming voor bij de gemeenteraad in september. De nieuwe nota bevat veel nieuwe beleidsuitgangspunten. Hieronder een aantal relevante wijzigingen en aanpassingen.

 • De integrale businesscase
  Nieuw in de Kadernota is de ‘integrale businesscase’. Dit houdt kortgezegd in dat we bij nieuwe (locatie)ontwikkelingen een verdergaande integrale afweging gaan maken waarin maatschappelijke waarden naast de bredere financiële waarden een plek krijgen.
 • De rol van de gemeente
  In de nieuwe Kadernota wordt gekozen voor een situationeel grondbeleid. Dat wil zeggen dat de gemeente per situatie en afhankelijk van de omstandigheden van de locatie, afweegt welke rol het meest passend is. Waar nodig kan de gemeente kiezen voor een actieve (grondproductie)rol, bijvoorbeeld om een urgente maatschappelijke ontwikkeling tot realisatie te brengen. Hiermee wordt het uitgangspunt dat de gemeente in beginsel alleen actief grondbeleid voert binnen een beperkt aantal gebieden (zoals destijds benoemd in de Structuurvisie Maastricht 2030) verlaten.
 • Aankoopbeleid
  De gemeente kiest ervoor om het proactief aankoopbeleid weer in te zetten (te reactiveren), dat betekent dat het college eigenstandig aankopen kan doen die passen binnen een door de raad vastgesteld beleidskader. De gemeenteraad wordt hier achteraf over geïnformeerd. Voor proactieve aankopen wordt een investeringsplafond van 20 miljoen euro ingesteld.
  Het proactief aankoopbeleid wordt aangevuld met een strategisch aankoopbeleid. Dat betekent dat het college eigenstandig aankopen kan doen, zonder dat de gemeente al beleidsmatig een keuze voor de toekomstige situatie heeft gemaakt. Het kan dan toch zijn dat de aankoop mogelijk kan bijdragen om langere termijn doelen realiseerbaar te maken.
  Voor strategische aankopen wordt een apart investeringsplafond van in totaal € 5 miljoen euro ingesteld.
 • Gronduitgifte
  In de nieuwe Kadernota wordt expliciet vastgelegd dat het college in geval van een één op één grondverkoop de gemeenteraad niet hoeft te betrekken, enkel om het feit dat het een één op één grondverkoop betreft. Dat scheelt tijd. Wanneer de grondverkoop politiek of maatschappelijk gevoelig is of buiten de beleidskaders valt wordt de gemeenteraad wel betrokken.
 • Grondprijs bij grondruilingen met corporaties
  Bij herstructureringsplannen komt het regelmatig voor dat grond geruild wordt tussen corporaties en gemeente. Voor de grondprijs wordt voortaan een andere berekeningssystematiek gebruikt.
 • Berekeningswijze kostprijs dekkende huur
  De huurprijs van gemeentelijk vastgoed wordt in het vervolg, voor nieuwe huurders of bij ingrijpende verbouwingen, aan de hand van een nieuwe rekenmethode bepaald. De ongelijkheid in huurprijs tussen panden met een lage en hoge boekwaarde wordt hierdoor verkleind.

Bekijk het raadsvoorstel en kadernota