9 juni 2021 - Persbericht

Maastricht presenteert Jaarrekening 2020 Kaderbrief

De gisteren gepresenteerde kaderbrief is een eerste doorkijk naar de programmabegroting 2022, die in het najaar wordt vastgesteld. De jaarrekening kijkt terug op 2020 en sluit af met een positief resultaat.

Wethouder Aarts: “Vorig jaar is de begroting sluitend gemaakt door 25 miljoen te bezuinigingen. Nu zien we bij rekeningresultaat 2020 dat er een positief resultaat van enkele miljoenen is. Dit is best bijzonder gezien het feit dat in 2020 corona hard heeft toegeslagen hetgeen leidde tot hogere uitgaven en gemiste inkomsten. De vergoedingen van het Rijk maakten veel goed. Ook het feit dat de kosten van de zorg wat minder groeiden droeg daaraan bij. Het eerste uitvoeringsbeeld over de eerste drie maanden van het jaar lijkt erop te duiden dat het lopende jaar licht negatief zal eindigen. Maar het is nog veel te vroeg om daar echt met zekerheid iets van te zeggen. Zo is het afwachten of na de coronaperiode op het gebied van zorg een inhaalslag qua uitgestelde zorg zal plaatsvinden. In meerjarenperspectief heeft de arbitragecommissie voor de jeugdzorg een uitspraak gedaan die perspectief biedt op een sluitende meerjarenbegroting zonder extra bezuinigingen. Ook hier dienen nog vele slagen om de arm gehouden te worden. Bij een grotere groei in de zorg kan het er snel weer slechter uitzien. De herverdeling van het gemeentefonds blijft naast vele andere zaken een onzekere factor. Er kan zeker niet achterover geleund worden. De gemeentelijke plannen tot verbetering van de bedrijfsvoering moeten onverminderd voortvarend aangepakt worden.”

Jaarrekening

Uit de jaarstukken 2020 blijkt dat het merendeel van de voorgenomen beleidsplannen zijn uitgevoerd. De gemeente Maastricht sluit het jaar 2020 af met een positief resultaat van € 7,7 miljoen euro. Na nog te maken kosten waaronder Tozo-kosten resteert nog 3,2 miljoen. Het jaar 2020 kenmerkte zich door grote bezuinigingen van in totaal € 25 miljoen euro. Dit was noodzakelijk om de grote tekorten in het sociaal domein op te vangen.

Kaderbrief

De kaderbrief laat zien dat aan de hand van het coalitieakkoord 2018-2022 veel in gang is gezet om de uitgesproken ambities van de stad Maastricht in financieel zeer moeilijke tijden uit te voeren. Er zijn positieve ontwikkelingen in gang gezet die helaas overschaduwd worden door de grote financiële tekorten. Binnen het sociaal domein is hiervoor inmiddels een verbetertraject gestart, dat koerst op een duurzaam sociaal domein en waarvoor in 2022 belangrijke stappen zullen worden gezet.

Maastricht van morgen

Maastricht gaat de stadsvisie, de sociale visie en de economische visie actualiseren de komende tijd en vraagt daarvoor input van de inwoners van de stad. Samen met de cultuurvisie (geactualiseerd in 2019) en omgevingsvisie (geactualiseerd in 2020) zullen zij de basis vormen voor toekomstig gemeentelijke beleid. Ook de gevolgen en de effecten van corona op de langere termijn op het leven in de stad worden hierin meegenomen.

Financiële onzekerheden

De huidige tijd wordt gekenmerkt door grote onzekerheden over de structurele effecten van corona en grote financiële onzekerheid ten gevolge van het huidige Rijksbeleid.

De invloed als lokale overheid is relatief beperkt, door onze financiële afhankelijkheid van de algemene uitkering. Niet door het Rijk vergoede kosten zullen door de gemeente opgevangen moeten worden.

Sociaal domein

Op financieel vlak staat de Maastrichtse begroting, net als bij alle Nederlandse gemeenten onder forse druk ten gevolge van de oplopende uitgaven in het sociaal domein terwijl de (Rijks)inkomsten hierbij (ver) achterblijven.

De landelijke arbitragecommissie heeft inmiddels geadviseerd dat een forse structurele verhoging van het jeugdzorgbudget voor gemeenten nodig is. Het kabinet heeft gemeenten al duidelijkheid gegeven voor wat betreft de financiën voor 2022. Maar de oplossing voor de lange termijn wordt bij een nieuw kabinet neergelegd. Deze moet een combinatie van extra structureel geld en maatregelen worden.

Andere financiële onzekerheden

Het Rijk is bezig met een herverdeling van het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente. Eind 2021 zal er meer duidelijkheid zijn over het nieuwe verdeelmodel.

Een andere forse onzekerheid op financieel vlak is de zogenaamde opschalingskorting die het Rijk naar de mening van de gemeenten ten onrechte in stand houdt. Immers, de verplichte opschaling is er nooit gekomen maar de door het Rijk ingeboekte ‘efficiencybesparing’ zijn nooit teruggedraaid.

Scenario’s

Al deze onzekerheden rondom de rijksbijdragen leiden ertoe dat er sprake is van een bandbreedte rondom de begroting van circa € 1 mln. positief tot circa € 7 mln. negatief.

De komende maanden krijgt Maastricht meer inzicht in de financiële onzekerheden, waarbij rekening wordt gehouden met diverse scenario’s: een positief scenario (begroting kent overschot), een neutraal scenario (begrotingssaldo rondom 0) en een negatief scenario (begroting kent een (fors) tekort).  De uitwerking van de neutrale variant lijkt op dit moment het meest realistisch, gezien de eerste financiële tegemoetkoming van het Rijk voor jeugdzorg. Extra bezuinigingen zijn dan niet nodig.

De gemeenteraad bespreekt de kaderbrief en de jaarrekening op 6 juli tijdens de raadsronde en op 14 juli tijdens de raadsvergadering. 

Bekijk de agenda van de raad met de jaarrekening en kaderbrief