20 juni 2019 - Persbericht

Nieuwe impuls voor Maastrichtse maakindustrie

De gemeente Maastricht investeert de komende vier jaar € 900.000 in de creatieve maakindustrie. Dat staat in het door het college van Burgemeester en Wethouders vastgestelde plan van aanpak Verbeelding en Vakmanschap. Aan de hand van vier actielijnen wil het college de sectoren kunst, media en entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening verder versterken. Zo wil gemeente meer (werk)plekken realiseren voor creatieve ondernemers. Daarnaast wil de gemeente ondersteunen bij het bevorderen van ondernemerschap, het vormen van netwerken en het vergroten van de zichtbaarheid van de sector. Hiervoor stelt de gemeente subsidieregeling van €125.000 per jaar in. Plannen die bijdragen aan deze doelstellingen kunnen aanspraak maken op een subsidie van maximaal € 20.000 per project.

“Voor de aantrekkelijkheid van ons vestigingsklimaat en voor het innovatievermogen van de Maastrichtse economie is het van belang om creatief talent te behouden en te blijven aantrekken,” aldus Vivianne Heijnen, wethouder voor economie van de gemeente Maastricht. “Maastricht is van oudsher een maakstad. Creëren en maken zitten in ons DNA. De creatieve industrie staat er dan ook goed voor. Tegelijkertijd liggen er nog veel kansen en onbenut potentieel. Daarom is het zaak dat we sector verder helpen om te groeien en te verbreden.”

Verbeelding en Vakmanschap

Met het plan van aanpak wil de gemeente de creatieve sector nog sterker verankeren in Maastricht. Samen met de sector zet de gemeente in op vier actielijnen:

 • Het verbeteren van de zichtbaarheid van creatieve ondernemers. Door bijvoorbeeld:
  • Werk van lokale creatieve makers te tonen in gemeentelijke gebouwen (mode mannequin in het Stadhuis);
  • Het creëren van een designroute langs Maastrichtse makers;  
  • Maastrichts talent te presenteren op vooruitstrevende podia zoals de Design Days.
 • Het versterken van netwerken binnen de sector. Door bijvoorbeeld:
  • Te investeren in netwerkvorming en cross-overs.
  • Mogelijkheden tot partnerschappen met onderwijsinstellingen te onderzoeken.
 • Het bevorderen van ondernemerschap. Door bijvoorbeeld:
  • Te investeren in creatieve ondernemersprogramma’s;
  • Als gemeente te fungeren als eerste (grote) klant en daarmee startende ondernemers rugwind te bieden bij hun introductie op de markt.
 • Meer ruimte geven aan en laten voor de creatieve industrie. Door bijvoorbeeld:
  • Actief in gesprek te gaan met vastgoedeigenaren over de tijdelijke inzet van panden voor jonge creatieve ondernemers. Bijvoorbeeld voor pop-up stores en werkplaatsen;
  • Te onderzoeken of woningcorporaties bereid zijn sloopwoningen tijdelijk in te zetten als woon- en werkatelier.

Om de zichtbaarheid, ondernemerschap en netwerkvorming te stimuleren stelt de gemeente een subsidie van € 125.000 per jaar ter beschikking, met een maximum subsidie van € 20.000 per project.

Mapping Maastricht

De gemeente liet eind 2018 onderzoek doen naar de ontwikkeling van de creatieve maakindustrie. Uit dit onderzoek Mapping Maastricht, uitgevoerd door Prof. Rachel Pownall van de Universiteit Maastricht, bleek dat dat de creatieve sector steeds belangrijker wordt voor de Maastrichtse economie. De creatieve sector is goed voor ruim 2.265 banen en ruim 1.736 ondernemingen (peiljaar 2016). Hiermee werken er in Maastricht meer mensen in de creatieve industrie dan het landelijke gemiddelde. Ook groeide het aantal creatieve ondernemers en ondernemingen in de periode 2009-2016 sneller dan het landelijk gemiddelde. De mode-industrie groeide in deze periode zelfs twee keer zo snel. Het bruto product van de sector steeg met 12 procent relatief sterker dan andere steden in Zuid-Limburg, andere grensregio’s of Amsterdam.