5 april 2022 - Persbericht

Overeenstemming over herbouw kleedlokaal sportpark Jekerdal

De besturen van Sportclub Jekerdal, Atletiek Maastricht en Stichting Faciliteitengebouw Jekerdal hebben samen met de gemeente (Maastricht Sport) een akkoord bereikt over de verplaatsing van de vervangende nieuwbouw van het huidige Biesland Gebouw naar het hoofdgebouw, zodat er een aansluitend geheel gerealiseerd kan worden. De partijen zijn al geruime tijd met elkaar in gesprek over de wens een oud bijgebouw met kleedlokalen dat aan vervanging toe is te herbouwen, maar dan aan het hoofdgebouw vast. Men wil graag uitbreiding van de functionaliteit realiseren en op het vrijkomende perceel een parkeervoorziening inrichten.

Quickscan

Om te onderzoeken wat mogelijk is binnen de huidige regelgeving en het bestemmingsplan, heeft de gemeente Maastricht een quickscan uitgevoerd. Hieruit is duidelijk geworden dat vervangende herbouw onder voorwaarden mogelijk is. Partijen zullen samen onderzoeken op welke manier welk gebouw er gerealiseerd kan worden binnen het budget van € 530.000. De stichting heeft aangegeven de functionaliteit van het gebouw te willen uitbreiden om een bredere maatschappelijke doelgroep te kunnen ontvangen. Tevens wil de stichting het huidige parkeerprobleem oplossen op eigen terrein. Het onderzoek wijst uit dat dit binnen de vigerende wet- en regelgeving op bezwaren stuit. Bert Jongen wethouder sport, onderwijs, jeugdzorg en studentenstad: “Ik ben blij dat er nu duidelijkheid is over de gewenste ontwikkeling en dat we stappen kunnen zetten in de realisatie.
De komende maanden gaan we gezamenlijk aan de slag om de plannen verder uit te werken. Pas als de benodigde onderzoeken die voorafgaand aan de bouw moeten gebeuren zijn afgerond, kan er een reële planning worden opgesteld.

Aandacht voor het landschap en duurzaamheid

Het sportpark waar de atletiek- en voetbalvereniging deel van uitmaakt is gelegen in het Jekerdal. Het Jekerdal is een gebied met een grote landschappelijke waarde, en een ruimtelijk open karakter. In de omgevingsvisie heeft het noordelijk deel van het Jekerdal de omschrijving stadslandschap gekregen en het zuidelijk deel de omschrijving natuur- en cultuurlandschap. Daarom voeren we ook een flora- en fauna onderzoek uit in verband met mogelijke aanwezigheid van vleermuizen in het te slopen gebouw. In het kader van de duurzaamheid kijken we naar de mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen op het dak van de herbouw. We bestuderen verder in hoeverre we de wensen van de sportclubs, die geheel passen in de gemeentelijke ambities op het gebied van sporten en bewegen, op het sportpark een plek kunnen geven.