19 juni 2019 - Persbericht

Toekomstvisie Centrum De Heeg verder uitgewerkt

De toekomstvisie voor het centrum van de Maastrichtse wijk De Heeg krijgt steeds meer handen en voeten. Het college van BenW stelt een aantal maatregelen voor die het centrum van de wijk weer aantrekkelijk moet maken. De maatregelen hebben onder andere betrekking op parkeer- en verkeersmaatregelen, het aantrekkelijker maken van het winkelgebied en sport- en ontmoetingsmogelijkheden. De gemeente is vanaf juli 2017 in gesprek met bewoners en belanghebbenden over het opwaarderen van het centrum van De Heeg. De maatregelen die hiervoor nodig zijn worden steeds concreter. De komende tijd worden de plannen nog verder uitgewerkt samen met de bewoners en betrokken partijen. In de gemeentebegroting is alvast € 2,5 miljoen gereserveerd. De gemeenteraad zal een besluit nemen over de inzet van het geld als de plannen definitief zijn. In concept zien de plannen er als volgt uit:

Winkels

Er is behoefte aan vernieuwing en opwaardering van het winkelgebied. De gemeente gaat een samenwerkingsovereenkomst aan met Orange Capital om de huidige Jumbo supermarkt te vergroten. De verwachting is dat een goed functionerende supermarkt ook nieuwe winkels aantrekt in het gebied. Ook wordt de bestrating in het gebied vernieuwd.

Verkeer en bereikbaarheid

Het plan is om een deel van de Langendaal open te stellen voor autoverkeer. Hierdoor wordt het omliggende woongebied minder belast met autoverkeer. De bereikbaarheid en het gebruik van de openbare parkeergarage wordt hiermee verbeterd. In de stallingsgarage worden 90 plekken openbaar gemaakt, waardoor de parkeercapaciteit groter wordt. De in- en uitrit van de openbare garage wordt verlegd naar de Langendaal.

De fiets- en voetpaden worden verbreed vanuit het centrum naar de nieuwe school Ziezo. Ook wordt gedacht aan het instellen van een schoolzone rondom de school om het verkeer en de parkeerdruk te verminderen.

Sport en ontmoeting

Om het centrum aantrekkelijk te maken is het wenselijk om de plek waar nu de sporthal staat vrij te maken. Hierdoor ontstaan letterlijk ruimte en ontmoetingsmogelijkheden en het gebruik van de winkels en voorzieningen zal verbeteren. De huidige (stedelijke) sporthal moet dan worden afgebroken. De komende tijd wordt een transitieplan gemaakt om in kaart te brengen waar de gebruikers van de sporthal dan terecht kunnen en of elders een (tijdelijke) hal moet worden neergezet. De gebruikers worden nauw betrokken bij dit plan. De komende tijd vinden hierover gesprekken plaats. Begin 2020 wordt duidelijk hoe dit gerealiseerd kan worden. Het verplaatsen van de gebruikers van de hal zal vervolgens niet voor medio 2021 plaatsvinden. Naast ontmoetingscentrum de Boeckel wordt dan een nieuwe (kleine) binnensportaccommodatie gerealiseerd, die als gymzaal dient voor de school en waar ook bewegingsactiviteiten vanuit de buurt kunnen plaatsvinden.