Studie Stad en Spoor Maastricht

De studie Stad en Spoor Maastricht is een brede verkenning vanuit verschillende invalshoeken van de stationsomgeving en de relatie met de stad en Euregio. Een bijzondere kans voor dit gebied om op sociaal, economisch en ruimtelijk terrein nieuwe mogelijkheden te benutten en toekomstbestendig te maken. De studie is een samenwerking tussen NS, ProRail, Maastricht Bereikbaar, Provincie, Projectbureau A2 Maastricht en gemeente Maastricht.

De partners werken samen sinds voorjaar 2017. Dit heeft in de zomer van 2018 geleid tot de ontwerp-ambitienota 'Over het Spoor'.

Opgaven

Om de maatschappelijke opgave voor de stad en regio in de Maastrichtse spoorzone te vervullen, worden in Stad en Spoor drie strategische doelen geformuleerd:

  1. Euregionaal Knooppunt: Verbeteren van Maastricht als internationaal en regionaal knooppunt, met diverse mobiliteitsstromen en een aantrekkelijk woon-, werk- en verblijfsklimaat.
  2. Verbinden stadsdelen en opheffen barrièrewerking: de kans om na de ondertunneling van de oude autoweg, de buurten aan oost- en westzijde van het spoor beter met elkaar te verbinden, met bijzondere aandacht voor voetgangers en fietsers.
  3. Investeren in economische vitaliteit en leefbaarheid in Maastricht-Oost: een stad met perspectief voor iedere Maastrichtenaar. Kansen benutten van de Groene Loper voor een optimaal woon -en werkklimaat in Maastricht-Oost met bijvoorbeeld prettige openbare ruimte en goede onderwijsvoorzieningen.

Hoe?

Voor de studie betrekken we (belangen)organisaties, bewoners en eindgebruikers zoals treinreizigers, voetgangers en fietsers. In het najaar van 2017 zijn diverse activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd, waarin we verschillende doelgroepen vragen mee te doen aan de brede toekomstverkenning. 

Mijn Gezonde Groene Loper

Stad en Spoor vloeit voort uit het actieprogramma Mijn Gezonde Groene Loper 2030 van het project A2 Maastricht. Door de ondertunneling kunnen we de buurten aan weerszijden van de oude autoweg in Maastricht-Oost beter verbinden. Daarbij is ook de relatie van dit gebied met station Maastricht en de rest van de stad relevant.

Op de hoogte blijven?

Heeft u een vraag over de studie? Mail stadenspoor [at] maastricht.nl (stadenspoor[at]maastricht[dot]nl).