Verkeersstudie stationsomgeving

Tijdens de afgelopen jaren is er al veel verkeersonderzoek in de stationsomgeving gedaan. Tijdens de bouw van de ondergrondse fietsenstalling in de periode 2016-2017 is een gedeelte van de stationsomgeving afgesloten geweest voor doorgaand verkeer. Dit gaf aanleiding tot het indienen van een motie (7 juli 2017) door D66, GroenLinks, PvdA en SP. Het college is verzocht om zo snel als mogelijk de verkeerscirculatie rondom het station te onderzoeken en daarbij te streven naar optimalisatie van de hele structuur, het mogelijk vermijden van sluipverkeer en doorgaand verkeer waar dat niet gewenst is. Daarnaast is het college verzoch om na de vereiste inspraak tot besluitvorming en uitvoering over te gaan.

Op 26 februari 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met verder onderzoek van de verkeersstructuur in de stationsomgeving. Wat zijn de effecten en kosten van een eventuele aanpassing van de verkeersstructuur?

Onderzoek

In het onderzoek van 2017-2018 lag de focus vooral op de busroutes en in mindere mate ook op het autoverkeer. In het huidig onderzoek wordt ook rekening gehouden met de fietser en de voetganger, de consequenties van bepaalde verkeerstructuur, keuzes voor de leefomgevingskwaliteit, de bereikbaarheid, openbaar vervoer kwaliteit en het economisch belang voor de stad.

Het is belangrijk te weten welk verkeer zich waar en in welke mate bevindt. Is het bestemmingsverkeer of is er sprake van doorgaand sluipverkeer? Om hierover duidelijkheid te krijgen, is er in 2019 een herkomst-bestemmingsonderzoek uitgevoerd.

We kijken in deze studie naar de verkeerscirculatie in het hele stationsgebied. Dat is een complex geheel met uiteenlopende belangen. Met behulp van de input vanuit belanghebbenden in januari 2020 zijn we dit jaar aan het kijken welke combinatie van maatregelen voor de hele stationsomgeving tot de beste resultaten leidt. Daarover zijn nog geen besluiten genomen. We verwachten begin 2021 inzichtelijk te hebben welke scenario’s er zijn. We zullen belanghebbenden daar dan uiteraard verder over informeren. 

Planning

  • Najaar 2019: diverse onderzoeken
  • 16 januari 2020: inloopavond
  • 2020: aanvullende onderzoeken
  • Begin 2021: informatiebijeenkomst (nader te bepalen wijze)
  • Medio 2021: verwerking eindrapport
  • Najaar 2021: besluitvorming

Besluitvorming

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief ‘stationsomgeving’, via stationsomgeving [at] maastricht.nl.