Subsidie vrijwilligersorganisaties

Er is een nieuwe subsidieregeling voor vrijwilligersorganisaties. De subsidieregeling 'Versterken sociale en maatschappelijke basis door vrijwillige inzet, gemeente Maastricht 2022-2024'. De subsidie kan vanaf 1 oktober 2021 alleen nog voor  activiteiten type 4 en 5 (zie hieronder) worden aangevraagd. 

Het doel van de subsidieregeling voor vrijwilligersorganisaties is het versterken van de sociale en maatschappelijke basis door vrijwillige inzet. De vrijwillige inzet dient een bijdrage te leveren aan één van de volgende beleidsdoelen:

 1. Sti­mu­le­ren van ontmoeting in de stad en een kans­rij­ke om­ge­ving waar­in ie­der­een in ge­lij­ke mate mee­doet en zich­zelf kan zijn door el­kaar te ont­moe­ten, van en over el­kaar te le­ren en net­wer­ken te vor­men
 2. Zelfredzaamheid en ontplooiing van inwoners versterken
 3. Samenredzaamheid van inwoners versterken

Wij subsidiëren alleen activiteiten die bijdragen aan het doel van de subsidieregeling. In de uitklapmenu's onderaan deze pagina, vindt u 13 voorbeeldactiviteiten. Alleen voor activiteiten type 4 en 5 is nog subsidie beschikbaar.

MaastrichtDoet - tips voor financiering

Financiering van een activiteit of project is voor elke organisator een opgave. Het liefste wilt u dat het zichzelf betaalt, maar dat is helaas zelden het geval. Zeker als het een nieuw project is of een eenmalige activiteit, kan het moeilijk zijn om de financiering rond te krijgen.

Op MaastrichtDoet.nl vindt u tips voor het financieren van activiteiten en projecten.

 • De belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van subsidie voor vrijwilligersactiviteiten zijn:

  • U kunt de subsidie aanvragen tot en met 30 september 2021. Met uitzondering van activiteiten type 4 en 5. Daarvoor kunt u nog langer subsidie blijven aanvragen (totdat het subsidieplafond bereikt is).
  • Het bestuur van de vrijwilligersorganisatie bestaat uit minimaal 3 personen die niet direct familie van elkaar zijn en niet op hetzelfde adres wonen.
  • De vrijwilligersorganisatie is gevestigd in Maastricht.

  Uw aanvraag wordt beoordeeld volgens een bepaalde rangschikking. Zie artikel 9, lid 3 van de subsidieregeling voor vrijwilligersorganisaties. De rangschikking wordt bepaald door het aantal punten dat wordt behaald op basis van de criteria in deze scorekaart.

 • Hiermee bedoelen we specifiek een kleinschalige, algemeen toegankelijke, niet-commerciële structurele en inclusieve ontmoetingsplek uitsluitend in de vorm van een Huiskamer. Deze Huiskamers moeten minimaal drie x per week geopend zijn. Organisaties met een commercieel karakter zijn van deze subsidieregeling uitgesloten. De subsidie betreft enkel kosten voor de huurkosten en vaste lasten (gas, water, licht en internet). Per buurt kan er maximaal één huiskamer voor subsidie in aanmerking komen.

  Huiskamers maken, ieder op een eigen manier, onderdeel uit van een breed palet aan sociale voorzieningen in de buurten van Maastricht. Huiskamers organiseren op structurele basis ontmoeting voor buurtbewoners, bijvoorbeeld door middel van gezamenlijk koffiedrinken, kaarten of creatieve activiteiten.

  Belangrijk is dat de huiskamers een buurtfunctie vervullen en daarmee maatschappelijke meerwaarde creëren. (toelichting art. 5.1)

  Maximale hoogte subsidie: €7.500,- per jaar (art. 8.1)

  Kosten voor het organiseren van huiskamers, die  voor subsidie in aanmerking komen (toelichting art. 6a):

  • huisvestingskosten: De huurovereenkomst of een factuur van de huurkosten dient als bewijsstuk te worden aangeleverd;
  • vaste lasten (gas, water, licht en internet).
 • Het sociaal restaurant moet aan de volgende voorwaarden voldoen (toelichting art. 5.1) :

  1. minimaal tweewekelijks geopend;
  2. algemeen toegankelijke locatie;
  3. samenwerking zoeken met bedrijven, sponsoren en fondsen;
  4. maaltijden aanbieden die in eerste instantie voor alleenstaanden en gezinnen met een bestaansminimum betaalbaar zijn;
  5. inclusief: iedereen, verschillend en divers als we zijn, kan deelnemen
  6. werken met vrijwilligers.

  Maximale hoogte subsidie: €20.000,- per jaar (art. 8.1)

  Kosten die voor subsidie in aanmerking komen (toelichting art. 6b)

  • Organisatiekosten; indien voor de uitvoering van de activiteit noodzakelijk
  • Communicatiekosten; indien voor de uitvoering van de activiteit noodzakelijk
  • Huisvestingskosten, mits uit de aanvraag blijkt dat deze kosten aannemelijk en noodzakelijk zijn, gekoppeld aan de uitvoering van de activiteiten. De huurovereenkomst of een factuur van de huurkosten dient als bewijsstuk te worden aangeleverd;
 • Toelichting (art. 5.1.3): Om bijvoorbeeld het begrip positieve gezondheid in de praktijk te kunnen brengen is het belangrijk dat inwoners voldoende geïnformeerd zijn over thema’s die hun eigen leefwereld raken. Hoe blijf ik gezond, wat als ik zorg nodig heb? Welke drempels komen mensen tegen in de stad? Inwoners informeren over wat ze zelf kunnen doen en veranderen. Activiteiten die bijdragen aan bevorderen van inclusie en participatie.

  Maximale hoogte subsidie: €50.000,- per jaar (art. 8.1)

  Kosten die voor deze activiteit voor subsidie in aanmerking komen (toelichting art. 6a)

  • organisatiekosten; indien voor de uitvoering van de activiteit noodzakelijk
  • communicatiekosten; indien voor de uitvoering van de activiteit noodzakelijk
  • huisvestingskosten, mits uit de aanvraag blijkt dat deze kosten aannemelijk en noodzakelijk zijn, gekoppeld aan de uitvoering van de activiteiten. De huurovereenkomst of een factuur van de huurkosten dient als bewijsstuk te worden aangeleverd;
  • personeelskosten van maximaal één coördinator (1 fte, max. 40 uur, mag ook in deeltijd worden ingevuld), indien nodig voor de uitvoering van de activiteiten
  • deel van een investering die nodig is om de activiteit te kunnen uitvoeren
 • Toelichting (art. 5.1.4): De doelstelling van de buurtnetwerkorganisaties is het bijdragen aan het versterken van de sociale en maatschappelijke basis. De verbindende rol wordt vervuld door, op basis van de behoeften van buurtbewoners, in samenwerking met alle betrokkenen in de buurt, partijen met elkaar te verbinden. Door de activiteiten van de buurtnetwerkorganisatie worden wensen en behoeften van inwoners in de buurt in verbinding gebracht met mogelijke oplossingen binnen of buiten de buurt.

  Maximale hoogte subsidie: (art. 8.1)

  Indien de subsidieaanvraag ziet op een activiteit als bedoeld in artikel 5, lid 4 kan:

  • De hoogte van de subsidie maximaal bedragen: €2.100,- voor organisatiekosten per jaar en €1,00 per adres c.q. huishouden in de buurt voor communicatiekosten met een maximumbedrag van €2.500,- per jaar. Deze genoemde bedragen zijn onderling uitwisselbaar;
  • Indien de subsidieaanvraag ziet op een activiteit ‘een initiatiefgroep buurtnetwerkorganisatie’ maximaal een bedrag van €3.000,- per jaar;
  • Een buurtnetwerkorganisatie, die buurtbewoners en vrijwilligersorganisaties wil stimuleren om samen een buurtplan te maken, kan met een plan van aanpak een verzoek indienen voor maximaal een bedrag van €750,- per jaar;
  • Een buurtnetwerkorganisatie die in de periode 2017-2023 een buurtplan heeft ingediend, kan voor de doorontwikkeling met een plan van aanpak een verzoek indienen voor maximaal een bedrag van €750,- per jaar;
  • Buurtnetwerkorganisaties in buurten met meer dan 1300 huishoudens kunnen een verzoek indienen voor een extra toeslag voor de communicatiekosten, indien de subsidie bedoeld onder sub a aantoonbaar niet toereikend is. De hoogte van de extra toeslag bedraagt maximaal €0,15 per huishouden.

  Kosten die voor deze activiteit voor subsidie in aanmerking komen (toelichting art. 6)

  • de hoogte van de subsidie maximaal bedragen: €2.100,- voor organisatiekosten en €1,00 per adres c.q. huishouden in de buurt voor communicatiekosten met een minimumbedrag van €1.500,- en een maximumbedrag van €2.500,-. Deze genoemde bedragen zijn onderling uitwisselbaar;
  • buurtnetwerkorganisaties in buurten met meer dan 1300 huishoudens kunnen een verzoek indienen voor een extra toeslag communicatiekosten, indien de subsidie bedoeld onder lid 1. De hoogte van de extra toeslag bedraagt €0,15 per huishouden;
  • indien de subsidieaanvraag ziet op een activiteit ‘Een initiatiefgroep buurtnetwerkorganisatie’ kan tot maximaal €3.000,- per jaar aanvragen;
  • buurtnetwerkorganisaties, die buurtbewoners en vrijwilligersorganisaties willen stimuleren om samen een buurtplan te maken, kunnen met een plan van aanpak een verzoek indienen voor een subsidiebedrag van maximaal €750,-;
  • buurtnetwerkorganisaties die buurtbewoners en vrijwilligersorganisaties hebben gestimuleerd om samen een buurtplan te maken en die in de periode 2017-2020 een buurtplan hebben ingediend, kunnen met een plan van aanpak een verzoek voor een subsidiebedrag van maximaal €750,- indienen.

  NB extra aan te leveren voor deze activiteit (art. 10.4):

  1. Resultaten van de schriftelijke/digitale behoeftepeiling onder alle inwoners van de buurt;
  2. Overzicht van het aantal inwoners uit de buurt die actief bij (activiteiten van) de buurtnetwerkorganisatie zijn betrokken;
  3. Beschrijving van de PR- en communicatiemiddelen die worden ingezet;
  4. Beschrijving van de (geplande) samenwerking met andere stakeholders uit de buurt.
 • Toelichting (art. 5.1.5):

  Het betreft kleinschalige activiteiten zoals een geleide wandeling door de buurt, eenmalig activiteiten organiseren die nadien door de buurtbewoners zelf kunnen worden opgepakt, verbinden van oud en jong in de buurt, kennismakingsbijeenkomst voor buurtbewoners. Het betreft geen (straat)feesten of andere activiteiten waarbij eten en drinken centraal staan. Deze activiteiten kunnen gedurende het hele jaar worden aangevraagd.

  Maximale hoogte subsidie: (art. 8.1) : € 500,- per jaar

  Kosten die voor deze activiteit voor subsidie in aanmerking komen (toelichting art. 6e):

  • Organisatiekosten
 • Het stimuleren en ontwikkelen van een brede talentontwikkeling en sociale vaardigheden, meestal buiten schooltijd, voor en door jeugdigen tot 27 jaar met de volgende thema’s: (positieve)gezondheid, media en communicatie, burgerschapsvorming en beroepsoriëntatie, waarbij de jongeren elkaar ondersteunen en stimuleren en waarbij het door jongeren onderling uitwisselen van talenten en kennis centraal staat.

  Toelichting (art. 5.1.6):

  Het faciliteren, ondersteunen en coachen van jongeren om hun talenten te kunnen omzetten in kleine en grotere activiteiten. De behoeften van de jongeren en samenwerking tussen jongeren en maatschappelijke organisaties zijn hierbij uitgangspunten. Jongeren die nog niet of weinig participeren kunnen, in samenwerking met bijvoorbeeld het jeugdwerk, worden bereikt.

  Maximale hoogte subsidie: (art. 8.1) : €40.000,- per jaar

  Kosten die voor deze activiteit voor subsidie in aanmerking komen (toelichting art. 6f):

  • Communicatiekosten;
  • Organisatiekosten;
  • Personeelskosten van maximaal één (fte) coördinator, indien nodig voor de uitvoering van de activiteiten, waarbij minimaal 10 vrijwilligers actief zijn.
 • Toelichting (art. 5.1.7): Naar aanleiding van een behoeftepeiling onder jongeren, in samenwerking met jongeren, aanbieden van informatie op maat. Denk aan de volgende onderwerpen, hoe kom ik in contact met buurtgenoten of andere jongeren, gezonde voeding en bewegen, verslavingsproblematiek, eenzaamheid, pestgedrag en uitsluiting.

  Maximale hoogte subsidie: (art. 8.1) :  €750,- per jaar

  Kosten die voor deze activiteit voor subsidie in aanmerking komen (toelichting art. 6g):

  • Communicatiekosten;
  • Organisatiekosten.
 • Het bieden van laagdrempelige begeleiding of coaching voor jeugdigen tot 27 jaar die hier behoefte aan hebben bij hun persoonlijke, sociale of cognitieve ontwikkeling.

  Toelichting (art. 5.1.8): Het betreft, in samenwerking met scholen, bieden van individuele begeleiding aan jongeren waarvoor de betaalde huiswerkbegeleiding niet binnen handbereik is.

  Maximale hoogte subsidie: (art. 8.1) :  €7.500,- per jaar.

  Kosten die voor deze activiteit voor subsidie in aanmerking komen (toelichting art. 6h):

  • Organisatiekosten;
  • Communicatiekosten.
 • Toelichting (art. 5.1.9): Het betreft het vrijwillige kinder- en jongerenwerk of scoutingactiviteiten. Ouderbetrokkenheid maakt hier en belangrijk onderdeel van uit.

  Maximale hoogte subsidie: (art. 8.1) :  €15.000,- per jaar

  Kosten die voor deze activiteit voor subsidie in aanmerking komen (toelichting art. 6i):

  • Organisatiekosten;
  • Communicatiekosten.
  • Huisvestingskosten

  Vaste lasten (gas, water, licht en internet).

 • Toelichting (art. 5.1.10): Vrijwilligers die graag met buurtbewoners in contact komen en die de buurt goed kennen, kunnen na een korte training andere buurtbewoners opvangen met een kop koffie en eventueel doorverwijzen naar buurtbewoners, activiteiten in de buurt of naar het sociale team.

  Maximale hoogte subsidie: (art. 8.1) :  €5.000,- per jaar.

  Kosten die voor deze activiteit voor subsidie in aanmerking komen (toelichting art. 6i):

  • Organisatiekosten;
  • Communicatiekosten.
 • Toelichting (art. 5.1.11):

  1. Het betreft het bestrijden van eenzaamheid en sociaal isolement door het inzetten van maatjes voor verschillende doelgroepen, denk onder andere aan senioren, mensen met een psychische of verstandelijke beperking.

  Maximale hoogte subsidie: (art. 8.1) :  €40.000,-

  Kosten die voor deze activiteit voor subsidie in aanmerking komen (toelichting art. 6k):

  • Organisatiekosten;
  • Communicatiekosten;
  • Personeelskosten van maximaal één (fte) coördinator, indien nodig voor de uitvoering van de activiteiten.
 • Toelichting (art. 5.1.12)Het verstrekken van informatie kan senioren ondersteunen bij het langer zelfstandig thuis wonen. Bijvoorbeeld een eenmalige informatieve activiteit of een reeks die senioren inspireert en informeert om na afloop individueel of in groep bepaalde activiteiten zelf op te pakken. Denk bijvoorbeeld aan valpreventie of vraagstukken als: hoe organiseer ik een wandelclub, wat kan ik zelf doen en organiseren om actief te blijven? Hoe leg ik contact met de buren of buurtbewoners? Hoe gebruik ik de gsm of tablet? Hoe kunnen we als senioren in de buurt naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen?

  Maximale hoogte subsidie: (art. 8.1) : €750,- per jaar

  Kosten die voor deze activiteit voor subsidie in aanmerking komen (toelichting art. 6l):

  • Organisatiekosten;
  • Communicatiekosten;
 • Toelichting (art. 5.1.13): Mensen of maatschappelijke organisaties ondersteuning bieden bij het verstrekken van tijdelijke praktische ondersteuning op het gebied van financiën, sociale vaardigheid en taalvaardigheid voor inwoners in een kwetsbare positie.

  Maximale hoogte subsidie: (art. 8.1) : €20.000,- per jaar.

  Kosten die voor deze activiteit voor subsidie in aanmerking komen (toelichting art. 6l):

  • Organisatiekosten;
  • Communicatiekosten;

  Huisvestingskosten, mits uit de aanvraag blijkt dat deze kosten aannemelijk en noodzakelijk zijn, gekoppeld aan de uitvoering van de activiteiten. De huurovereenkomst of een factuur van de huurkosten dient als bewijsstuk te worden aangeleverd