Subsidie vrijwilligersorganisaties

Vrijwilligersorganisaties kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten en ondersteuning die gericht zijn op het versterken van de sociale en maatschappelijke basis in Maastricht.

Voor de activiteiten 1 tot en met 3 en 6 tot en met 13 is de aanvraagtermijn inmiddels verstreken. Bij de activiteiten 4 en 5 is het subsidieplafond bereikt, waardoor ook op deze activiteiten geen subsidie meer kan worden toegekend. 

Aanvraagtermijn verstreken - subsidieplafond bereikt

Voor de activiteiten 1 tot en met 3 en 6 tot en met 13 is de aanvraagtermijn inmiddels verstreken. Bij de activiteiten 4 en 5 is het subsidieplafond bereikt, waardoor ook op deze activiteiten geen subsidie meer kan worden toegekend. 

Subsidie aanvragen

U kunt als vrijwilligersorganisatie subsidie aanvragen voor het organiseren van activiteiten in de stad. Het moet hierbij gaan om activiteiten die gericht zijn op: 

 • Het sti­mu­le­ren van ontmoeting in de stad en een kans­rij­ke om­ge­ving waar­in ie­der­een gelijkwaardig kan mee­doen, door elkaar te ontmoeten, van en over elkaar te leren  en net­wer­ken te vor­men.
 • Zelfredzaamheid en ontplooiing van inwoners versterken.
 • Samenredzaamheid van inwoners versterken.

Wanneer aanvragen

Een subsidie voor een initiatief buurtnetwerkorganisatie binnen activiteit 4 en een subsidie voor activiteit 5 (zie uitleg verderop) kunnen het hele jaar worden aangevraagd, zolang er budget is.

Let op:
Wilt u voor activiteit 4 of 5 nog een aanvraag doen voor het lopende subsidiejaar (2023)? Stuur dan een mail naar infoversterkensocialebasis [at] maastricht.nl (infoversterkensocialebasis[at]maastricht[dot]nl).

Aanvragen

Aanvragen kan op 2 manieren:

 1. Via het online aanvraagformulier
  Let op: U kunt het aanvraagformulier niet tussentijds opslaan. Wilt u alvast in klad invullen, dan kunt u de formulieren bij punt 2 gebruiken.
 2. Via e-mail
  U kunt de formulieren in het uitklapmenu 'Formulieren' (helemaal onderaan deze webpagina) downloaden, invullen en mailen naar post [at] maastricht.nl met in de onderwerpregel 'Aanvraag subsidie vrijwillige inzet 2024'. 
  Let op: als u al eerder voor 2024 subsidie heeft aangevraagd voor een andere activiteit, vermeld dan het dossiernummer van uw subsidie vrijwillige inzet in uw mail.
Maximaal 1 subsidie-aanvraag per kalenderjaar

Let op: per 1 juli 2023 is een wijzigingsbesluit in werking getreden.  Op grond van artikel 10 lid 8 van dat besluit kan een aanvrager maximaal één (1) subsidieaanvraag per kalenderjaar indienen, met uitzondering van een aanvraag die ziet op activiteit 5. Alleen voor activiteit 5 kan een aanvrager eenmalig een aanvullende aanvraag op zijn of haar eerdere aanvraag indienen. Op voorwaarde dat hij of zijn voor die activiteit in datzelfde kalenderjaar nog aanvraag heeft gedaan.

Meesturen met uw aanvraag

 • Recent uittreksel Kamer van Koophandel
 • Ingevuld begrotingsformulier
 • Toelichting op de organisatiekosten
 • Bewijsstukken huisvesting: huur, gas/water/licht, internet (indien van toepassing)

Subsidiebedrag op uw rekening

 • U krijgt binnen 14 dagen nadat u uw aanvraag heeft ingediend een ontvangstbevestiging.
 • Indien de gemeente een volledige aanvraag heeft ontvangen, krijgt u binnen 8 weken een besluit op uw aanvraag.
 • Als uw aanvraag is goedgekeurd, krijgt u binnen 2 weken de subsidie op uw rekening.

Ondersteuning

U kunt ondersteuning krijgen bij het invullen van het aanvraagformulier van Maastricht Doet:

 • Tijdens het spreekuur en de informatiebijeenkomsten. Kijk voor meer informatie op www.maastrichtdoet.nl.
 • Via persoonlijke hulp. Stuur een e-mail naar info [at] maastrichtdoet.nl (info[at]maastrichtdoet[dot]nl) of bel (043) 763 00 00 om een afspraak te maken.

Voor vragen over de subsidieregeling zelf of het subsidieproces, kunt u een e-mail sturen naar infoversterkensocialebasis [at] maastricht.nl

 • Dit is belangrijk als u subsidie wilt aanvragen voor uw activiteiten:

  1. U bent een stichting of vereniging zonder winstoogmerk. De activiteiten worden door vrijwilligers uitgevoerd, eventueel aangevuld met maximaal 1 beroepskracht (1 fte, maximaal 40 uur) in een coördinerende rol ten behoeve van de uitvoering van de activiteiten.
  2. Uw organisatie heeft een bestuur van minimaal 3 personen (allen samen bevoegd). Deze personen zijn geen familie van elkaar en zij wonen niet op hetzelfde adres.
  3. Uw activiteiten komen ten goede aan de inwoners van de gemeente Maastricht.
  4. U werkt vraaggericht, heeft aandacht voor inclusie en werkt zoveel mogelijk samen met andere organisaties die dezelfde of aanvullende activiteiten organiseren.
  5. De vrijwilligersorganisatie is statutair en feitelijk gevestigd in Maastricht.

  Activiteiten waarvoor u subsidie kunt aanvragen

  Verenigingen en stichtingen kunnen subsidie voor de hieronder genoemde activiteiten  aanvragen. De activiteiten moeten een bijdrage leveren aan de doelen uit de subsidieregeling 'Versterken sociale en maatschappelijke basis door vrijwillige inzet, gemeente Maastricht 2022-2024'. 

 • Hiermee bedoelen we specifiek een kleinschalige, algemeen toegankelijke, niet-commerciële structurele en inclusieve ontmoetingsplek uitsluitend in de vorm van een Huiskamer. Deze Huiskamers moeten minimaal drie x per week geopend zijn. Organisaties met een commercieel karakter zijn van deze subsidieregeling uitgesloten. De subsidie betreft enkel kosten voor de huurkosten en vaste lasten (gas, water, licht en internet). Per buurt kan er maximaal één huiskamer voor subsidie in aanmerking komen.

  Huiskamers maken, ieder op een eigen manier, onderdeel uit van een breed palet aan sociale voorzieningen in de buurten van Maastricht. Huiskamers organiseren op structurele basis ontmoeting voor buurtbewoners, bijvoorbeeld door middel van gezamenlijk koffiedrinken, kaarten of creatieve activiteiten.

  Belangrijk is dat de huiskamers een buurtfunctie vervullen en daarmee maatschappelijke meerwaarde creëren (toelichting art. 5 lid 1).

  Maximale hoogte subsidie: €7.500,- per jaar (art. 8 lid 1)

  Kosten die voor subsidie in aanmerking komen (toelichting art. 6a):

  • Huisvestingskosten: De huurovereenkomst of een factuur van de huurkosten dient als bewijsstuk te worden aangeleverd;
  • Vaste lasten (gas, water, licht en internet).
 • Het sociaal restaurant moet aan de volgende voorwaarden voldoen (toelichting art. 5 lid 2):

  • Minimaal tweewekelijks geopend;
  • Algemeen toegankelijke locatie;
  • Samenwerking zoeken met bedrijven, sponsoren en fondsen;
  • Maaltijden aanbieden die in eerste instantie voor alleenstaanden en gezinnen met een bestaansminimum betaalbaar zijn;
  • Inclusief: iedereen, verschillend en divers als we zijn, kan deelnemen
  • Werken met vrijwilligers.

  Maximale hoogte subsidie: €20.000,- per jaar (art. 8 lid 2)

  Kosten die voor subsidie in aanmerking komen (toelichting art. 6b)

  • Organisatiekosten; indien voor de uitvoering van de activiteit noodzakelijk
  • Communicatiekosten; indien voor de uitvoering van de activiteit noodzakelijk
  • Huisvestingskosten, mits uit de aanvraag blijkt dat deze kosten aannemelijk en noodzakelijk zijn, gekoppeld aan de uitvoering van de activiteiten. De huurovereenkomst of een factuur van de huurkosten dient als bewijsstuk te worden aangeleverd;
  • Vaste lasten (gas, water, licht en internet)
 • Toelichting (art. 5 lid 3): Om bijvoorbeeld het begrip positieve gezondheid in de praktijk te kunnen brengen is het belangrijk dat inwoners voldoende geïnformeerd zijn over thema’s die hun eigen leefwereld raken. Hoe blijf ik gezond, wat als ik zorg nodig heb? Welke drempels komen mensen tegen in de stad? Inwoners informeren over wat ze zelf kunnen doen en veranderen. Activiteiten die bijdragen aan bevorderen van inclusie en participatie.

  Maximale hoogte subsidie: €50.000,- per jaar (art. 8.lid 3)

  Kosten die voor deze activiteit voor subsidie in aanmerking komen (toelichting art. 6c)

  • Organisatiekosten; indien voor de uitvoering van de activiteit noodzakelijk
  • Communicatiekosten; indien voor de uitvoering van de activiteit noodzakelijk
  • Huisvestingskosten, mits uit de aanvraag blijkt dat deze kosten aannemelijk en noodzakelijk zijn, gekoppeld aan de uitvoering van de activiteiten. De huurovereenkomst of een factuur van de huurkosten dient als bewijsstuk te worden aangeleverd;
  • Vaste lasten (gas, water, licht en internet)
  • Personeelskosten van maximaal één coördinator (1 fte, max. 40 uur, mag ook in deeltijd worden ingevuld), indien nodig voor de uitvoering van de activiteiten
  • Deel van een investering die nodig is om de activiteit te kunnen uitvoeren
 • Toelichting (art. 5.lid 4): De doelstelling van de buurtnetwerkorganisaties is het bijdragen aan het versterken van de sociale en maatschappelijke basis. De verbindende rol wordt vervuld door, op basis van de behoeften van buurtbewoners, in samenwerking met alle betrokkenen in de buurt, partijen met elkaar te verbinden. Door de activiteiten van de buurtnetwerkorganisatie worden wensen en behoeften van inwoners in de buurt in verbinding gebracht met mogelijke oplossingen binnen of buiten de buurt.

  Maximale hoogte subsidie: (art. 8.lid 4)

  • Indien de subsidieaanvraag ziet op een activiteit als bedoeld in artikel 5, lid 4 kan:
  • De hoogte van de subsidie maximaal bedragen: €2.100,- voor organisatiekosten per jaar en €1,00 per adres c.q. huishouden in de buurt voor communicatiekosten met een maximumbedrag van €2.500,- per jaar. Deze genoemde bedragen zijn onderling uitwisselbaar;
  • Indien de subsidieaanvraag ziet op een activiteit ‘een initiatiefgroep buurtnetwerkorganisatie’ maximaal een bedrag van €3.000,- per jaar;
  • Een buurtnetwerkorganisatie, die buurtbewoners en vrijwilligersorganisaties wil stimuleren om samen een buurtplan te maken, kan met een plan van aanpak een verzoek indienen voor maximaal een bedrag van € 750,- per jaar;
  • Een buurtnetwerkorganisatie die in de periode 2017-2023 een buurtplan heeft ingediend, kan voor de doorontwikkeling met een plan van aanpak een verzoek indienen voor maximaal een bedrag van €750,- per jaar;
  • Buurtnetwerkorganisaties in buurten met meer dan 1300 huishoudens kunnen een verzoek indienen voor een extra toeslag voor de communicatiekosten, indien de subsidie bedoeld onder sub a aantoonbaar niet toereikend is. De hoogte van de extra toeslag bedraagt maximaal €0,15 per huishouden.

  NB extra aan te leveren voor deze activiteit (art. 10 lid 4):

  • Resultaten van de schriftelijke/digitale behoeftepeiling onder alle inwoners van de buurt;
  • Overzicht van het aantal inwoners uit de buurt die actief bij (activiteiten van) de buurtnetwerkorganisatie zijn betrokken;
  • Beschrijving van de PR- en communicatiemiddelen die worden ingezet;
  • Beschrijving van de (geplande) samenwerking met andere stakeholders uit de buurt.
 • Toelichting (art.5 lid 5):

  Het betreft kleinschalige activiteiten zoals een geleide wandeling door de buurt, eenmalig activiteiten organiseren die nadien door de buurtbewoners zelf kunnen worden opgepakt, verbinden van oud en jong in de buurt, kennismakingsbijeenkomst voor buurtbewoners. Het betreft geen (straat)feesten of andere activiteiten waarbij eten en drinken centraal staan. Deze activiteiten kunnen gedurende het hele jaar worden aangevraagd.

  Maximale hoogte subsidie: (art. 8 lid 5): € 500,- per jaar

  Kosten die voor deze activiteit voor subsidie in aanmerking komen (toelichting art. 6e):

  • Organisatiekosten
 • Het stimuleren en ontwikkelen van een brede talentontwikkeling en sociale vaardigheden, meestal buiten schooltijd, voor en door jeugdigen tot 27 jaar met de volgende thema’s: (positieve)gezondheid, media en communicatie, burgerschapsvorming en beroepsoriëntatie, waarbij de jongeren elkaar ondersteunen en stimuleren en waarbij het door jongeren onderling uitwisselen van talenten en kennis centraal staat.

  Toelichting (art. 5 lid 6):

  Het faciliteren, ondersteunen en coachen van jongeren om hun talenten te kunnen omzetten in kleine en grotere activiteiten. De behoeften van de jongeren en samenwerking tussen jongeren en maatschappelijke organisaties zijn hierbij uitgangspunten. Jongeren die nog niet of weinig participeren kunnen, in samenwerking met bijvoorbeeld het jeugdwerk, worden bereikt.

  Maximale hoogte subsidie: (art. 8 lid 6): € 40.000,- per jaar

  Kosten die voor deze activiteit voor subsidie in aanmerking komen (toelichting art. 6f):

  • Communicatiekosten;
  • Organisatiekosten;
  • Personeelskosten van maximaal één (fte) coördinator, indien nodig voor de uitvoering van de activiteiten, waarbij minimaal 10 vrijwilligers actief zijn.
  • Huisvestingskosten, mits uit de aanvraag blijkt dat deze kosten aannemelijk en noodzakelijk zijn, gekoppeld aan de uitvoering van de activiteiten. De huurovereenkomst of een factuur van de huurkosten dient als bewijsstuk te worden aangeleverd;
  • Vaste lasten (gas, water, licht en internet)
 • Toelichting (art. 5 lid 7): Naar aanleiding van een behoeftepeiling onder jongeren, in samenwerking met jongeren, aanbieden van informatie op maat. Denk aan de volgende onderwerpen, hoe kom ik in contact met buurtgenoten of andere jongeren, gezonde voeding en bewegen, verslavingsproblematiek, eenzaamheid, pestgedrag en uitsluiting.

  Maximale hoogte subsidie: (art. 8 lid 7): € 750,- per jaar

  Kosten die voor deze activiteit voor subsidie in aanmerking komen (toelichting art. 6g):

  • Communicatiekosten;
  • Organisatiekosten.
 • Het bieden van laagdrempelige begeleiding of coaching voor jeugdigen tot 27 jaar die hier behoefte aan hebben bij hun persoonlijke, sociale of cognitieve ontwikkeling.

  Toelichting (art. 5 lid 8): Het betreft, in samenwerking met scholen, bieden van individuele begeleiding aan jongeren waarvoor de betaalde huiswerkbegeleiding niet binnen handbereik is.

  Maximale hoogte subsidie: (art. 8 lid 8): € 7.500,- per jaar.

  Kosten die voor deze activiteit voor subsidie in aanmerking komen (toelichting art. 6h):

  • Organisatiekosten;
  • Communicatiekosten.
 • Toelichting (art.5 lid 9): Het betreft het vrijwillige kinder- en jongerenwerk of scoutingactiviteiten. Ouderbetrokkenheid maakt hier en belangrijk onderdeel van uit.

  Maximale hoogte subsidie: (art.8 lid 9): € 15.000,- per jaar

  Kosten die voor deze activiteit voor subsidie in aanmerking komen (toelichting art. 6i):

  • Organisatiekosten;
  • Communicatiekosten.
  • Huisvestingskosten
  • Vaste lasten (gas, water, licht en internet).
 • Toelichting (art.5.lid 10): Vrijwilligers die graag met buurtbewoners in contact komen en die de buurt goed kennen, kunnen na een korte training andere buurtbewoners opvangen met een kop koffie en eventueel doorverwijzen naar buurtbewoners, activiteiten in de buurt of naar het sociale team.

  Maximale hoogte subsidie: (art. 8.lid 10): € 5.000,- per jaar.

  Kosten die voor deze activiteit voor subsidie in aanmerking komen (toelichting art. 6j):

  • Organisatiekosten;
  • Communicatiekosten.
 • Toelichting (art.5.lid 11):

  Het betreft het bestrijden van eenzaamheid en sociaal isolement door het inzetten van maatjes voor verschillende doelgroepen, denk onder andere aan senioren, mensen met een psychische of verstandelijke beperking.

  Maximale hoogte subsidie: (art. 8 lid 11): € 40.000,-

  Kosten die voor deze activiteit voor subsidie in aanmerking komen (toelichting art. 6k):

  • Organisatiekosten;
  • Communicatiekosten;
  • Personeelskosten van maximaal één (fte) coördinator, indien nodig voor de uitvoering van de activiteiten.
 • Toelichting (art. 5.lid 12) Het verstrekken van informatie kan senioren ondersteunen bij het langer zelfstandig thuis wonen. Bijvoorbeeld een eenmalige informatieve activiteit of een reeks die senioren inspireert en informeert om na afloop individueel of in groep bepaalde activiteiten zelf op te pakken. Denk bijvoorbeeld aan valpreventie of vraagstukken als: hoe organiseer ik een wandelclub, wat kan ik zelf doen en organiseren om actief te blijven? Hoe leg ik contact met de buren of buurtbewoners? Hoe gebruik ik de gsm of tablet? Hoe kunnen we als senioren in de buurt naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen?

  Maximale hoogte subsidie: (art. 8 lid 12): € 750,- per jaar

  Kosten die voor deze activiteit voor subsidie in aanmerking komen (toelichting art. 6l):

  • Organisatiekosten;
  • Communicatiekosten;
 • Toelichting (art.5 lid 13): Mensen of maatschappelijke organisaties ondersteuning bieden bij het verstrekken van tijdelijke praktische ondersteuning op het gebied van financiën, sociale vaardigheid en taalvaardigheid voor inwoners in een kwetsbare positie.

  Maximale hoogte subsidie: (art.8 lid 13) € 20.000,- per jaar.

  Kosten die voor deze activiteit voor subsidie in aanmerking komen (toelichting art. 6m):

  • Organisatiekosten;
  • Communicatiekosten;
  • Huisvestingskosten, mits uit de aanvraag blijkt dat deze kosten aannemelijk en noodzakelijk zijn, gekoppeld aan de uitvoering van de activiteiten. De huurovereenkomst of een factuur van de huurkosten dient als bewijsstuk te worden aangeleverd
  • Vaste lasten (gas, water, licht en internet)
 • In oktober zetten we alle aanvragen op een rij. Als blijkt dat er meer subsidie aangevraagd is dan er aan budget beschikbaar is, volgt een vervolg stap. Wij vragen u dan om aanvullende informatie. Die informatie hebben we nodig om te komen tot een rangordening van de aanvragen. Wij gebruiken hiervoor de scorecard. Zie artikel 9, lid 3 van de subsidieregeling voor vrijwilligersorganisaties. De rangschikking wordt bepaald door het aantal punten dat wordt behaald op basis van de criteria in deze scorekaart.

  • Subsidieregeling ‘Versterken sociale en maatschappelijke basis door vrijwillige inzet, gemeente Maastricht'
  • Beleidskader sociale maatschappelijke basis
  1. We hebben bij de subsidieaanvraag 2023 de nodige documenten bijgevoegd (kopie inschrijving Kamer van Koophandel). Moet dit voor de subsidieaanvraag 2024 opnieuw worden gedaan?
   Ja, dat moet jaarlijks gebeuren in verband met de in de subsidieregeling gestelde subsidievoorwaarden.
  2. Ik weet niet onder welke van de 13 activiteiten van de subsidieregeling onze activiteiten vallen.
   U kunt hierover in gesprek gaan met Maastricht Doet. Kijk bij 3 voor de contactgegevens.
  3. Ik heb ondersteuning nodig bij het invullen van het digitale formulier. Kan iemand mij daarbij helpen?
   Ja, u kunt ondersteuning krijgen bij het invullen van het digitale formulier door de medewerkers van Maastricht Doet. 
   U kunt op 2 manieren ondersteuning krijgen bij de subsidieaanvraag:

   Door naar het spreekuur te komen van Maastricht Doet, in Centre Ceramique, Avenue Ceramique 50 in Maastricht. Op woensdagen van 14.00 tot 16.00 uur en op donderdagen van 10.00 tot 12.00 uur. 
   In augustus is er geen spreekuur.

   Met hulp van een medewerker van Maastricht Doet. Maak hiervoor een afspraak via info [at] maastrichtdoet.nl of bel (043) 763 00 00. Dat kan in juli of september. In augustus zijn ze niet bereikbaar.
  4. Bij wie kan ik terecht voor vragen over de subsidieregeling 'Versterken sociale maatschappelijke basis door vrijwillige inzet, gemeente Maastricht 2022-2024'?
   Voor vragen over de subsidieregeling of het subsidieproces, kunt u een e-mail sturen naar infoversterkensocialebasis [at] maastricht.nl of telefonisch contact opnemen via 14 043.
   Op www.maastrichtdoet.nl vindt u meer informatie en tips voor het financieren van activiteiten en projecten. Ook vindt u daar de agenda voor het spreekuur en de informatiebijeenkomsten. 
  5. Wat betekent 'uw organisatie is statutair gevestigd in Maastricht'?
   Het statutaire vestigingsadres is het adres dat in de statuten vermeld staat. 
  6. Bij een online aanvraag: help, ik heb het online aanvraagformulier helemaal ingevuld, maar ben vergeten een bestand klaar te zetten. Kan ik dat later per mail sturen?
   Ja, dat kan naar infoversterkensocialebasis [at] maastricht.nl onder vermelding van 'aanvulling aanvraag subsidie vrijwillige inzet' en de naam van uw organisatie. 
   Als noodoplossing kunt u bij de verplichte upload een ander bestand dubbel uploaden, zodat u wel op tijd kunt indienen. 
 • U kunt de formulieren downloaden, invullen en mailen naar post [at] maastricht.nl met in de onderwerpregel 'Aanvraag subsidie vrijwillige inzet 2024'. 

  Let op:
  • Stuur minstens het algemene formulier en het formulier van de activiteit(en) waarvoor u subsidie aanvraagt mee. Zet uw handtekening op het algemene formulier en scan deze in voordat u deze naar ons mailt. 
  • Als u al eerder voor 2024 subsidie heeft aangevraagd voor een andere activiteit, vermeld dan het dossiernummer van uw subsidie vrijwillige inzet in uw mail.
  Formulieren en begroting
  Meesturen met uw aanvraag
  • Recent uittreksel Kamer van Koophandel
  • Ingevuld begrotingsformulier
  • Toelichting op de organisatiekosten
  • Bewijsstukken huisvesting: huur, gas/water/licht, internet (indien van toepassing)