Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Bedrijf in Nederland, woonplaats over de grens? Klik hier voor de Tozo-lening bedrijfskapitaal voor grensondernemers. Woont u in Nederland? Blijf op deze pagina.

Lees eerst de informatie voordat u aanvraagt

Bent u ondernemer of zelfstandige en komt u door de coronacrisis financieel in de problemen? Dan kunt u tijdelijk financiële steun aanvragen. U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen. Grensondernemers en AOW’ers kunnen ook aanspraak maken op (delen van) de Tozo-regeling. De regeling is verlengd tot 1 oktober 2020. De verlengde regeling heet Tozo 2.

Vragen? Bel of mail!

Woonplaats in Nederland? Bel +31 (0)43 350 60 46 of mail naar noodmaatregelondernemers [at] maastricht.nl

Woonplaats over de grens? Bel +31 (0)43 350 60 30 of mail naar bedrijfskapitaalgrensondernemers [at] maastricht.nl

Belangrijke informatie over de verklaring ‘Levensonderhoud en verlenging Tozo’

Heeft u de verklaring ‘Levensonderhoud en verlenging Tozo’ al naar ons terug gestuurd?
Heeft u een aanvraag gedaan voor een uitkering levensonderhoud in het kader van de Tozo 1 regeling? Tozo 1 heeft betrekking op de periode maart 2020, april 2020 en mei 2020. Wilt u deze periode verlengen? Dan kunt u de Tozo 2 regeling aanvragen. Deze verlenging heeft betrekking op de periode juni 2020 tot oktober 2020.

Begin juni 2020 heeft u van ons een ‘Verklaring levensonderhoud en verlenging Tozo’ ontvangen. We hebben u gevraagd om deze verklaring in te vullen en vóór 15 juni 2020 naar ons terug te sturen. Zonder deze verklaring kunnen wij uw aanvraag voor de uitkering levensonderhoud Tozo 1 en de verlenging Tozo 2 niet beoordelen. Ook kunnen we dan niet bepalen of u nog een voorschot op de uitkering levensonderhoud van ons krijgt. Stuur daarom zo snel mogelijk, het liefst vóór 15 juni a.s. de verklaring ingevuld naar ons terug. 

 • Digitaal: via tozoverklaring [at] maastricht.nl
   
 • Per post:
  Sociale Zaken Gemeente Maastricht Heuvelland

  Postbus 4902
  6202 TC  MAASTRICHT

Heeft u moeite met het invullen van de verklaring omdat u een inschatting van uw inkomsten moet doorgeven?
Als u nu een inschatting van uw inkomsten doorgeeft en deze schatting blijkt achteraf niet correct, dan moet u de gemeente hierover informeren (Inlichtingenplicht, artikel 17 Participatiewet). Meer informatie over de Inlichtingenplicht vindt u in het uitklapmenu onderaan deze pagina. De gemeente berekent dan de hoogte van de uitkering opnieuw op basis van de nieuwe gegevens. Er wordt dan een bedrag aan u uitbetaald of u moet een bedrag aan de gemeente terugbetalen.

Wijzigingen doorgeven
Heeft u als ondernemer een TOZO regeling aangevraagd en zijn er wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden? Geef dit dan zo snel mogelijk door. Gebruik hiervoor het digitale wijzigingsformulier TOZO.

Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.

Om welke wijzigingen gaat het?

Denk aan wijzigingen zoals:

 • NAW gegevens;
 • Partnergegevens;
 • (Gezins)inkomen;
 • Beëindigen TOZO regeling;
 • Terugbetaling bedrijfskrediet.

Door het invullen van het formulier kunnen wij de wijzigingen in ons systeem opnemen en zorgen voor een goede verwerking van uw aanvraag.

Tozo 1 aanvragen niet meer mogelijk, Tozo 2 open tot 1 oktober

Tozo 1 (de ondersteuningsregeling die van 1 maart tot 1 juni liep) is gesloten. U kunt nu Tozo 2 aanvragen. Deze regeling loopt tot 1 oktober en is aan te vragen met terugwerkende kracht tot 1 juni. Inkomensondersteuning is in Tozo2 voor maximaal 4 maanden aan te vragen. Een belangrijke wijziging ten opzichte van Tozo 1 is dat in Tozo 2 het inkomen van uw partner meetelt in het bepalen van de hoogte van de inkomensondersteuning. Daarnaast is het in Tozo 2 niet mogelijk om een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen als u surseance of faillissement heeft aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt.

Heeft u een aanvraag voor inkomensondersteuning en / of lening bedrijfskapitaal gedaan in Tozo 1? Dan krijgt u niet automatisch Tozo 2. U krijgt begin juni een brief thuisgestuurd. Van iedere aanvrager van Tozo 1 hebben we nog aanvullende gegevens nodig. Meer informatie leest u in de brief. Daarnaast kunt u in deze brief aangeven of u verlenging wilt aanvragen voor Tozo 2. 

Heeft u nog geen aanvraag gedaan in Tozo 1 en wilt u een beroep doen op Tozo 2? Dan kunt u uw aanvraag indienen vanaf 1 juni. Gebruik het aanvraagformulier in het blauwe kader.

Voordat u aanvraagt

Voordat u de regeling aanvraagt adviseren wij u dringend om eerst op de website van de Rijksoverheid te checken of u hiervoor in aanmerking komt! 

Aanvragen met terugwerkende kracht

Als u aan de hieronder genoemde voorwaarden voldoet, kunt u tijdelijke ondersteuning aanvragen. Het kan druk zijn op de website, waardoor u hinder kunt ondervinden bij het indienen van uw aanvraag. Probeer het dan op een later tijdstip opnieuw. U kunt uw aanvraag ook met terugwerkende kracht indienen tot 1 juni. Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor Tozo 1 (de ondersteuningsregeling die liep van 1 maart tot 1 juni).

Voorwaarden

 • U bent zelfstandig gevestigd, 18 jaar of ouder. Tot de pensioengerechtigde leeftijd komt u in aanmerking voor levensonderhoud. Heeft u een AOW-gerechtigde leeftijd? Dan kunt u alleen een lening voor uw bedrijfskapitaal aanvragen.
 • U woont en verblijft rechtmatig in Nederland.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of daarmee gelijkgesteld.
 • U voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder (als uw bedrijf gevestigd is in Nederland) ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • U bent vóór 17 maart 2020 gestart met de onderneming en werkt minimaal 1.225 uur per jaar in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
 • U woont in de gemeente waar ondersteuning wordt aangevraagd.
 • We gaan ervan uit dat u alle gegevens volledig en naar waarheid invult. Met (steekproef)onderzoeken gaan we na of de financiële ondersteuning terecht verstrekt is. 

Daarnaast gelden er bij Tozo 2 gewijzigde voorwaarden: 

 • U dient bij uw aanvraag voor inkomensondersteuning de (geschatte) hoogte van de inkomens van uzelf en uw partner door te geven. Deze partnerinkomenstoets is nieuw bij Tozo 2. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kunt u geen aanspraak maken op Tozo 2. 
 • U heeft geen surseance of faillissement aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of een van de vennoten waarmee u samenwerkt. Als dit wel het geval is, komt u niet in aanmerking voor de lening voor bedrijfskapitaal in Tozo 2. U kunt wel inkomensondersteuning voor levensonderhoud aanvragen, mits u aan de voorwaarden voldoet.

Waaruit bestaat de steun?

De regeling biedt twee vormen van financiële steun.

 • Uw inkomsten kunnen worden aangevuld tot het sociaal minimum (afhankelijk van uw huishouden en inkomsten). U hoeft dit niet terug te betalen. U kunt inkomensondersteuning aanvragen in hun uw eigen woongemeente. Voor ondernemers die wonen in Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, (voormalig) Nuth, (voormalig) Onderbanken, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal behandelt Sociale Zaken Maastricht Heuvelland de aanvraag. Het aanvragen van de inkomensondersteuning kan via de knop ‘aanvragen’ in het blauwe kader.
 • U kunt een rentedragende lening aanvragen van maximaal € 10.157,- als bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen te verminderen. Het maximum van € 10.157,- geldt voor Tozo 1 en Tozo 2 gezamenlijk. Het rentepercentage van deze lening is 2 procent. De lening moet binnen 3 jaar terugbetaald worden. Aflossen hoeft pas vanaf 1 januari 2021. 

Wat geldt voor grensondernemers?

 • Voor inkomensondersteuning geldt dat grensondernemers hier aanspraak op kunnen maken als ze wonen in Nederland. Ondernemers die over de grens wonen en in Nederland hun bedrijf hebben gevestigd, komen niet in aanmerking voor inkomensondersteuning voor levensonderhoud in Nederland. Daarvoor kunnen zij een beroep doen op hun woonland. Het is op Europees niveau afgesproken dat het woonland verantwoordelijk is voor het geven van inkomensondersteuning (ook wel sociale bijstand genoemd). In België kan het OCMW hier meer informatie over geven, in Duitsland het Jobcenter. In ieder land gelden bepaalde voorwaarden voor het ontvangen van sociale bijstand.

  In België gelden de reguliere (zwaardere) voorwaarden voor het ontvangen van leefloon. Let op: dit is de reguliere Belgische sociale bijstandsuitkering, die qua voorwaarden niet vergelijkbaar is met de Tozo in Nederland. In het beoordelen van aanvragen van leefloon speelt het land waar de onderneming van inwoners van België gevestigd is geen rol. Dat wil zeggen dat aanvragen van mensen die in België wonen en over de grens hun bedrijf hebben (bijvoorbeeld in Nederland) via de reguliere procedure in behandeling worden genomen. In Duitsland speelt het land waar de onderneming van inwoners gevestigd is ook geen rol. Aanvragen van grensondernemers worden via de reguliere procedure in behandeling genomen.
 • Ondernemers die over de grens wonen en in Nederland hun bedrijf gevestigd hebben, kunnen een lening voor hun bedrijfskapitaal aanvragen. Dat kan op de pagina Lening bedrijfskapitaal voor grensondernemers (Tozo)Ondernemers die in Nederland wonen en over de grens hun bedrijf gevestigd hebben, komen niet in aanmerking voor een lening voor hun bedrijfskapitaal. Voor eventuele financiële ondersteuning van hun bedrijf zijn zij aangewezen op het land waar hun bedrijf gevestigd is. 

Voor wie?

Ondernemers en zzp’ers die financieel in de problemen komen door de coronacrisis en die wonen in de gemeenten Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, (voormalig) Nuth, (voormalig) Onderbanken, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul of Voerendaal. Uw bedrijf moet wel aantoonbaar financiële schade lijden onder de coronacrisis.

Voor grensondernemers geldt: ondernemers die hun bedrijf over de grens gevestigd hebben, kunnen alleen aanspraak maken op de tijdelijke inkomensondersteuning voor levensonderhoud. Ondernemers die over de grens wonen en in Nederland hun bedrijf hebben gevestigd, kunnen alleen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen via de pagina Lening bedrijfskapitaal voor grensondernemers (Tozo)

Afhandeling

 • We streven ernaar om uw aanvraag binnen 4 weken te behandelen.
 • U krijg in ieder geval binnen 8 weken bericht.
 • Er kan met voorschotten worden gewerkt (bij inkomensondersteuning levensonderhoud).
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie en bedraagt maximaal € 1.503,31 per maand (netto). Bij Tozo 2 telt ook het inkomen van uw partner mee.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft u niet terug te betalen. 
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal betaalt u 2 procent rente. Terugbetaling kan vanaf 1 januari 2021 met een looptijd van maximaal 3 jaar.
 • We zijn momenteel bezig met het definitief beoordelen van alle aanvragen. Soms hebben we daarvoor nog aanvullende gegevens van u nodig. Dan nemen we contact met u op.

Waarschuwing Tozo-aanvragen tussenpersonen

Let op! Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag bij uw aanvraag.

Landelijk noodfonds

Het kabinet heeft ook een noodfonds (TOGS) beschikbaar gesteld voor ondernemers die zijn getroffen door de overheidsmaatregelen om het coronacrisis te bestrijden en die hun omzet geheel of grotendeels zien verdwijnen. Zij kunnen aanspraak doen op een bedrag van € 4000,-. Dit noodfonds kunt u aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Meer informatie

Meer over de Tozo-regeling vindt u op de website krijgiktozo.nlMeer informatie over het coronavirus in de grensstreek vindt u op deze pagina.

 • Inlichtingenplicht 

  De inlichtingenplicht van artikel 17 Participatiewet is van toepassing op de Tozo. Dat betekent dat iedereen die een beroep doet op de regeling verplicht is om op eigen initiatief onverwijld alle inlichtingen te verstrekken die van invloed kunnen zijn op het recht op uitkering of de hoogte van de uitkering.

  Als de zelfstandige in de periode dat hij bijstand ontvangt toch meer inkomsten heeft, dan moet hij dat doorgeven aan de gemeente. Deze inkomsten kunt u dan verrekenen met de bijstand. Als de uitkering onterecht of tot een te hoog bedrag is verstrekt, dan kan achteraf worden teruggevorderd op basis van de regels zoals die gelden in de Participatiewet.

  Heeft de zelfstandige niet de juiste gegevens doorgegeven of ondanks het verzoek van de gemeente niet doorgegeven dat zijn omstandigheden gewijzigd zijn, dan is sprake van schending van de inlichtingenplicht en wordt de Tozo ingetrokken of herzien op grond van art. 54 PW en teruggevorderd op grond van artikel 58, eerste lid PW.

  Voor een aantal aanvragen geldt dat ze gedaan zijn op basis van een aanvraagformulier dat – omdat het vóór de publicatie van de AMvB Tozo is ingediend – op dat moment niet voldeed aan alle vereisten van de Tozo. Als bepaalde gegevens niet zijn uitgevraagd bij de zelfstandige, dan kan niet worden gesteld dat hij de inlichtingenplicht heeft geschonden als hij deze informatie niet heeft geleverd. In dat geval kan wel teruggevorderd worden op grond van artikel 58, tweede lid PW. Daarin is de mogelijkheid opgenomen om de kosten van bijstand terug te vorderen als te veel is betaald vanwege een andere reden dan schending inlichtingenplicht. Een bestuurlijke boete opleggen kan niet nu de inlichtingenplicht niet geschonden is.