Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Woont u in Nederland? Blijf op deze pagina voor het aanvragen van ondersteuning in levensonderhoud en/of een lening voor uw bedrijfskapitaal. Woont u over de grens en heeft u een bedrijf in Nederland? U kunt een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen op deze pagina.

Slachtoffer wateroverlast?

De overheid heeft plannen om Limburgse ondernemers die zijn getroffen door de wateroverlast, gebruik te laten maken van bestaande coronaregelingen. Met die bestaande regelingen bedoelt ze landelijke regelingen: de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).  Op dit moment weten wij nog niet of ondernemers na wateroverlast ook recht hebben op de coronaregelingen Tozo en TONK. Zodra we meer weten, informeren we u via deze website.

Lees eerst de informatie voordat u aanvraagt

Bent u ondernemer of zelfstandige en komt u door de coronacrisis financieel in de problemen? Dan kunt u tijdelijk financiële steun aanvragen. U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen. Grensondernemers en AOW’ers kunnen ook aanspraak maken op (delen van) de Tozo-regeling.

Let op: Tozo 5 loopt van juli 2021 tot en met 30 september 2021.

Vragen? Bel of mail!

Woonplaats in Nederland? Bel 14 043 of mail naar noodmaatregelondernemers [at] maastricht.nl

Woonplaats over de grens? Bel +31 (0)43 350 60 30 of mail naar bedrijfskapitaalgrensondernemers [at] maastricht.nl

Tozo 5 beschikbaar

Veel ondernemers hebben minder of geen inkomen door het coronavirus. Heeft u te weinig inkomsten door het virus? Dan kunt u een tijdelijke aanvulling op uw inkomen krijgen vanuit de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De uitkering vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum. Ook is er mogelijkheid voor het aanvragen van een lening voor bedrijfskapitaal (tot maximaal € 10.157,- voor Tozo 1, 2, 3, 4 en 5 gezamenlijk). 

Voor u gelden deze regels voor Tozo-ondersteuning (Tozo 5):

 • De regeling Tozo 5 loopt van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021.
 • In de maand juli 2021 kunt u niet met terugwerkende kracht aanvragen.
 • Vanaf 1 augustus 2021 kunt u de uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf de vorige maand. Voorbeeld: u vraagt op 1 september 2021 Tozo aan. Dan kunt u de uitkering krijgen vanaf 1 augustus 2021.
 • Het inkomen van uw partner telt mee in de beoordeling van uw aanvraag. Als het inkomen van uw huishouden hoger is dan het sociaal minimum, krijgt u geen Tozo. 
 • U hoeft de uitkering niet terug te betalen.
 • U geeft aan voor hoeveel maanden u de uitkering nodig heeft. 
 • Krijgt u Tozo en verandert er iets in uw situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door via het digitale wijzigingsformulier Tozo. Bijvoorbeeld als uw inkomsten veranderen. De gemeente berekent het bedrag van uw uitkering dan opnieuw. Als u te veel heeft gehad, dan betaalt u dat terug.

Geen vermogenstoets

Het inkomen van uw partner blijft in Tozo 5 meetellen in het bepalen van de hoogte van de ondersteuning in het levensonderhoud. In Tozo 5 is er geen sprake van een vermogenstoets. 

Ondersteuning bij oriëntatie toekomst per 1 januari 2021

Het kabinet vindt het belangrijk dat ondernemers zich gaan oriënteren op hun toekomst en ziet dat veel ondernemers hier al over aan het nadenken zijn. Per 1 januari 2021 is een nieuwe fase van de Tozo gestart. In deze fase ondersteunen gemeenten zelfstandig ondernemers waar nodig om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst. Qua ondersteuning kunt u denken aan coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie. Meer informatie hierover volgt nog.

Aanvragen van Tozo 5

Wilt u Tozo 5 aanvragen? Gebruik dan het aanvraagformulier in het blauwe kader. Dat geldt ook als u eerder Tozo-ondersteuning ontvangen heeft. U krijgt niet automatisch Tozo 5 en kunt het aanvraagformulier in het blauwe kader gebruiken om een vervolgaanvraag te doen.

Ondersteuning in uw levensonderhoud Tozo 5 kunt u, als u aan de voorwaarden voldoet, krijgen tot en met 30 september 2021. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op. 

Voordat u aanvraagt

Voordat u de regeling aanvraagt adviseren wij u dringend om eerst op de website van de Rijksoverheid te checken of u hiervoor in aanmerking komt. 

Voorwaarden

 • U bent zelfstandig gevestigd, 18 jaar of ouder. Tot de pensioengerechtigde leeftijd komt u in aanmerking voor levensonderhoud. Heeft u een AOW-gerechtigde leeftijd? Dan kunt u alleen een lening voor uw bedrijfskapitaal aanvragen.
 • U woont en verblijft rechtmatig in Nederland.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of daarmee gelijkgesteld.
 • U voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder (als uw bedrijf gevestigd is in Nederland) ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • U bent vóór 17 maart 2020 begonnen met de onderneming en werkt minimaal 1.225 uur per jaar in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
 • U woont in de gemeente waar ondersteuning wordt aangevraagd.
 • U dient bij uw aanvraag voor ondersteuning levensonderhoud de (geschatte) hoogte van de inkomens van uzelf en uw partner door te geven. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, krijgt u geen ondersteuning in uw levensonderhoud. 
 • U heeft geen surseance of faillissement aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of een van de vennoten waarmee u samenwerkt. Als dit wel het geval is, komt u niet in aanmerking voor de lening voor bedrijfskapitaal. U kunt wel ondersteuning voor levensonderhoud aanvragen, mits u aan de voorwaarden voldoet. 
 • We gaan ervan uit dat u alle gegevens volledig en naar waarheid invult. Met (steekproef)onderzoeken gaan we na of de financiële ondersteuning terecht verstrekt is. 

Waaruit bestaat de steun?

De regeling biedt twee vormen van financiële steun.

 • Uw inkomsten kunnen worden aangevuld tot het sociaal minimum (afhankelijk van uw huishouden en inkomsten). U hoeft dit niet terug te betalen. U kunt ondersteuning levensonderhoud aanvragen in hun uw eigen woongemeente. Voor ondernemers die wonen in Beek, Brunssum, Gulpen-Wittem, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, (voormalig) Onderbanken, Sittard-Geleen, Stein, Vaals en Valkenburg aan de Geul behandelt gemeente Maastricht (Sociale Zaken Maastricht Heuvelland) de aanvraag. U kunt ondersteuning levensonderhoud aanvragen via de knop ‘aanvragen’ in het blauwe kader. Vanaf Tozo 5 zorgt de gemeente Eijsden-Margraten zelf voor de afhandeling van de Tozo-aanvragen in hun gemeente. Zie hiervoor de website van SEM.
 • U kunt een rentedragende lening aanvragen van maximaal € 10.157,- als bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen te verminderen. Het maximum van € 10.157,- geldt voor Tozo 1,  2, 3, 4 en 5 gezamenlijk. Het rentepercentage van deze lening is 2 procent. De lening moet binnen 5 jaar terugbetaald worden. Aflossen hoeft pas vanaf 1 januari 2022 in plaats van 1 juli 2021. 

Voor wie?

Voor alle ondernemers en zzp’ers die financieel in de problemen komen door de coronacrisis en die wonen in de gemeenten Beek, Brunssum, Gulpen-Wittem, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, (voormalig) Onderbanken, Sittard-Geleen, Stein, Vaals of Valkenburg aan de Geul. Uw bedrijf moet wel aantoonbaar financiële schade lijden onder de coronacrisis. Vanaf Tozo 5 zorgt de gemeente Eijsden-Margraten zelf voor de afhandeling van de Tozo-aanvragen in hun gemeenten. Zie hiervoor de website van SEM.  

Voor grensondernemers geldt: ondernemers die hun bedrijf over de grens gevestigd hebben, kunnen alleen aanspraak maken op de tijdelijke ondersteuning voor levensonderhoud. Ondernemers die over de grens wonen en in Nederland hun bedrijf hebben gevestigd, kunnen alleen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen via de pagina Lening bedrijfskapitaal voor grensondernemers (Tozo). Lees meer over wat voor grensondernemers geldt in het uitklapmenu onderaan deze pagina en bekijk het overzicht met de belangrijkste regelingen in Nederland, België en Duitsland.

Afhandeling

 • We streven ernaar om uw aanvraag binnen 4 weken te behandelen.
 • U krijg in ieder geval binnen 8 weken bericht.
 • De hoogte van de ondersteuning levensonderhoud is afhankelijk van uw inkomen en de huishoudsituatie en bedraagt maximaal € 1.627,08 per maand (netto). Het inkomen van uw partner mee telt ook mee. 
 • De ondersteuning die u krijgt voor uw levensonderhoud hoeft u niet terug te betalen. 
 • Soms hebben we bij het afhandelen van aanvragen nog aanvullende gegevens van u nodig. Dan nemen we contact met u op.

Wijzigingen doorgeven

Heeft u als ondernemer een Tozo-regeling aangevraagd en zijn er wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden? Geef dit dan zo snel mogelijk door. Gebruik hiervoor het digitale wijzigingsformulier TOZO. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. Het gaat om wijzigingen als NAW-gegevens, partnergegevens, (gezins)inkomen, beëindigen Tozo-regeling en terugbetaling bedrijfskrediet. Door het invullen van het formulier kunnen wij de wijzigingen in ons systeem opnemen en zorgen voor een goede verwerking van uw aanvraag.

Klacht over de afhandeling van uw Tozo-aanvraag?

Wij doen ons best om uw Tozo-aanvraag naar tevredenheid af te handelen. Heeft u toch een klacht over de manier waarop wij uw aanvraag hebben behandeld? Laat ons dan via het contactformulier weten waarover u niet tevreden bent. 

Let op: Het contactformulier is alleen bedoeld voor klachten over de manier waarop uw aanvraag is afgehandeld. Bent u het niet eens met onze beslissing op uw Tozo-aanvraag? Lees dan op de pagina Bezwaar hoe u een bezwaarschrift kunt indienen. 

Waarschuwing Tozo-aanvragen tussenpersonen

Let op! Er zijn bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tozo. Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag bij uw aanvraag.

Meer informatie

Meer over de Tozo-regeling vindt u op de website krijgiktozo.nl. Meer informatie over het coronavirus in de grensstreek vindt u op deze pagina.

 • De inlichtingenplicht van artikel 17 Participatiewet is van toepassing op de Tozo. Dat betekent dat iedereen die een beroep doet op de regeling verplicht is om op eigen initiatief onverwijld alle inlichtingen te verstrekken die van invloed kunnen zijn op het recht op uitkering of de hoogte van de uitkering.

  Als de zelfstandige in de periode dat hij bijstand ontvangt toch meer inkomsten heeft, dan moet hij dat doorgeven aan de gemeente. Deze inkomsten kunnen dan verrekend worden met de bijstand. Als de uitkering onterecht of tot een te hoog bedrag is verstrekt, dan kan achteraf worden teruggevorderd op basis van de regels zoals die gelden in de Participatiewet.

  Heeft de zelfstandige niet de juiste gegevens doorgegeven of ondanks het verzoek van de gemeente niet doorgegeven dat zijn omstandigheden gewijzigd zijn? Dan is sprake van schending van de inlichtingenplicht en wordt de Tozo ingetrokken of herzien op grond van art. 54 PW en teruggevorderd op grond van artikel 58, eerste lid PW.

  Voor een aantal aanvragen geldt dat ze gedaan zijn op basis van een aanvraagformulier dat – omdat het vóór de publicatie van de AMvB Tozo is ingediend – op dat moment niet voldeed aan alle vereisten van de Tozo. Als bepaalde gegevens niet zijn uitgevraagd bij de zelfstandige, dan kan niet worden gesteld dat hij de inlichtingenplicht heeft geschonden als hij deze informatie niet heeft geleverd. In dat geval kan wel teruggevorderd worden op grond van artikel 58, tweede lid PW. Daarin is de mogelijkheid opgenomen om de kosten van bijstand terug te vorderen als te veel is betaald vanwege een andere reden dan schending inlichtingenplicht. Een bestuurlijke boete opleggen kan niet nu de inlichtingenplicht niet geschonden is. 

  • Voor ondersteuning in het levensonderhoud geldt dat grensondernemers hier aanspraak op kunnen maken als ze wonen in Nederland. Ondernemers die over de grens wonen en in Nederland hun bedrijf hebben gevestigd, komen niet in aanmerking voor ondersteuning voor levensonderhoud  in Nederland. Daarvoor kunnen zij een beroep doen op hun woonland. Het is op Europees niveau afgesproken dat het woonland verantwoordelijk is voor het geven van ondersteuning in het levensonderhoud (ook wel sociale bijstand genoemd). In België kan het OCMW hier meer informatie over geven, in Duitsland het Jobcenter. In ieder land gelden bepaalde voorwaarden voor het ontvangen van sociale bijstand.

   In België gelden de reguliere (zwaardere) voorwaarden voor het ontvangen van leefloon. Let op: dit is de reguliere Belgische sociale bijstandsuitkering, die qua voorwaarden niet vergelijkbaar is met de Tozo in Nederland. In het beoordelen van aanvragen van leefloon speelt het land waar de onderneming van inwoners van België gevestigd is geen rol. Dat wil zeggen dat aanvragen van mensen die in België wonen en over de grens hun bedrijf hebben (bijvoorbeeld in Nederland) via de reguliere procedure in behandeling worden genomen. In Duitsland speelt het land waar de onderneming van inwoners gevestigd is ook geen rol. Aanvragen van grensondernemers worden via de reguliere procedure in behandeling genomen.
    
  • Ondernemers die over de grens wonen en in Nederland hun bedrijf gevestigd hebben, kunnen een lening voor hun bedrijfskapitaal aanvragen. Dat kan op de pagina Lening bedrijfskapitaal voor grensondernemers (Tozo). Ondernemers die in Nederland wonen en over de grens hun bedrijf gevestigd hebben, komen niet in aanmerking voor een lening voor hun bedrijfskapitaal. Voor eventuele financiële ondersteuning van hun bedrijf zijn zij aangewezen op het land waar hun bedrijf gevestigd is.