Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Aanvragen Tozo niet meer mogelijk per 1 oktober 2021

De Tozo-regeling voor ondernemers houdt na 1 oktober 2021 op te bestaan. Om te voorkomen dat u in de problemen raakt, doordat u bijvoorbeeld uw huur niet meer kunt betalen, creëert de Rijksoverheid een financieel vangnet voor de periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021.  Dat doet zij door een tijdelijke wijziging aan te brengen in het Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Kijk voor meer informatie op de pagina Bijstand voor zelfstandigen

Heeft u nog vragen over de Tozo? Bel of mail!

Woonplaats in Nederland? 

Bel 14 043 of mail naar noodmaatregelondernemers [at] maastricht.nl

Woonplaats over de grens?

Bel +31 (04)43 350 60 30 of mail naar bedrijfskapitaalgrensondernemers [at] maastricht.nl 

Wijzigingen doorgeven

Heeft u als ondernemer een Tozo-regeling aangevraagd en zijn er wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden? Geef dit dan zo snel mogelijk door. Gebruik hiervoor het digitale wijzigingsformulier TOZO. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. Het om wijzigingen als NAW-gegevens, partnergegevens, (gezins)inkomen, beëindigen Tozo-regeling en terugbetalen bedrijfskrediet. Door het invullen van het formulier kunnen wij de wijzigingen in ons systeem opnemen en zorgen voor een goede verwerking van uw aanvraag. 

Inlichtingenplicht

De inlichtingenplicht van artikel 17 Participatiewet is van toepassing op de Tozo. Dat betekent dat iedereen die een beroep doet op de regeling verplicht is om op eigen initiatief onverwijld alle inlichtingen te verstrekken die van invloed kunnen zijn op het recht op uitkering of de hoogte van de uitkering. 

Als de zelfstandige in de periode dat hij bijstand ontvangt toch meer inkomsten heeft, dan moet hij dat doorgeven aan de gemeente. Deze inkomsten kunnen dan verrekend worden met de bijstand. Als de uitkering onterecht of tot een te hoog bedrag is verstrekt, dan kan achteraf worden teruggevorderd op basis van de regels zoals die gelden in de Participatiewet. 

Heeft de zelfstandige niet de juiste gegevens doorgegeven of ondanks het verzoek van de gemeente niet doorgegeven dat zijn omstandigheden gewijzigd zijn? Dan is sprake van schending van de inlichtingenplicht en wordt de Tozo ingetrokken of herzien op grond van artikel 54 PW en teruggevorderd op grond van artikel 58, eerste lid PW. 

Klacht over de afhandeling van uw Tozo-aanvraag?

Wij doen ons best om uw Tozo-aanvraag naar tevredenheid af te handelen. Heeft u toch een klacht over de manier waarop wij uw aanvraag hebben behandeld? Laat ons dan via het contactformulier weten waarover u niet tevreden bent. 

Let op: het contactformulier is alleen bedoeld voor klachten over de manier waarop uw aanvraag is afgehandeld. Bent u het niet eens met onze beslissing op uw Tozo-aanvraag? Lees dan op de pagina Bezwaar hoe u een bezwaarschrift kunt indienen.