Verkeersveiligheid Maastricht

Verkeersveiligheid is een belangrijk maatschappelijk thema. De gemeente is verantwoordelijk voor die veiligheid. Met verschillende maatregelen willen wij het verkeer in Maastricht veiliger maken. Onder andere door straten herkenbaar in te richten. Met name het hard rijden en een verhoogde parkeerdruk kunnen zorgen voor verkeersonveilige situaties. Hieronder leest u wat wij wel en niet hiertegen kunnen doen. En wat u zelf kunt ondernemen. 

Te hard rijden

In de gemeente Maastricht erkennen we dat er weggebruikers zijn die het niet zo nauw nemen met het naleven van de verkeersregels of die ongepast gedrag vertonen in het verkeer. 

Maatregelen tegen hardrijders

We doen ons best om woonwijken zodanig in te richten dat voor elke weggebruiker duidelijk is welk verkeersgedrag is gewenst en wat de maximum snelheid is die geldt. Toch heeft dit niet altijd het gewenste effect. Het is in de praktijk niet altijd mogelijk om extra maatregelen te treffen om onder andere de snelheid te remmen. Denk aan de beperkingen door busroutes, fietsgemak, doorgang voor hulpdiensten of er is simpelweg geen geld hiervoor. 

  • 30 km zones 

In Nederland wordt de maximale snelheid op wegen binnen de bebouwde kom vaak verlaagd naar 30 kilometer per uur. Ook wij onderzoeken of we de verkeersveiligheid kunnen verbeteren door de snelheid verlagen. 

We doen onderzoek naar: 

  • welke wegen het meest geschikt zijn een voor snelheidsverlaging;
  • welke aanpassingen er nodig zijn op die wegen;
  • wanneer we aanpassingen kunnen doorvoeren.

Pas als de resultaten van een onderzoek bekend zijn wordt de snelheid al dan niet verlaagd. Tenzij er sprake is van een dringend probleem.

  • Flitspalen of trajectcontrole

Het plaatsen van snelheidscamera's is een bevoegdheid van het Openbaar Ministerie. Het ministerie geeft richtlijnen over wanneer ze wel en niet overwegen een snelheidscamera te plaatsen. Die richtlijnen hiervoor zijn heel streng. Er wordt onder andere gekeken naar het aantal ongelukken en de aard ervan. Maar ook of het past binnen de bestaande weginrichting en of het ook daadwerkelijk gaat leiden tot het minderen van de snelheid. 

  • Verkeersspiegel

Wij plaatsen geen verkeersspiegels meer, omdat ze niet altijd de veiligheid verbeteren. Door de bolling in de  spiegel ziet een automobilist vaker een vertekend beeld. Hierdoor wordt niet altijd de juiste inschatting gemaakt. En bij mist of vorst geven verkeersspiegels vaak een slecht beeld. Daarnaast worden ze ook vaak vernield. 

Wat kunt u doen?

De meeste hardrijders kennen de buurt. Het is daarom een goed idee om het probleem aan te kaarten in uw buurt. Dit kan bijvoorbeeld in een buurtoverleg. 

  • Verkeersonveilig gedrag melden

U kunt een verkeersonveilige situatie ook bij ons melden via de 'MijnGemeenteapp' of zonder app via deze pagina.

Of u meldt het probleem bij het participatiepunt Veilig Verkeer Nederland (VVN). Zij kunnen, samen met u en andere bewoners, kijken wat de mogelijkheden zijn om hardrijders te attenderen op hun gedrag. Bijvoorbeeld door het opzetten van een buurtactie. Meer informatie hierover vindt u op hun website.

Melden bij VVN

Hoge parkeerdruk

In de laatste 10 jaar is het autobezit landelijk en ook in Maastricht fors toegenomen. Bestaande wet- en regelgeving kunnen helaas niets betekenen voor het reduceren van autobezit. Als gemeente hebben we wel een beleidskader voor het reguleren van de parkeerdruk. 

Maatregelen tegen parkeerdruk

We sturen erop aan dat bezoekers van de stad hun auto zoveel mogelijk parkeren op de daarvoor aangewezen parkeerterreinen en parkeergarages. 

  • Kruisvakken

Elke automobilist weet dat parkeren voor een uitrit niet is toegestaan. Daar toch parkeren is een gedragskwestie. En gebeurt meestal wanneer er teveel parkeerdruk is. In Maastricht zijn er op verschillende plekken kruisvakken aangebracht. Maar deze blijken niet te leiden tot het verbeteren van het verkeers- en parkeergedrag. Daarnaast zijn ze ook geen verfraaiing van het straatbeeld. Daarom is besloten om geen kruisvakken meer aan te brengen. 

Wat kunt u doen?

U kunt ons helpen de parkeerdruk inzichtelijk te maken op staat, in buurten of wijken door een melding te maken van parkeerdruk. Zo krijgen we een beter beeld waar de meeste parkeerdruk wordt ervaren in Maastricht. 

Parkeerdruk melden

Meer informatie over parkeerregulering in wijken en buurten kunt u lezen op Thuis in Maastricht. Meer informatie over andere parkeer gerelateerde thema's of de parkeervergunningen vindt u op de pagina Parkeren en Verkeer