Wet openbaarheid van bestuur, informatieverzoek

U heeft het recht om bestuurlijke informatie op te vragen, bijvoorbeeld beleidsinformatie. Dit is vastgelegd in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het kader van deze wet kunt u bij de gemeente Maastricht een verzoek om informatie indienen over een bestuurlijke aangelegenheid die is vastgelegd in een document of op een gegevensdrager.

Specificeer uw verzoek

Uw verzoek om informatie dient voldoende specifiek te zijn. Geef daarom zo precies mogelijk aan waarover u informatie wenst te ontvangen. Dan kunnen we sneller met uw verzoek aan de slag. Indien nodig kunnen we u daarbij helpen. Er kan een termijn gegeven worden waarbinnen u de verzoekvraag dient te concretiseren.

Aanvragen

Elke burger kan een Wob-verzoek indienen zonder een belang te hoeven aantonen.

De informatie die u in het kader van de Wob opvraagt, wordt na het nemen van het Wob-besluit gepubliceerd en kan dus door iedereen worden geraadpleegd. De AVG is hierop van toepassing. 

  • Voor het in behandeling nemen van uw Wob-verzoek worden geen kosten berekend.

    Wél betaalt u de kosten van een kopie of een samenvatting van een document (€ 0,50 per A4).

    Hiervoor is de Legesverordening burgergerichte diensten 2021 van toepassing. 

  • Binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek krijgt u een beslissing op uw verzoek. Als het een omvangrijk verzoek betreft, kunnen we deze termijn eenmalig met 4 weken verlengen. Dat laten we u dan weten. 

    Voor een aanvraag milieu-informatie geldt een beslistermijn van 2 weken. 

  • Binnen 6 weken kunt u bezwaar maken tegen de beslissing op uw verzoek. Heeft u een spoedeisend belang dan kunt u ook een voorlopige uitspraak (voorziening) aanvragen bij de rechtbank. Als u het niet eens bent met de beslissing dan kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank.