Teruggave eigen bijdrage persoonsgebonden budget (pgb)

Wanneer u een persoonsgebonden budget (pgb) ontvangt vanuit de Wmo, dan ontvangt u een jaaroverzicht hoe uw pgb is besteed via de SVB (meestal in april van het volgende kalenderjaar).

Wanneer blijkt dat u niet uw volledige pgb heeft gebruikt en ook geen andere zorg of ondersteuning uit de Wmo heeft ontvangen, dan kunt u in aanmerking komen voor teruggave van de eigen bijdrage die u betaalt over de pgb hulp. Het CAK verrekent deze eventuele teruggave automatisch met u. Dit gebeurt meestal in de zomer van het kalenderjaar volgend op de jaarafrekening. U hoeft dus zelf niets te doen. 

Vermoed u echter dat u in aanmerking komt voor teruggave en heeft u geen afrekening ontvangen, neem dan contact op met het CAK via www.hetcak.nl/over/contact of via 0800 - 1925.