Afvalwater lozen op riolering, vergunning

Bedrijven die afvalwater willen lozen op de gemeentelijke riolering moeten in een aantal gevallen een omgevingsvergunning en rioolaansluitingsvergunning aanvragen. De gemeente vraagt hierbij advies aan het waterschap.

Afvalwater indirect lozen

U kunt afvalwater op verschillende manieren laten afvoeren. Als u loost op het riool is dit een indirecte lozing. Dit valt onder de Wet milieubeheer, hemelwaterverordening en aansluitverordening gemeente Maastricht.

Afvalwater direct lozen

Als uw bedrijf of woning rechtstreeks in het oppervlaktewater of de bodem loost is dit een directe lozing. Dit valt onder de Waterwet.

  • De eisen die aan de lozing zijn gesteld, verschillen per type bedrijf of inrichting.

  • De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

  • U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.