Bodemverontreiniging, sanering

Voor de vergunning bij bouwplannen voor huizen, kantoren en fabrieken is een bodemtoets nodig. Als uit de bodemtoets blijkt dat de grond is vervuild dan kunnen wij saneringsmaatregelen eisen. Als de grond niet ernstig vervuild is, kunnen wij besluiten dat u toch mag bouwen.

Soorten meldingen bodem wet- en regelgeving

Er zijn diverse soorten meldingen in het kader van de bodem wet- en regelgeving:

  1. een algemene melding Wet bodembescherming (verzoek om een beschikking ernst en spoed en/of een beschikking op een saneringsplan)
  2. een melding Besluit Uniforme Saneringen (BUS)
  3. een melding start of einde saneringswerkzaamheden
  4. een melding van een afwijking op het saneringsplan / afwijking op de BUS-melding
  5. een melding Besluit Bodemkwaliteit (Bbk)

Kies vereiste type melding

Voor de meldingen type 1, 3 en 4 heeft de gemeente Maastricht eigen meldingsformulieren opgesteld. Lees eerst de toelichting en vul daarna het vereiste formulier in.

Melding type 1: algemene melding Wet bodembescherming

Met het algemene meldingsformulier Wet bodembescherming (Wbb) kunt u meldingen in het kader van de Wet bodembescherming (art. 28, 29 en 39 Wbb) indienen. Uw melding kan alleen in behandeling worden genomen als de stukken compleet zijn (ingevuld). De proceduretijd voor een melding art.28, 29 of 39 Wbb duurt normaal gesproken maximaal 15 weken. In bijzondere gevallen kan de termijn echter met nog eens 15 weken worden verlengd.
 

Melding type 2: melding Besluit Uniforme Saneringen (BUS)

De rijksoverheid heeft specifieke meldingsformulieren voor uniforme saneringen beschikbaar gesteld. U kunt die downloaden via de website van de Rijksoverheid en dient de ingevulde formulieren daarna in tweevoud per mail in bij de gemeente Maastricht.

Melding type 3: melding start of einde saneringswerkzaamheden

Is uw saneringsplan goedgekeurd? Of hebt u instemming gekregen voor een BUS-melding of zorgplichtsanering? Meld de startdatum van de werkzaamheden dan minimaal 5 werkdagen voordat de werkzaamheden beginnen per mail bij de toezichthouder van het bevoegde gezag Wbb. Voor de gemeente Maastricht is dat de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD ZL). Tijdens de saneringswerkzaamheden blijft RUD ZL uw contactpersoon. Ook het einde van de werkzaamheden meldt u bij RUD ZL. Maak voor beide meldingen gebruik van het meldingsformulier voor aanvang / beëindiging bodem/grondwater saneringswerkzaamheden.

Melding type 4: melding afwijking saneringsplan / afwijking BUS-melding

Voor het melden van een wijziging tijdens de bodemsanering, kunt u gebruikmaken van het formulier Melding wijziging bodemsanering. U kunt dit formulier ook gebruiken voor het melden van afwijkingen tijdens de uitvoering van BUS-saneringen, omdat de rijksoverheid daarvoor geen specifieke formulier heeft opgesteld. Meld de afwijking zo snel mogelijk door het ingevulde formulier te mailen naar de toezichthouder, de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD ZL).