Graafwerk uitvoeren

U wilt graafwerkzaamheden uit gaan voeren. Het kan zijn dat u dan een omgevingsvergunning nodig heeft. Dit is meestal het geval als de graafwerkzaamheden samengaan met slopen, bouwen of aanleggen. 

Vergunning nodig

Voor bouwen, slopen of aanleggen heeft u in het algemeen een omgevingsvergunning nodig. De graafwerkzaamheden die hiermee samenhangen worden in de aanvraag getoetst. Of u een vergunning nodig heeft vindt u op het Omgevingsloket.

Archeologisch onderzoek

Als uw graafwerkzaamheden uitvoert dieper dan 40 cm dan komt u in aanraking met archeologie. Archeologie is de bescherming van en het onderzoek naar het bodemarchief. In de bodem zitten bijvoorbeeld losse voorwerpen of scherven maar ook allerlei structuren, zoals afval- en ophogingslagen, funderingen, kelders, beerputten, verdedigingsmuren of gedempte grachten. Deze zijn waardevol omdat ze het verhaal vertellen van de geschiedenis van Maastricht. Hierin maken we onderscheid in 3 archeologische zones. 

Vondst gedaan?

Als u een archeologische vondst heeft gedaan neemt u direct contact op met een gemeentelijk archeoloog. Het is belangrijk de vondst op de oorspronkelijke plek te laten liggen en niet te verplaatsen of uit te graven. U mag de vondst houden, maar moet deze te laten bestuderen door een gemeentelijk archeoloog. Als u menselijk botmateriaal vindt, moet u ook de politie waarschuwen. Zo kan worden vastgesteld of het om oude menselijke resten uit een ver verleden gaat of om aanwijzingen voor een plaats delict.

Het is verboden om opzettelijk te graven naar archeologische voorwerpen. Zoeken met metaaldetectors mag tot maximaal 40 cm diepte, behalve op één locatie in Borgharen.

  • In zone A is de verwachting op archeologische vondsten het hoogste. Als je dieper graaft dan 40 centimeter is archeologisch onderzoek verplicht.
  • In zone B is de verwachting op archeologische vondsten minder hoog. Als je dieper dan 40 centimeter graaft en je projectgebied is groter dan 250 m2, dan is archeologisch onderzoek verplicht.
  • In zone C is de verwachting op archeologische vondsten het kleinste. Als je dieper dan 40 centimeter graaft en je projectgebied is groter dan 2500 m2, dan is archeologisch onderzoek verplicht. 

  In welke zone uw locatie ligt kunt u zien op de cultuurwaardenkaart Maastricht. Deze kaart is op dit moment nog niet compleet. Neem voor vragen contact met ons op.

 • Indien archeologisch onderzoek nodig is, zal een archeoloog van de gemeente Maastricht een eerste verkenning uitvoeren. Hieruit volgt een advies of en op welke manier er nader onderzoek dient plaats te vinden door een onafhankelijk archeologisch bedrijf. Dit kan bestaan uit zowel bureauonderzoek als veldonderzoek (bijvoorbeeld opgraving).

 • De duur van bureau- of veldwerk is afhankelijk van een aantal omstandigheden, zoals de grootte en complexiteit van het oppervlak. Zo zal een opgraving die in een bestaande kelder (waar geen graafmachine bij kan) meer tijd in beslag nemen dan een opgraving die in open veld kan worden gedaan. Indien u in een vroeg stadium uw plannen kenbaar maakt, zal archeologie niet voor vertraging zorgen.

 • Aangezien veldwerk door onafhankelijke archeologische firma’s wordt uitgevoerd, bepaalt de vrije markt de kosten van deze onderzoeken. Op basis van de inhoudelijke informatie kan door de gemeentelijk archeoloog een inschatting van de kosten worden gegeven. 

 • Neem contact op met archeoloog Gilbert Soeters (043) 350 45 78, gilbert.soeters [at] maastricht.nl.