Monument, financiële regelingen

Heeft u een monument, dan kunt u misschien gebruikmaken van een subsidie of voordelige lening. Ook zijn sommige kosten aftrekbaar voor de belasting. Of u in aanmerking komt voor subsidie, een restauratiefondshypotheek en/of fiscaal voordeel hangt af van de aard en de status van het monument.

Particulier eigenaar

van een woonhuis en Rijksmonument

Als particulier eigenaar van een woonhuis en rijksmonument kunt u een aanvraag indienen voor een hypotheek met een lage rente bij het Nationaal Restauratiefonds. Het Restauratiefonds ondersteunt monumenteigenaren bij de restauratie, verduurzaming of herbestemming met laagrentende leningen, soms zelfs tegen 1%.

Eigenaar van een Rijksmonument

niet zijnde een woonhuis

Eigenaren van andere categorieën Rijksmonument (boerderijen, kastelen, molens of kerken) kunnen een aanvraag indienen voor een subsidie bij de rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op basis van een instandhoudingsplan subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in het jaar voorafgaand aan het uitvoering. De subsidie-aanvraag is gebaseerd op een zes-jaren-onderhoudsplan en wordt ingediend tussen 1 februari en 31 maart van ieder jaar. De aanvraag wordt beoordeeld op basis van de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM). Een aanvraag om subsidie wordt ingediend van 1 februari tot en met 31 maart in het jaar voorafgaand aan de periode van zes kalenderjaren waarvoor subsidie wordt gevraagd. De subsidiabele kosten op grond waarvan het subsidiebedrag wordt bepaald, zijn ten hoogste 3 procent van de herbouwwaarde.

 

 • Meer regelingen voor woonhuis en rijksmonument

  De Monumenten-hypotheek. De verbouwingskosten of de aankoop van uw monument kunt u met een Monumenten-hypotheek bij het Restauratiefonds financieren. Voorwaarde is dat u het monument restaureert en eventueel verduurzaamt. Een overzicht van de financieringsmogelijkheden treft u op: www.restauratiefonds.nl/financieringen

  Verduurzamen van uw monument. Wilt u energiebesparende maatregelen toepassen in uw monument? Het Restauratiefonds biedt hier ook financieringsmogelijkheden voor. Lees meer over het verduurzamen van uw monument op www.restauratiefonds.nl/duurzaamheid

  Energiescan monumenten Een goed advies draagt er aan bij dat uw pand op de juiste wijze wordt verduurzaamd. Een Energiescan Monumenten vormt een goed startpunt. Met deze scan kunt u een goede afweging maken tussen de te nemen maatregelen en het behoud van de cultuurhistorische waarden. Het Restauratiefonds werkt met diverse adviseurs samen: www.restauratiefonds.nl/energiescan-monumenten.

  Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten: per 2019 vervangt de woonhuissubsidie de fiscale aftrek voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten. Eigenaren van een rijksmonument met een woonfunctie kunnen subsidie aanvragen voor instandhoudingskosten. Het betreft bijvoorbeeld schilderwerk of het herstel van goten en regenpijpen, het dak, voegen, kozijnen of de fundering. U kunt elk jaar na afloop van de werkzaamheden subsidie aanvragen. De bijdrage bij deze regeling is 38 procent van het subsidiabele bedrag.

  De grootste wijziging is dat eigenaren van woonhuizen die een rijksmonument zijn, hun jaarlijkse onderhoudskosten niet meer fiscaal kunnen aftrekken van de belasting. Hiervoor is nu een subsidie in de plaats gekomen met ongeveer eenzelfde percentage als tegemoetkoming. Deze subsidie kan ook achteraf aangevraagd worden, tussen 1 maart en 30 april, volgend op het kalenderjaar waarin de kosten zijn gemaakt. Op 1 maart 2020 kan dit voor het eerst worden aangevraagd worden.

 • Grote restauratie bij achterstallig onderhoud

  Omvangrijke restauratieprojecten van rijksmonumenten die niet geregistreerd zijn als kunnen een laagrentende Restauratiefondsplus-hypotheek aanvragen. Het Restauratiefonds heeft veel ervaring met het financieren van herbestemmingsprojecten. Bijvoorbeeld met de Restauratiefondsplus-hypotheek en de Duurzame Monumentenplus-Lening.

  De Restauratiefondsplus-hypotheek is een lening met een lage rente, voor grootschalige restauraties van rijksmonumenten. Het minimale leningsbedrag is 300.000 euro. De Restauratiefondsplus-hypotheek is 10 jaar lang overdraagbaar. De hypotheek is na maximaal 30 jaar volledig afgelost. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Nationaal Restauratiefonds moet voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden uw aanvraag beoordelen.

  Bel rechtstreeks met een van de herbestemmingsspecialisten van het Restauratiefonds via 088 253 90 20 of mail naar info [at] restauratiefonds.nl.  

 • Ondernemen in een Rijksmonument

  Monumenten bieden onderscheidend vermogen, deze unieke panden staan vaak op goede locaties en hebben een grote aantrekkingskracht. Gaat u ondernemen in een monument en wilt u uw monument zakelijk financieren? Zie dan ook: www.restauratiefonds.nl/zakelijk

 • Eigenaar van een gemeentelijk monument

  Als eigenaar van een gemeentelijk monument (dominant bouwwerk, kenmerkend bouwwerk, waardevol cultuurhistorisch element of waardevol groenelement) komt u niet in aanmerking voor een subsidie of laagrentende lening. Er zijn momenteel geen financiële middelen als tegemoetkoming in de restauratie- of onderhoudskosten. De gemeente kan u wel van inhoudelijk advies voorzien en het geven van technisch advies bij bouwwerkzaamheden bij een monument.

 • Eigenaar van pand in beschermd stadsgezicht

  Als eigenaar van een pand gelegen in een beschermd stadsgezicht of cultuurhistorisch attentiegebied komt u niet in aanmerking voor een subsidie of laagrentende lening. De kosten van onderhoudswerkzaamheden zijn voor rekening van de eigenaar zoals ieder andere woning in Maastricht.

 • Landelijke subsidieregelingen